Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, căn cứ Nghị quyết số 160/2021/QH14 ngày 08/4/2021 của Quốc hội về thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND Thành phố Hà Nội; tại Kỳ họp thứ nhất HĐND Thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026) đã bầu Trưởng Ban (đồng chí Nguyễn Thanh Bình), 02 Phó Trưởng ban chuyên trách của Ban Văn hóa - Xã hội (đồng chí Nguyễn Quang Thắng và đồng chí Hoàng Thị Tú Anh) và ngày 07/7/2021, Thường trực HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND phê chuẩn danh sách ủy viên hoạt động chuyên trách và các ủy viên khác của Ban. Sau kiện toàn, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được bầu và phê chuẩn gồm 15 thành viên: Trưởng Ban, 02 Phó Trưởng ban, 01 ủy viên chuyên trách và 11 thành viên khác (trong đó có 07 đồng chí là Thành ủy viên, 01 đồng chí lãnh đạo sở, 01 đồng chí hiệu trưởng trường đại học, 02 thành viên là lãnh đạo doanh nghiệp); trong số 15 thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố khóa XVI có 09 thành viên Ban khóa XV tiếp tục tham gia.

Ngay sau khi Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 được kiện toàn, lãnh đạo Ban đã phân công nhiệm vụ trong các thành viên chuyên trách của Ban; xác định định hướng hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng Quy chế làm việc của Ban, xây dựng Quy chế phối hợp của Ban Văn hóa - Xã hội với một số sở, ngành Thành phố (theo lĩnh vực công tác)... Các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ theo phân công, nhiệm vụ đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Ban VHXH giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Trì

Trong năm 2021, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố đã chủ trì các nội dung được phân công và tích cực, chủ động phối hợp với các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, các cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình của 04 kỳ họp. Theo phân công của Thường trực HĐND Thành phố, tại Kỳ họp thứ 1, 2,3 HĐND Thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026), Ban Văn hóa - Xã hội đã chủ trì tổ chức thẩm tra 19 báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết chuyên đề trình HĐND Thành phố tại kỳ họp; đồng thời phối hợp với các Ban thẩm tra 30 báo cáo, dự thảo nghị quyết chuyên đề do Thường trực HĐND Thành phố phân công, tham gia ý kiến thẩm tra đối với trên 60 dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Thực hiện quy định của Luật, Ban Văn hóa - Xã hội đã phối hợp với các Ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố tổng hợp, đề xuất các nội dung chất vấn tại các kỳ họp năm 2021. Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì tham mưu Thường trực HĐND Thành phố tổ chức chất vấn trực tiếp tại hội trường kỳ họp thứ 3 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội; việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Trong năm, Ban Văn hóa – Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND Thành phố tham mưu Thường trực HĐND Thành phố thực hiện 02 cuộc giám sát: (1) Giám sát tình hình thực hiện một số Nghị quyết do HĐND, Thường trực HĐND Thành phố ban hành và Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố; (2) Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND Thành phố về Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Phối hợp cùng các Ban tham mưu, chuẩn bị và tham gia các Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố…

Mặc dù trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, bám sát chương trình công tác và chỉ đạo của Thường trực HĐND Thành phố, Ban Văn hóa - Xã hội đã chủ trì tổ chức 03 cuộc khảo sát; phối hợp với các Ban HĐND Thành phố tổ chức 01 cuộc khảo sát. Các kiến nghị, ý kiến trực tiếp của Ban Văn hóa - Xã hội tại các buổi giám sát, khảo sát được UBND các quận, huyện và các ngành, đơn vị liên quan tiếp thu, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Nhìn chung trong năm 2021, Ban Văn hóa - Xã hội đã thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo luật định và phân công của Thường trực HĐND Thành phố, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, đồng thời cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đánh giá cao những kết quả công tác đạt được trong cả nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội góp phần vào việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND và HĐND Thành phố.

Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Ban sẽ chủ động, tích cực phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các Ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố tham mưu nội dung, tham gia công tác chuẩn bị, tổ chức tốt các kỳ họp thường kỳ năm 2022 và các kỳ họp chuyên đề (nếu có) của HĐND Thành phố; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của các cơ quan trình HĐND Thành phố tại các kỳ họp theo thẩm quyền và theo phân công của Thường trực HĐND Thành phố. Chú trọng công tác khảo sát chuyên đề, bám sát thực tiễn, tăng cường trao đổi, làm việc với các sở, ngành để nắm tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của năm 2022, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của Ban. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố trong công tác chuẩn bị báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; chủ động nghiên cứu sớm, thực hiện sớm công tác thẩm tra để trình Thường trực HĐND, HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị các biện pháp, các cơ chế, chính sách, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù trong phòng chống đại dịch Covid-19, phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân Thủ đô; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề; tham mưu Đảng Đoàn HĐND Thành phố để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và các chương trình công tác của Thành ủy, Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy; tham mưu Thường trực HĐND Thành phố theo phân công về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Thường trực HĐND Thành phố giữa hai kỳ họp do UBND Thành phố trình hoặc xin ý kiến. Tham mưu chuẩn bị nội dung theo phân công, tham dự các phiên họp của Thường trực HĐND Thành phố; tham gia các Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy theo phân công, thực hiện kiểm tra về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Tham mưu các cuộc làm việc, kiểm tra, đôn đốc của Thường trực HĐND Thành phố về phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố…

Thu Huyền - VP Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.271.063
  Online: 41