DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

KỲ HỌP THỨ 3 HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ XVI

(Từ ngày 07/12 đến ngày 10/12/2021)

-----------------------------

Thời gian làm việc:        Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30

Buổi chiều từ 14h00 đến 17h00

Thời gian

Nội dung chương trình

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT (07/12/2021 - thứ Ba)

Buổi sáng

 

08h00

Phiên khai mạc (truyền hình trực tiếp)

HĐND Thành phố làm Lễ chào cờ.

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- HĐND Thành phố thông qua chương trình kỳ họp.

Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp.

08h40

UBND Thành phố trình bày tóm tắt các Báo cáo.

- Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2022 của thành phố Hà Nội.

- Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố; việc triển khai các chính sách của Trung ương và Thành phố về hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

09h10

Đồng chí Bí thư Thành ủy phát biểu.

09h28

Đồng chí Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đ/c Bí thư Thành ủy

09h30

Giải lao 15 phút (09h30-09h45)

09h45

Thường trực HĐND Thành phố trình bày tóm tắt báo cáo hoạt động của HĐND Thành phố năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

09h55

Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố báo cáo tóm tắt công tác xét xử năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

10h05

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố báo cáo tóm tắt về công tác kiểm sát năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

10h15

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thông báo tóm tắt về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 và những kiến nghị với HĐND và UBND Thành phố.

10h25

Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2022.

10h35

Ban Pháp chế thay mặt các Ban HĐND Thành phố trình bày tóm tắt Báo cáo tổng hợp thẩm tra chung về tình hình thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách; tình hình chấp hành pháp luật; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách, chấp hành pháp luật, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2022.

10h50

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu.

11h25

Đồng chí Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội  và Kết thúc phiên làm việc buổi sáng

Buổi chiều

Bắt đầu từ 14h00

14h00 -14h55

HĐND Thành phố xem xét về:

(1). Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; Quy định định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2022 của thành phố Hà Nội.

(2). Về tình hình thực hiện ngân sách của Thành phố Hà Nội năm 2021; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2022 (Kèm theo kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2022-2024 của Thành phố).

(3). Hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021, Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Thành phố.

- Đại diện UBND Thành phố trình bày tóm tắt các Tờ trình.

- Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo các Nghị quyết.

- Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Thành phố trình bày tóm tắt các báo cáo thẩm tra.

14h55-15h00

Chủ tọa phân công tổ thảo luận và định hướng nội dung thảo luận tại các Tổ đại biểu.

15h00 - 17h00

Các đại biểu HĐND Thành phố thảo luận tại các Tổ đại biểu.

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI (08/12/2021 - thứ Tư)

Buổi sáng

Bắt đầu từ 08h00

08h00-08h10

Chủ tọa báo cáo kết quả thảo luận tại các tổ đại biểu, điều hành phiên thảo luận tại Hội trường.

08h10-09h10

 Đại biểu HĐND thảo luận tại Hội trường về các nội dung:

 (1). Về tình hình thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2022.

(2). Tình hình thực hiện ngân sách của Thành phố Hà Nội năm 2021; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2022(Kèm theo Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022-2024).

(3). Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; Quy định định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2022 của thành phố Hà Nội.

(4). Hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021, Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Thành phố.

09h10-09h25

UBND Thành phố tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND Thành phố

09h25-09h30

Chủ tọa tóm tắt các nội dung, kết luận, điều hành biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết:

(1). Về tình hình thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2022.

 (2). Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2022; Hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Thành phố.

 (3). Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; Quy định định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2022 của thành phố Hà Nội.

 09h30

HĐND Thành phố nghỉ giải lao 15 phút.

09h45

HĐND Thành phố xem xét phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước của Thành phố năm 2020.

- Đại diện UBND Thành phố trình bày tóm tắt Tờ trình.

- Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết.

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra.

- HĐND Thành phố thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết.

10h15

HĐND Thành phố xem xét Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố.

- Đại diện UBND Thành phố trình bày tóm tắt Tờ trình.

- Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết.

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố trình bày báo cáo thẩm tra.

- HĐND Thành phố thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết.

10h45

HĐND Thành phố xem xét Tờ trình về danh mục dự án thu hồi đất; danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022.

- Đại diện UBND Thành phố trình bày Tờ trình.

- Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết.

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố trình bày báo cáo thẩm tra.

- HĐND Thành phố thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết.

11h15

HĐND Thành phố xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

- Đại diện UBND Thành phố trình bày tóm tắt Tờ trình.

- Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết.

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố trình bày báo cáo thẩm tra.

- HĐND Thành phố thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết.

11h30

Kết thúc phiên làm việc buổi sáng

Buổi chiều

Bắt đầu từ 14h00

14h00

HĐND Thành phố xem xét Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/07/2020 của HĐND Thành phố quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

- Đại diện UBND Thành phố trình bày tóm tắt Tờ trình.

- Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết.

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố trình bày báo cáo thẩm tra.

- HĐND Thành phố thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết.  

14h30

HĐND Thành phố xem xét các Tờ trình về:

(1). Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(2). Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của thành phố Hà Nội năm 2021.

- Đại diện UBND Thành phố trình bày tóm tắt Tờ trình.

- Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết.

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố trình bày báo cáo thẩm tra.

- HĐND Thành phố thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết.  

