TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 3 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XVI

 

CÁC NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH TẠI KỲ HỌP THỨ 3 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XVI

12/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

13/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

14/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

15/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

17/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025.

18/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

19/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở nội thành thành phố Hà Nội.

27/NQ-HĐND Nghị quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

28/NQ-HĐND Nghị quyết Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021.

29/NQ-HĐND Nghị quyết Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2020.

30/NQ-HĐND Nghị quyết Về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số  dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.

31/NQ-HĐND Nghị quyết Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

32/NQ-HĐND Nghị quyết Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022.

33/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

34/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay.

37/NQ-HĐND Nghị quyết Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 3 HĐND THÀNH PHỐ.

- Báo cáo 125/BC-HĐND Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 3 HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI (Từ ngày 07/12 đến ngày 10/12/2021)

Thông báo 401/TB-HĐND Thông báo V/v điều chỉnh thời gian khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố.

I. BÁO CÁO HĐND THÀNH PHỐ XEM XÉT THÔNG QUA.

1. Tờ trình 313/TTr-UBND Về báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Báo cáo 342/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

- Báo cáo 103/BC-KTNS Báo cáo Thẩm tra Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Thành phố; dự thảo Nghị quyết HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của thành phố Hà Nội (lĩnh vực kinh tế, ngân sách); (Ban Kinh tế -Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 3).

- Báo cáo 92/BC-BĐT Báo cáo Thẩm tra Về những nội dung thuộc lĩnh vực Đô thị trong Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự thảo Nghị quyết HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của thành phố Hà Nội; (Ban Đô thị trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XVI).

- Báo cáo 94/BC-VHXH Báo cáo Thẩm tra Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của thành phố Hà Nội (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội); (Ban Văn hóa - Xã hội trình HĐND Thành phố khóa XVI - kỳ họp thứ 03). 

Báo cáo 358/BC-UBND Bổ sung, giải trình Báo cáo về "Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022".

2. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2021; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2022 (MẬT). 

- Báo cáo 106/BC-KTNS Báo cáo Thẩm tra Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2021; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố năm 2022; (Ban Kinh tế -Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 3).

3. Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội (MẬT).

4. Báo cáo 116/BC-HĐND Kết quả hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

5. Báo cáo 335/BC-UBND Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

6. Báo cáo 2582/2021/TA-VP Kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 của Toàn án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội (số liệu từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/9/2021).

- Báo cáo 80/BC-PC Báo cáo Thẩm tra Tình hình chấp hành pháp luật năm 2021.

7. Báo cáo 419/BC-VKS Kết quả công tác kiểm sát năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI (Số liệu từ 01/12/2020 đến 31/10/2021).

- Báo cáo 80/BC-PC Báo cáo Thẩm tra Tình hình chấp hành pháp luật năm 2021.

8. Thông báo 135/TB-MTTQ-BTT Thông báo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

9. Báo cáo 23/BC-CTHADS Báo cáo Kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (Báo cáo phục vụ thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội).

- Báo cáo 80/BC-PC Báo cáo Thẩm tra Tình hình chấp hành pháp luật năm 2021.

10.  Báo cáo 123/BC-HĐND Tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp 3 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

11.  4010/UBND-TH trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, HĐND Thành phố khóa XVI.

12. 4333/UBND-TH V/v cập nhật kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố khóa XVI.

13. Báo cáo 327/BC-UBND Báo cáo Tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

14. Báo cáo của UBND Thành phố về kết quả công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

- Tờ trình 286/TTr-UBND Tờ trình Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 (trình kỳ họp thứ 3, HĐND Thành phố khóa XVI).

15. Báo cáo của UBND Thành phố về kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021.

- Tờ trình 285/TTr-UBND Tờ trình Về dự thảo Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Hà Nội (trình kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố).

16. Báo cáo của UBND Thành phố về tổng kết thi hành Luật Thủ đô năm 2021.

- Tờ trình 266/TTr-UBND Tờ trình Báo cáo tổng kết thì hành Luật Thủ đô (trình kỳ họp thứ 3, HĐND Thành phố khóa XVI).

17. Các báo cáo giám sát của HĐND Thành phố.

18. Báo cáo 323/BC-UBND Báo cáo Về việc Báo cáo tài chính Nhà nước thành phố Hà Nội năm 2020.

II. BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HĐND THÀNH PHỐ XEM XÉT THÔNG QUA.

1. Tờ trình 314/TTr-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Thành phố năm 2022; Cập nhật một số nội dung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 343/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kết hoạch đầu tư công năm 2021; kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Thành phố năm 2022; cập nhật một số nội dung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 107/BC-KTNS Báo cáo thẩm tra Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 và kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Thành phố năm 2022; Cập nhật một số nội dung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của thành phố Hà Nội; Danh mục công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025; (Ban Kinh tế -Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 3).

