Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND Thành phố về dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp Thành phố Hà Nội năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021, UBND Thành phố vừa có văn bản yêu cầu Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và tham mưu, báo cáo UBND Thành phố đảm bảo tiến độ, quy định và thẩm quyền.

Cụ thể, theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND Thành phố về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 thì dự toán tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 311.650.672 triệu đồng (Ba trăm mười một nghìn, sáu trăm năm mươi tỷ, sáu trăm bảy mươi hai triệu đồng); Tổng chi ngân sách địa phương: 106.925.879 triệu đồng; Tổng chi ngân sách cấp Thành phố: 76.448.552 triệu đồng; Tổng số chi ngân sách quận, huyện, thị xã (gồm cả xã, phường, thị trấn): 54.019.291 triệu đồng, trong đó chi cân đối ngân sách quận, huyện, thị xã là 46.026.339 triệu đồng.

Bội chi ngân sách địa phương năm 2022: 448.700 triệu đồng; Dự toán chi trả nợ gốc của ngân sách cấp Thành phố năm 2022: 906.700 triệu đồng; Mức huy động của ngân sách Thành phố năm 2022: 1.355.400 triệu đồng từ nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ.

Nghị quyết cũng thống nhất cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021: Điều chỉnh giảm 100.000 triệu đồng nguồn ngân sách Trung ương trong nước năm 2021 theo Quyết định số 1915/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021 giữa các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Cập nhật kế hoạch vốn năm 2021 đối với các dự án thực hiện cơ chế thanh toán linh hoạt chi phí công tác chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, thanh quyết toán dự án hoàn thành, tổng cộng 144.922,654 triệu đồng. Cho phép chuyển nguồn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương của một số dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước.

Cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của Thành phố: Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố từ nguồn dự phòng để hỗ trợ thực hiện các dự án nâng cấp tuyến y tế cơ sở, trong đó, năm 2022 cân đối 1.000.000 triệu đồng, phần kinh phí còn lại sẽ được chuẩn xác và cân đối sau khi Kế hoạch đầu tư nâng cấp y tế tuyến cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cập nhật danh mục, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 cho 03 dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương trong nước bao gồm: Nguồn ngân sách Trung ương là 4.400.000 triệu đồng và ngân sách Thành phố đối ứng 6.410.000 triệu đồng. Phân bổ chi tiết Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương vốn trong nước là 1.031.575 triệu đồng cho 16 dự án thu hồi vốn ứng trước ngân sách trung ương theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Cập nhật, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với một số dự án...

Thông qua danh mục 39 công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội dự kiến đầu tư giai đoạn 2021-2025. UBND Thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các dự án, công trình trọng điểm này trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt cao nhất, chủ động xác định các giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc (nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng) đảm bảo đẩy nhanh tiến độ và tuân thủ quy định pháp luật.

Nghị quyết cũng quy định thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) để tạo nguồn, bố trí chi thực hiện cải cách tiền lương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

HĐND Thành phố đã giao UBND Thành phố triển khai giao kế hoạch dự toán ngân sách cho các đơn vị theo đúng quy định. Xây dựng phương án, thống nhất với Thường trực HĐND phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trong Quý 1/2022 đối với các khoản chi thường xuyên chưa phân bổ chi tiết đến đơn vị dự toán cấp I (trừ một số khoản để thực hiện theo kế hoạch của Thành phố). Đối với các khoản điều hành tập trung khác để thực hiện theo kế hoạch của Thành phố, khoản chi hỗ trợ ngành dọc và hỗ trợ các địa phương chưa phân bổ chi tiết, UBND Thành phố thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố nội dung cụ thể trước khi thực hiện theo nguyên tắc đã được HĐND thông qua. Không phân bổ dự toán các khoản chi chưa được HĐND thống nhất về chế độ chi, mức chi.

Phân giao cụ thể kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu trong năm 2022 cho các chủ đầu tư trên cơ sở số vốn được Trung ương giao chi tiết và báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất để đảm bảo kịp thời tiếp nhận và sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện các thủ tục đầu tư để trình HĐND Thành phố phân bổ mức vốn chi tiết tại các kỳ họp đối với một số khoản chi đầu tư đã xác định được nhiệm vụ nhưng chưa có cơ sở để phân bổ chi tiết...

Văn bản của UBND TP và Nghị quyết số 28 của HĐND TP mời xem tại file đính kèm./.

Quốc Thịnh (VP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  583 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.664.261
  Online: 44