15h00

HĐND Thành phố xem xét Tờ trình về giá dịch vụ giá xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

- Đại diện UBND Thành phố trình bày tóm tắt Tờ trình.

- Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết.

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố trình bày báo cáo thẩm tra.

- HĐND Thành phố thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết.  

15h30

HĐND Thành phố nghị giải lao 15 phút

15h45

HĐND Thành phố xem xét Tờ trình về nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố (gồm 12 nội dung):

(1). Chế độ hỗ trợ đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và công chức phường nghỉ công tác do thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

(2). Quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(3). Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ban Thanh tra nhân dân.

(4). Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 06 ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 quy định nội dung, mức chi đối với công tác tổ chức thi tuyển (xét tuyển) công chức, viên chức; thi (xét) nâng ngạch (thăng hạng) công chức, viên chức của thành phố Hà Nội.

 (5). Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

(6). Quy định mức chi đăng ký bảo hộ trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; công nhận giống cây trồng mới.

(7). Nội dung chi Duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đề điều do thành phố Hà Nội quản lý.

(8). Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao.

(9). Quy định nội dung, mức chi để chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội.

(10). Quy định nội dung chi, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội.

(11). Chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

(12). Quy định nội dung, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Đại diện UBND Thành phố trình bày tóm tắt Tờ trình.

- Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết.

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố trình bày báo cáo thẩm tra.

- HĐND Thành phố thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết.  

16h15

HĐND Thành phố xem xét Tờ trình về quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố Hà Nội.

- Đại diện UBND Thành phố trình bày Tờ trình.

- Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết.

- Ban Văn hóa xã hội HĐND Thành phố trình bày báo cáo thẩm tra.

- HĐND Thành phố thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết.  

16h30

HĐND Thành phố xem xét Tờ trình về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022.

- Đại diện UBND Thành phố trình bày Tờ trình.

- Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết.

- Ban Pháp chế HĐND Thành phố trình bày báo cáo thẩm tra.

- HĐND Thành phố thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết.

17h00

Kết thúc ngày làm việc thứ hai

NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA (Thứ Năm - 09/12/2021)

Chất vấn và trả lời chất vấn (Truyền hình trực tiếp, cả ngày)

Buổi sáng

Bắt đầu từ 08h00

 

- Từ 8h00 - 8h10: Đồng chí Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu khai mạc phiên chất vấn.

-  08h10-10h30: Chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

+ 08h10- 08h20: Lãnh đạo UBND Thành phố báo cáo tóm tắt về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

+ 08h20: Chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trêm địa bàn Thành phố.

+ 09h30: HĐND Thành phố nghỉ giải lao 15 phút.

+ 09h45 -10h30: Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn.

+ 10h30: Chủ tọa tổng hợp các nội dung chất vấn.

10h35 - 11h30: Chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thúc đẩy, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố

+ 10h35 - 10h45: Chiếu phim phóng sự về tình hình triển khai một số dự án trên địa bàn Thành phố.

+ 10h45 - 11h30: Chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thúc đẩy, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố.

- 11h30: Kết thúc phiên làm việc buổi sáng.

Buổi chiều

Bắt đầu từ 14h00

- 14h00 - 15h30: Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thúc đẩy, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố.

- 15h30 - 15h45: Nghỉ giải lao 15 phút.

- 15h45 - 16h45: Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố báo cáo, giải trình và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND Thành phố.

- 16h50: Đồng chí Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ TƯ (Thứ Sáu- 10/12/2021)

Buổi sáng

Bắt đầu từ 8h00

08h00-08h30

 HĐND Thành phố xem xét Tờ trình về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021.

- Đại diện UBND Thành phố trình bày Tờ trình.

- Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết.

- Ban Pháp chế HĐND Thành phố trình bày báo cáo thẩm tra.

- HĐND Thành phố thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết.  

08h30-09h00

 HĐND Thành phố xem xét Tờ trình về quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Đại diện UBND Thành phố trình bày Tờ trình.

- Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết.

- Ban Pháp chế HĐND Thành phố trình bày báo cáo thẩm tra.

- HĐND Thành phố thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết.  

09h00-09h30

HĐND Thành phố xem xét Tờ trình thông qua Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

- Đại diện UBND Thành phố trình bày Tờ trình.

- Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết.

- Ban Đô thị HĐND Thành phố trình bày báo cáo thẩm tra.

- HĐND Thành phố thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết.  

09h30

HĐND Thành phố giải lao 15 phút

09h45-10h15

 HĐND Thành phố xem xét Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri (Theo khoản 4 Điều 74 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015).

- Đại diện Thường trực HĐND Thành phố trình bày Tờ trình.

- Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết.

- HĐND Thành phố thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết.  

10h15-10h30

HĐND Thành phố xem xét Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND Thành phố trong năm 2022.

- Đại diện Thường trực HĐND Thành phố trình bày Tờ trình.

- Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết.

- HĐND Thành phố thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết.  

10h30-11h00

HĐND Thành phố miễn nhiệm Ủy viên UBND Thành phố

11h00-11h15

Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp.

11h30

HĐND Thành phố làm Lễ chào cờ bế mạc kỳ họp.

 

Nguyễn Thanh (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  476 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.064.534
  Online: 79