Tiếp tục thực hiện Quyết định số 107/QĐ-HĐND ngày 22/10/2021 kèm Kế hoạch giám sát của Ban Pháp chế HĐND Thành phố, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 25/11/2021, Ban Pháp chế HĐND TP đã tiến hành giám sát tại Thanh tra thành phố Hà Nội.

Đoàn giám sát làm việc tại Thanh tra Thành phố

Theo báo cáo của lãnh đạo Thanh tra Thành phố cho thấy: Thanh tra Thành phố đã tích cực tham mưu UBND Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các vụ việc thanh tra được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý nhà nước và theo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ. Nội dung thanh tra đã đi sâu vào việc chấp hành chính sách, pháp luật của các cơ quan, đơn vị, việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội. Qua thanh tra đã phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh, khắc phục các bất cập, sơ hở trong quản lý nhà nước để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, Thanh tra thành phố đã nghiêm túc thực hiện việc tiếp dân, đối thoại với công dân; tập trung giải quyết các vụ tố cáo thuộc thẩm quyền, đôn đốc việc giải quyết dứt điểm nhiều vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Đặc biệt giữ vững an ninh trật tự xã hội, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra tại Hà Nội. Đồng thời, triển khai nghiêm túc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/10/2021, Thanh tra Thành phố đã giải quyết dứt điểm xong các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thanh tra Thành phố; đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền UBND Thành phố: đã giải quyết xong 489/553 vụ khiếu nại (đạt 88,4%), 285/333 vụ tố cáo (đạt 85,6%). Các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND Thành phố cơ bản có chuyển biến tích cực. Có sự phối hợp của các đơn vị, sở, ngành có liên quan để giải quyết dứt điểm các vụ việc khó, phức tạp, tồn tại từ lâu. Cụ thể: khiếu nại đã giải quyết xong dứt điểm 81/114 vụ (đạt 71%), tố cáo đã giải quyết xong dứt điểm 95/180 vụ (đạt 52,8%). Bên cạnh đó, đã giải quyết xong 52/103 vụ (đạt 52,8%) theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy. Các kết luận thanh tra do cấp Trung ương, Thanh tra Thành phố, sở ngành, cấp huyện ban hành cũng được triển khai tích cực.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Pháp chế, trưởng đoàn giám sát Duy Hoàng Dương đánh giá cao các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố đã nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Các đơn vị thuộc Thành phố xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đã huy động được sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, nhất là việc xử lý, giải quyết các vụ KNTC đông người, phức tạp nhằm giữ vững an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

 Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn 64 vụ khiếu nại, 48 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền UBND Thành phố chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận nội dung tố cáo theo quy định. Một số vụ khiếu nại, tố cáo còn giải quyết chậm so với thời hạn quy định. Các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND vẫn chưa giải quyết xong dứt điểm, cụ thể: còn 33 QĐ khiếu nại, 85 KL tố cáo. Tiến độ thực hiện việc giải quyết các vụ việc theo NQ-15/TU còn chậm và còn 51 vụ việc phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy theo dõi, chủ yếu thuộc thẩm quyền quận, huyện, thị xã. Ngoài ra, còn tồn các kết luận thanh tra do cấp Trung ương, Thanh tra Thành phố, sở ngành, cấp huyện ban hành.

Trong thời gian tới, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Thanh tra Thành phố: Tiếp tục xây dựng phương án cụ thể để giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng thuộc thẩm quyền của UBND TP, hạn chế thấp nhất các vụ việc chậm giải quyết so với thời hạn quy định để đảm bảo lợi hợp pháp của công dân. Đề nghị Thanh tra Thành phố tập trung rà soát, phân loại các vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND để kiểm điểm tiến độ thực hiện; tham mưu để UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện giải quyết dứt điểm đối với những vụ việc chưa giải quyết xong gắn với lộ trình thực hiện cụ thể nhất là các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Thành phố. Tổ chức thực hiện quyết liệt đối với kết luận thanh tra do cấp Trung ương, Thanh tra Thành phố, sở ngành, cấp huyện ban hành.

Đồng thời, phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy, cấp ủy, UBND các quận, huyện, thị xã để rà soát, tổng hợp và kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo của Thành ủy về kết quả, tiến độ giải quyết các vụ việc theo Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện đối với những vụ việc phức tạp nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng. 

Đức Huấn- VP


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  509 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.210.541
  Online: 37