Sáng 8/12, với 89 đại biểu có mặt dự Kỳ họp thứ Ba tán thành (đạt tỷ lệ 93,68% tổng số đại biểu HĐND TP), Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

 

 

Nghị quyết xác định rõ mục tiêu tổng quát là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế. Chú trọng phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Phát triển thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng, chú trọng hạ tầng số; tăng cường quản lý và phát triển đô thị; khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI, SIPAS. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng. Đảm bảo quốc phòng địa phương và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Tích cực thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.
 
Tiếp tục thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.
 
Tại nghị quyết này, HĐND TP thông qua 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó, GRDP tăng từ 7,0-7,5%.
 
Thành phố xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện trong năm 2022. Thứ nhất, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Trong đó, ưu tiên công sức, thời gian và nguồn lực để kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tập trung đầu tư, củng cố hệ thống y tế; trong đó, chú trọng đầu tư công và thu hút đầu tư, thực hiện xã hội hóa để triển khai ngay việc nâng cấp trạm y tế xã; Nâng cấp các bệnh viện đã có; Đầu tư các dự án bệnh viện trong quy hoạch. Tiếp tục tiêm vắc xin phòng Covid-19 để đạt miễn dịch cộng đồng, đồng thời, mở rộng tiêm vắc xin cho trẻ em từ đầu năm 2022,…
 
Thứ hai, đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển kinh tế, trong đó, duy trì sự ổn định kinh tế, bảo đảm cân đối ngân sách, đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển các ngành kinh tế; Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI.
 
Thứ ba, phát triển văn hóa, xã hội; thông tin và truyền thông; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; đảm bảo sức khỏe cộng đồng và an sinh, phúc lợi xã hội. Trong đó, phát triển mạnh hạ tầng thông tin (trạm BTS, mạng 5G, phủ mạng internet vùng xa trung tâm...); đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là sản xuất, kinh doanh và phòng, chống dịch bệnh; khai thác tối đa dư địa phát triển ngành thông tin và truyền thông. Triển khai địa chỉ số theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hoàn thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phát triển mạnh mẽ các dịch vụ tư vấn trực tuyến (hỗ trợ pháp lý, tư vấn khám chữa bệnh...); dạy học trực tuyến; thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt...
 
Thứ tư, tiếp tục tăng cường quản lý và phát triển đô thị; Khai thác hiệu quả tài nguyên; Bảo vệ môi trường. Trong đó, Thành phố chú trọng vào công tác quy hoạch, phát triển nhà ở, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; đẩy mạnh phát triển dịch vụ vận tải, logistics, duy trì cấp nước sạch đô thị, đảm bảo thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực,…
 
Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục phát triển sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP. Phát triển mạng cấp nước và các dự án xã hội hóa cấp nước sạch nông thôn. Phấn đấu có thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành mục tiêu 100% số huyện của Thành phố đạt chuẩn NTM; Có thêm 25 xã đạt chuẩn NTM nâng cao trở lên, 15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
 
Thứ sáu, tiếp tục sắp sếp tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ cương hành chính; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí; Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; Công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó, sẽ phê duyệt Đề án vị trí việc làm các đơn vị thuộc Thành phố, sắp xếp các chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc một số sở ngành; Rà soát, đánh giá, kiện toàn 06 Ban quản lý dự án thuộc UBND Thành phố. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PARIndex, PAPI, SIPAS.
 
Thứ bảy, đảm bảo quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.
 
Thứ tám, tích cực thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội. Tập trung thông tin tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, nhất là thông tin, truyền thông kịp thời về tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các chính sách phục hồi, phát triển kinh tế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19,…
 
Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
 
1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): 7,0- 7,5%.
 
2. GRDP bình quân đầu người: 139-141 triệu đồng.
 
3. Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển xã hội: 10%.
 
4. Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu: 5,0%.
 
5. Chỉ số giá tiêu dùng: dưới 4%.
 
6. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước: 0,1%.
 
7. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân so với năm trước: 0,1%.
 
8. Duy trì 100% xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.
 
9. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 92,5%.
 
10. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động 40%; Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động: 1,5%.
 
11. Tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động: 37,5%.
 
12. Giảm số hộ nghèo theo chuẩn mới của Thành phố so với năm trước: 20%.
 
13. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị: dưới 4%.
 
14. Tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo: 72,2%.
 
15. Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm: 70 trường.
 
16. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu "Gia đình văn hóa": 88%.
 
17. Tỷ lệ thôn (làng) được công nhận và giữ vững danh hiệu "Làng văn hóa": 63%. 
 
18. Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa": 72,5%.
 
19. Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch: khu vực đô thị đạt 100%; khu vực nông thôn đạt 85%.
 
20. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày: 100%.
 
21. Xử lý ô nhiễm môi trường: (I) Tỷ lệ cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (đã đi vào hoạt động) có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng: 95%. (II) Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý: 100%. (III) Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường: 100%. (IV) Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý: 28,8%. 
 
22. Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao tăng thêm: 25 xã; Số xã nông thôn mới kiểu mẫu tăng thêm: 15 xã.
 

Quốc Thịnh - Duy Linh (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  583 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.664.192
  Online: 61