Ngày 25/5/2022, HĐND TP ban hành thông báo số 21/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Dự kiến tổ chức kỳ họp trong 04 ngày từ ngày 05/7/2022 đến ngày 08/7/2022. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Trụ sở HĐND - UBND Thành phố (số 79 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Về nội dung, Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND Thành phố dự kiến xem xét, thông qua 35 nội dung gồm: 16 báo cáo (trong đó: 11 báo cáo thường lệ, 05 báo cáo chuyên đề); 19 tờ trình, dự thảo Nghị quyết (trong đó: 01 nghị quyết thường lệ, 18 nghị quyết chuyên đề).

Cụ thể, HĐND Thành phố xem xét 11 báo cáo thường lệ: (1) Báo cáo hoạt động của HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. (2) Thường trực HĐND Thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND Thành phố. (3) Báo cáo của UBND Thành phố kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022. (4) Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. (5) Báo cáo của UBND Thành phố trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XVI. (6) Báo cáo của UBND Thành phố tổng hợp kết quả thực hiện kết luận chất vấn của Chủ tọa kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XVI và những nội dung UBND Thành phố đã cam kết với HĐND Thành phố. (7) Báo cáo của UBND Thành phố về kết quả công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022. (8) Báo cáo của UBND Thành phố về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm 2022. (9) Báo cáo công tác xét xử của Toà án nhân dân Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. (10) Báo cáo công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. (11) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; những kiến nghị với HĐND và UBND Thành phố.

HĐND Thành phố xem xét 05 báo cáo chuyên đề: (1) Báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND Thành phố trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của thành phố Hà Nội. (2) Báo cáo của UBND Thành phố về sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. (3) Báo cáo của UBND Thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội. (4) Báo cáo của UBND Thành phố về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố. (5) Báo cáo của UBND Thành phố về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của Thành phố.

HĐND Thành phố xem xét, thông qua 01 Nghị quyết thường lệ: (1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố Hà Nội (kèm theo báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022).

HĐND Thành phố thông qua 18 nghị quyết chuyên đề:

Nghị quyết không là nghị quyết quy phạm pháp luật (08 Nghị quyết): (1) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. (2) Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp Thành phố (trong đó có nội dung (thông qua việc sử dụng vốn vay của chính quyền địa phương sử dụng từ nguồn vay vốn ODA, vay ưu đãi nhà tại trợ nước ngoài cho dự án Thực phẩm nông nghiệp an toàn thành phố Hà Nội). (3) Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030. (4) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội. (5) Nghị quyết về danh mục cơ sở nhà đất di dời do không phù hợp quy hoạch theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ. (6) Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của thành phố Hà Nội. (7) Nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND Thành phố. (8) Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND Thành phố.

Nghị quyết quy phạm pháp luật (10 Nghị quyết): (1) Nghị quyết về phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương của thành phố Hà Nội. (2) Nghị quyết quy định một số khoản thu phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội. (3) Nghị quyết quy định về chính sách thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô (thay thế Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố). (4) Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực” (Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của HĐND Thành phố). (5) Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại nội thành thành phố Hà Nội. (6) Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. (7) Nghị quyết quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2022-2023. (8) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 của HĐND Thành phố về chế độ hỗ trợ cho giám định viên  tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. (9) Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho các y, bác sỹ và nhân viên y tế của thành phố Hà Nội. (10) Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi.

Kỳ họp dành 01 ngày để HĐND Thành phố thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà Đại biểu HĐND Thành phố và đông đảo cử tri, dư luận và Nhân dân Thủ đô quan tâm.

Thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND Thành phố khóa XVI dự kiến tổ chức trong tuần từ ngày 06/6/2022 đến ngày 16/6/2022 tại các đơn vị bầu cử. Thời gian tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND Thành phố khóa XVI dự kiến tổ chức trong tuần từ ngày 15/7/2022 đến ngày 25/7/2022 tại các đơn vị bầu cử.

Xem thông báo tại file đính kèm./.

Thu Huyền

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  498 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.137.274
  Online: 39