Điểm nổi bật trong năm 2021 là việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quy trình, quy định của Đảng đoàn, HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND và trong công tác chỉ đạo điều hành của Đảng đoàn HĐND Thành phố được triển khai quyết liệt, chủ động, đổi mới và đem lại hiệu quả nổi bật. Đảng đoàn HĐND Thành phố được bổ sung, kiện toàn theo Quyết định số 604-QĐ/TU ngày 23/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Đảng đoàn HĐND Thành phố gồm 7 đồng chí và là lần đầu tiên, Đảng đoàn HĐND Thành phố có thành viên là Trưởng các Ban HĐND Thành phố.

Chủ tọa điều hành kỳ họp HĐND Thành phố

Ngày 20/7/2021, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 1155-QĐ/TU ngày 20/7/2021 của Thành ủy Hà Nội chỉ định Đảng đoàn HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 có 09 thành viên, do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố - Bí thư Đảng đoàn. Với đầy đủ các thành viên theo đúng cơ cấu, đảm bảo tập thể đoàn kết, vững mạnh, Đảng đoàn HĐND Thành phố đã xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của Đảng đoàn nhiệm kỳ 2021-2026 trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đang xem xét ban hành.

Thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về “Thí điểm Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội” nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng đoàn HĐND Thành phố đã chủ động đề xuất với Thành ủy đề nghị với các cấp có thẩm quyền tăng số lượng đại biểu HĐND chuyên trách nhưng không làm phát sinh tăng biên chế hành chính của Thành phố được giao để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố. Đảng đoàn HĐND Thành phố đã thực sự vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, các cơ quan của Quốc hội trong chuẩn bị dự thảo, các phiên họp thẩm tra… đã trình Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 160/2021/QH14 ngày 08/4/2021 thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội; Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi để HĐND thành phố Hà Nội nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động. Đồng thời, Đảng đoàn HĐND Thành phố đã chỉ đạo xây dựng Đề án: “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội” để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét ban hành và tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện.

Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nhân sự của HĐND Thành phố, Đảng đoàn HĐND Thành phố đã phối hợp chỉ đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy HĐND tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND Thành phố khóa XVI chủ động và đảm bảo chất lượng. Đảng đoàn đã chỉ đạo sớm ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND Thành phố tại Quyết định số 75/QĐ-HĐND ngày 12/7/2021 gồm 27 điều, 03 biểu mẫu; ban hành Quyết định 76/QĐ-HĐND ngày 12/7/2021 phân công công tác các thành viên Thường trực HĐND với nhiều điểm mới, nội dung cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành nghị quyết về việc thành lập các Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND Thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026; các nghị quyết phê chuẩn danh sách Ủy viên hoạt động chuyên trách và các Ủy viên khác của 04 Ban HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, qua đó mỗi Ban HĐND Thành phố có tổng số 15 người; có 01 trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban, 01 Ủy viên hoạt động chuyên trách và 11 Ủy viên khác. Các Ban HĐND đã ban hành quy chế hoạt động và phân công lãnh đạo Ban để duy trì, triển khai các chương trình công tác đề ra. Ngoài ra, Đảng đoàn HĐND Thành phố đã chỉ đạo, chuẩn bị các nội dung để rà soát, ký kết các quy chế, chương trình phối hợp giữa Thường trực, các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố với các cơ quan có liên quan nhằm tổ chức, triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh đó, Đảng đoàn đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; ban hành Quy trình nội bộ xây dựng và ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND, văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội. Điểm mới là toàn bộ các quy chế, quy trình, quy định trong công tác chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của Đảng đoàn, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố đã được rà soát, ban hành đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy; đồng thời phù hợp đặc điểm tình hình; qua quá trình thực hiện cơ bản đã đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Đánh giá chung về hoạt động trong năm 2021, phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, Đảng đoàn HĐND Thành phố luôn bám sát các quy định của Đảng và pháp luật, sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được; lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND Thành phố triển khai các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19 trên địa bàn Thành phố; đồng thời thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và kiểm tra, giám sát thi hành pháp luật, góp phần xây dựng Thành phố phát triển, văn minh, hiện đại.

 

Quốc Thịnh (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  476 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.064.502
  Online: 73