- Báo cáo 348/BC-UBND Báo cáo Giải trình, bổ sung làm rõ một số nội dung về hồ sơ trình duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công tại kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XVI.

- Báo cáo 357/BC-UBND Giải trình, bố sung làm rõ một số nội dung về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 và kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Thành phố năm 2022; cập nhật một số nội dung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của Thành phố Hà Nội; danh mục thuộc công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

2. Báo cáo Kế hoạch tài chính-ngân sách 03 năm 2022-2024 của thành phố Hà Nội. (MẬT)

3. Báo cáo 351/BC-UBND Báo cáo Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, và triển khai các chính sách của Trung ương và Thành phố về chính sách hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 352/BC-UBND Báo cáo Về việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố.

4. Báo cáo 341/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc thông qua Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030".

III.  TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT HĐND THÀNH PHỐ XEM XÉT THÔNG QUA.

III.1 NGHỊ QUYẾT THƯỜNG LỆ.

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2022.

2. Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2022 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công; thông qua việc sử dụng vốn vay của chính quyền địa phương -vốn ODA vay lại- cho dự án Thực phẩm nông nghiệp an toàn thành phố Hà Nội).

3. Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước của Thành phố năm 2020.

- Báo cáo 104/BC-KTNS Báo cáo Thẩm tra Báo cáo, dự thảo Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2020; (Ban Kinh tế -Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 3).

4. Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022.

- Tờ trình 294/TTr-UBND Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022; (và Dự thảo Nghị quyết).

- Báo cáo 82/BC-PC Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022.

5. Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 thành phố Hà Nội

- Tờ trình 291/TTr-UBND Về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

6. Nghị quyết về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

7. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2022 của HĐND Thành phố.

- Tờ trình 95/TTr-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của HĐND thành phố Hà Nội; (và Dự thảo Nghị quyết).

III.2 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ.

III.2.1 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ KHÔNG LÀ NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT.

1. Nghị quyết về Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

- Tờ trình 256/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết về Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

- Báo cáo 93/BC-BĐT Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; (Ban Đô thị trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XVI).

- 4371/UBND-ĐT V/v tiếp thu, giải trình báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị về thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

2. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố.

- Tờ trình 327/TTr-UBND Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Hà Nội.

- Dự thảo Nghị quyết Về phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.

III.2.2 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ LÀ NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT.

1. Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; quy định định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2022.

- Tờ trình 310/TTr-UBND Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách. Quy định tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội năm 2022; (và Dự thảo Nghị quyết).

- Tờ trình 315/TTr-UBND Định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2022.

- Báo cáo 105/BC-KTNS Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ chi ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội năm 2022; (Ban Kinh tế -Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 3).

- Báo cáo 356/BC-UBND Bổ sung một số nội dung theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngấn sách - HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ chi ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách.

2. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 312/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; (và Dự thảo Nghị quyết).

- Báo cáo 102/BC-KTNS Báo cáo Thẩm tra Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội; (Ban Kinh tế -Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 3).

3. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/07/2020 của HĐND Thành phố quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

- Tờ trình 274/TTr-UBND Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND Thành phố quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố; (và Dự thảo Nghị quyết).

- Báo cáo 101/BC-KTNS Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết "sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND Thành phố quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố"; (Ban Kinh tế -Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 3).

4. Nghị quyết về quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 276/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại nội thành Hà Nội (Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Thủ đô); (và Dự thảo Nghị quyết).

5. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 277/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; (và Dự thảo Nghị quyết).

- Báo cáo 97/BC-KTNS Báo cáo Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; (Ban Kinh tế -Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 3).

6. Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Tờ trình 302/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021; (và Dự thảo Nghị quyết).

- Báo cáo 109/BC-KTNS Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021; (Ban Kinh tế -Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 3).

7. Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021.

- Tờ trình 251/TTr-UBND Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Tờ trình 330/TTr-UBND Về việc: Đề nghị xem xét, cho ý kiến về chủ trương ban hành Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021; (và Dự thảo Nghị quyết).

- Báo cáo 83/BC-PC Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

8. Nghị quyết Quy định một số chính sách đặc thù thực hiện quy mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 320/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù thực hiện quy mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố Hà Nội; (và Dự thảo Nghị quyết).

- Báo cáo 95/BC-VHXH Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù thực hiện quy mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố Hà Nội; (Ban Văn hóa - Xã hội trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XVI).

- Báo cáo 353/BC-UBND Giải trình, tiếp thu ý kiến Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân Thành phố về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025.

9. Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-1 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 319/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; (và Dự thảo Nghị quyết).

- Báo cáo 96/BC-KTNS Báo cáo Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; (Ban Kinh tế -Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 3).

10. Nghị quyết về nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

- Tờ trình 311/TTr-UBND Về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; (và Dự thảo Nghị quyết).

- Báo cáo 99/BC-KTNS Báo cáo Thẩm tra Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc ban hành quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; (Ban Kinh tế -Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 3).

- Báo cáo 355/BC-UBND Báo cáo giải trình, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

10.1 Chế độ hỗ trợ đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và công chức phường nghỉ công tác do thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 3169/TTr-SNV Về chế độ hỗ trợ đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và công chức phường nghỉ công tác do thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

10.2 Quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 539/TTr-CAHN-PC07 Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết "Quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội".

10.3 Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ban Thanh tra nhân dân.

- Tờ trình 7402/TTrLN: STC-UBMTTQVNTPHN Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

10.4 Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 06 ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 quy định nội dung, mức chi đối với công tác tổ chức thi tuyển (xét tuyển) công chức, viên chức; thi (xét) nâng ngạch (thăng hạng) công chức, viên chức của thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 3212/TTrLS:NV-TC Tờ trình liên ngành Về việc trình HĐND ban hành Nghị quyết sửa đổi, bồ sung Phụ lục 06 ban hành kèm theo Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 của Hội đồng nhân dân quy định nội dung chi đối với công tác tổ chức thi tuyển (xét tuyển) công chức, viên chức; thi (xét) nâng ngạch (thăng hạng) công chức, viên chức của thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 290 TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bồ sung Phụ lục 06 ban hành kèm theo Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 của Hội đồng nhân dân quy định nội dung chi đối với công tác tổ chức thi tuyển (xét tuyển) công chức, viên chức; thi (xét) nâng ngạch (thăng hạng) công chức, viên chức của thành phố Hà Nội; (và Dự thảo Nghị quyết).

- Báo cáo 88/BC-PC Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bồ sung Phụ lục 06 ban hành kèm theo Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 của Hội đồng nhân dân quy định nội dung chi đối với công tác tổ chức thi tuyển (xét tuyển) công chức, viên chức; thi (xét) nâng ngạch (thăng hạng) công chức, viên chức của thành phố Hà Nội.

10.5 Quy định nội dung, mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

- Tờ trình 2104/TTrLS: KHCN-TC Ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

10.6 Quy định nội dung và mức chi mức chi đăng ký bảo hộ trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; công nhận giống cây trồng mới.

- Tờ trình 2074/TTrLS: KHCN-TC Ban hành Nghị quyết "Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Thành phố thực hiện đăng ký bảo hộ trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhân giống cây trồng mới".

10.7 Nội dung, nhiệm vụ chi Duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đề điều do thành phố Hà Nội quản lý.

- Tờ trình 298/TTr-UBND Về việc phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do thành phố Hà Nội quản lý; (và Dự thảo Nghị quyết).

- Báo cáo 98/BC-KTNS Báo cáo Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND về việc phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều do thành phố Hà Nội quản lý.

10.8 Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao do thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức.

- Tờ trình 473/TTrLS: SVHTT-STC Về việc ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao do thành phố Hà Nội tổ chức.

- Báo cáo 121/BC-VHXH Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết "Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao do thành phố Hà Nội tổ chức"; (Ban Văn hóa - Xã hội trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XVI).

10.9 Quy định nội dung, mức chi để chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 3956/TTrLS: GDĐT-TC Về việc quy định nội dung chi, mức chi chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 118/BC-VHXH Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội; (Ban Văn hóa - Xã hội trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XVI).

10.10 Quy định nội dung chi, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội. 

- Tờ Trình 3901/TTrLS: GDĐT-TC Quy định nội dung chi, vức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 119/BC-VHXH Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội (Ban Văn hóa - Xã hội trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XVI).

10.11 Chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tờ trình 25/TTr-BDT Về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Báo cáo 120/BC-VHXH Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; (Ban Văn hóa - Xã hội trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XVI).

10.12 Quy định nội dung mức chi đặc thù phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Tờ trình 2010/TTrLN-SGTVT-STC-CATP Về việc ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

IV. TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 3 HĐND THÀNH PHỐ.

1.  Thông báo 39/TB-HĐND, Thông báo Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Công văn 4010/UBND-TH V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, HĐND Thành phố khóa XVI.

3. Báo cáo tóm tắt Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

- Báo cáo file PDF.

- Báo cáo file Word.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  705 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.364.104
  Online: 145