6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND Thành phố và Đại biểu HĐND đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
 
Về kết quả tham mưu với Thường trực HĐND Thành phố về công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, 6 tháng đầu năm 2022, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố đã chủ động phối hợp với Ban Pháp chế HĐND Thành phố tham mưu lựa chọn vụ việc và tham mưu Chủ tịch HĐND Thành phố thực hiện tiếp 01 buổi, ủy nhiệm các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố thực hiện 03 buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố đối với 12 vụ việc có nội dung phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm trên địa bàn Thành phố.
 
Sau các buổi tiếp công dân của Chủ tịch HĐND Thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố đã ban hành Thông báo kết luận tại buổi tiếp công dân và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, giải quyết kịp thời vụ việc để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Đến nay, các vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện đảm bảo các vụ việc được giải quyết theo đúng quy định.
 
Trong công tác xử lý đơn thư, 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND Thành phố nhận 216 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, Văn phòng tham mưu Thường trực HĐND Thành phố ban hành 43 văn bản xử lý: chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 28 đơn; tham mưu 12 văn bản hướng dẫn, 03 văn bản đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị chậm giải quyết đơn thư của công dân và lưu 173 đơn (do trùng, không rõ nội dung, nặc danh, đã giải quyết hết thẩm quyền…). 
 
Về kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các Tổ dại biểu HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức để đại biểu HĐND Thành phố tiếp công dân tại địa phương nơi đại biểu ứng cử. Mỗi buổi tiếp công dân có ít nhất 01 đại biểu HĐND. Thời gian tiếp công dân vào sáng thứ 3 của tuần thứ 3 hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân của HĐND-UBND quận, huyện, thị xã nơi đại biểu ứng cử. Đại biểu HĐND Thành phố đã thực hiện 161 buổi tiếp công dân theo lịch tại trụ sở tiếp công dân ở quận, huyện, thị xã nơi đại biểu ứng cử, tiếp 1.045 lượt công dân.
 
Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã nhận 282 đơn, trong đó: khiếu nại 20 đơn; tố cáo 28 đơn; kiến nghị, phản ánh 234 đơn. Nội dung đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến phương án đền bù, hỗ trợ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; việc vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, lấn chiếm đất đai tồn tại từ nhiều năm trước và công tác dồn điền, đổi thửa; đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai. 
 
Đại biểu HĐND Thành phố đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 263 đơn, lưu 19 đơn. Đại biểu HĐND Thành phố đã thu ý kiến, kiến nghị, các nội dung đơn khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyển tới các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật tới công dân và lắng nghe, nắm bắt tình hình của cơ sở.
 
Về theo dõi, đôn đốc trong việc giải quyết đơn thư do Thường trực HĐND Thành phố, các Tổ đại biểu HĐND Thành phố chuyển, hàng tháng, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố tổ chức việc rà soát kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Công tác theo dõi, đôn đốc trong việc giải quyết đơn do Thường trực HĐND Thành phố chuyển thực hiện chủ yếu thông qua hình thức văn bản, Văn phòng thừa lệnh Thường trực HĐND Thành phố ban hành công văn đôn đốc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết, trả lời công dân theo thời hạn quy định của pháp luật. Ngoài ra, cán bộ theo dõi công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố thường xuyên liên hệ với các cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư của Ban Tiếp công dân Thành phố và Ban Tiếp công dân các quận, huyện, thị xã để cập nhật, trao đổi về công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
 
Kết quả, Thường trực HĐND Thành phố đã nhận được 24 văn bản trả lời theo phiếu chuyển đơn và 85 văn bản liên quan của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chuyển đến. Đại biểu HĐND Thành phố cũng nhận 126 văn bản theo phiếu chuyển đơn. Đến nay, cơ bản các vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời công dân theo quy định./.

Hồng Nhung


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  506 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.199.646
  Online: 72