Thực hiện Quyết định số 107/QĐ-HĐND ngày 22/10/2021 kèm Kế hoạch giám sát của Ban Pháp chế HĐND Thành phố, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn thành phố Hà Nội (thời điểm giám sát: từ  01/01/2020 đến 15/10/2021). Ngày 17/11/2021, Ban Pháp chế HĐND TP đã tiến hành giám sát tại UBND các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Chương Mỹ.

Đoàn giám sát làm việc tại quận Bắc Từ Liêm

Theo báo cáo của UBND quận Bắc Từ Liêm, thời gian qua quận đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra và thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, thông báo, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn, nhằm hạn chế đơn thư khiếu kiện. Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn quận đã tiếp 2.535 lượt công dân; tiếp nhận 424 đơn khiếu nại và đã giải quyết xong 243 đơn; tiếp nhận 135 đơn tố cáo và đã giải quyết xong 99 đơn. Thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND Thành phố, trong đó: đã thực hiện xong dứt điểm 6/10 quyết định giải quyết khiếu nại, 3/8 kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; 01 vụ việc theo Nghị quyết số 15-NQ/TU. Đã giải quyết xong 3/5 kết luận thanh tra do Thanh tra Thành phố ban hành.

Cũng theo báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ, từ năm 2020, huyện đã tiếp 1.370 lượt công dân; tiếp nhận 96 đơn khiếu nại và đã giải quyết xong 96 đơn; tiếp nhận 86 đơn tố cáo và đã giải quyết xong 85/86 đơn. Thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND Thành phố, trong đó: đã thực hiện xong dứt điểm 7/7 quyết định giải quyết khiếu nại, 9/10 kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Đã giải quyết xong 16/27 kết luận thanh tra do UBND huyện ban hành.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Pháp chế Duy Hoàng Dương, Trưởng đoàn giám sát đánh giá: Công tác tiếp công dân; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được cấp ủy đảng, chính quyền các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Chương Mỹ quan tâm chỉ đạo và xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành; cơ sở vật chất được đảm bảo phục vụ việc tiếp dân; cán bộ tiếp dân có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao; chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận liên quan; xây dựng Kế hoạch thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn. Trong đó, các cơ quan chuyên môn đã phối hợp tốt để giải quyết nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, qua đó góp phần hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn hạn chế chưa giải quyết xong các đơn thư khiếu nại, tố cáo, NQ 14, NQ 15 và các kết luận thanh tra do các cấp ban hành, trong đó:

- UBND quận Bắc Từ Liêm còn 181 đơn khiếu nại, 36 đơn tố cáo; 04 quyết định giải quyết khiếu nại và 05 kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND; 02 kết luận thanh tra do Thanh tra Thành phố ban hành.

- UBND huyện Chương Mỹ còn 01 kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND, 01 vụ việc theo Nghị quyết số 15-NQ/TU; 01 kết luận thanh tra của Bộ Xây dựng; 02 kết luận thanh tra của Thanh tra Thành phố và 11 kết luận thanh tra của thanh tra cấp huyện.

Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc tại huyện Chương Mỹ

- Trong thời gian tới, Trưởng đoàn giám sát đề nghị các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Chương Mỹ:

+ Tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó có đánh giá rõ tình hình thực tế phát triển mạnh mẽ về đô thị dẫn tới nhiều khiếu nại tố cáo phức tạp liên quan đến đất đai. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tiếp tục tập huấn, quán triệt cho cán bộ làm công tác này ở cấp xã, phường. Đồng thời, tăng cường giám sát để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu quả của việc tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, gắn với đánh giá cán bộ cuối năm.

+ Xây dựng kế hoạch cụ thể, có lộ trình, thời gian tới để tổ chức thực hiện dứt điểm việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đặc biệt là các vụ việc theo Nghị quyết 14, Nghị quyết 15 và các kết luận thanh tra của do cơ quan Bộ, Thanh tra Thành phố, cấp huyện ban hành phải giải quyết dứt điểm.

+ Chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện đối với những vụ việc phức tạp nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng.

+ Đề nghị Thành phố chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác phối hợp với huyện trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, đặc biệt việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo Kết luận giải quyết tố cáo có hiệu lực pháp luật có tính chất phức tạp và các kết luận thanh tra để tạo sự thống nhất và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho quận nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng./.

Đức Huấn- VP


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  509 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.210.447
  Online: 39