Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, việc triển khai các hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND, HĐND các xã, thị trấn huyện Thanh Trì luôn được chú trọng, thực hiện đúng quy định và có chất lượng, đã tạo thành những hoạt động thường xuyên của HĐND các cấp trên địa bàn huyện.


HĐND huyện Thanh Trì giám sát công tác quản lý chợ tại UBND xã Vĩnh Quỳnh

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND huyện Thanh Trì đã tham mưu Huyện uỷ xây dựng và ban hành Đề án số 03 “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát theo chuyên đề của HĐND các cấp huyện Thanh Trì giai đoạn 2021-2026”. Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ giải pháp của Đề án, hằng năm Thường trực HĐND huyện tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của Ủy ban MTTQ, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND và ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình HĐND huyện về các hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND. Trong đó, đảm bảo hoạt động chất vấn hằng năm ít nhất 02 cuộc tại các kỳ họp thường lệ; hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND mỗi năm từ 1 đến 2 lần; hoạt động giám sát theo chuyên đề của HĐND huyện mỗi năm tổ chức ít nhất 02 cuộc, Thường trực HĐND huyện 02 cuộc (trong đó có 01 cuộc giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân và giải quyết kiến nghị của cử tri), các Ban HĐND huyện tổ chức ít nhất 05 cuộc giám sát, khảo sát; các Tổ đại biểu tổ chức ít nhất 01 cuộc giám sát hoặc khảo sát. Đối với HĐND các xã, thị trấn hằng năm tổ chức ít nhất 04 cuộc giám sát, khảo sát. Định kỳ báo cáo kết quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND với Huyện uỷ theo yêu cầu và với HĐND huyện tại kỳ họp theo quy định.

Kết quả, tính đến hết tháng 7/2022, ngoài các hoạt động giám sát tại kỳ họp theo quy định của luật, HĐND các cấp huyện Thanh Trì tổ chức 55 cuộc giám sát theo chuyên đề, trong đó HĐND huyện tổ chức 11 cuộc; HĐND các xã, thị trấn tổ chức 44 cuộc, trong đó tập trung vào các nội dung: Công tác GPMB; quản lý đất đai, trật tự xây dựng; phòng chống dịch bệnh Covid-19; quản lý chợ nông thôn; xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn,... HĐND các xã, thị trấn tập trung giám sát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; quản lý nghĩa trang nhân dân; công tác đảm bảo trật tự công cộng; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân,…

HĐND, Thường trực HĐND các cấp huyện Thanh Trì đã tổ chức 51 phiên chất vấn (huyện 03 phiên; các xã, thị trấn 48 phiên), tổ chức 25 phiên giải trình của Thường trực HĐND (huyện 02 phiên; các xã, thị trấn 23 phiên). Các nội dung phiên chất vấn, giải trình chủ yếu tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng theo Nghị quyết của cấp ủy và Nghị quyết của HĐND huyện; những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân trong huyện. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, qua các phiên chất vấn của HĐND huyện, đã có trên 30 lượt đại biểu HĐND huyện đăng ký đặt câu hỏi chất vấn, cơ bản đảm bảo ít nhất mỗi đại biểu đều thể hiện được tinh thần trách nhiệm của mình trong hoạt động chất vấn của HĐND huyện tại các kỳ họp.

Trong quá trình tổ chức giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện luôn chủ động trong các hoạt động khảo sát thực tế để thu thập thông tin, tài liệu, hình ảnh minh họa đối với các nội dung có liên quan, làm căn cứ phục vụ cho hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện. Đoàn giám sát ban hành các kết luận giám sát, trong đó nêu rõ những kết quả đạt được, các tồn tại hạn chế và kiến nghị đối với các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát, quy rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xác định rõ thời gian hoàn thành để làm căn cứ cho việc kiểm tra, đôn đốc, tái giám sát việc thực hiện; giao các đồng chí trong Thường trực HĐND, các Ban HĐND (đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách), các Tổ đại biểu HĐND theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của Đoàn giám sát, báo cáo kết quả với Thường trực HĐND về tiến độ thực hiện các kết luận giám sát; tổ chức tái giám sát hoặc yêu cầu các cơ quan đơn vị chịu sự giám sát giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND huyện về các nội dung chưa có sự chuyển biến.

Về cơ bản các hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND các cấp huyện Thanh Trì được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; các hoạt động giám sát luôn bám sát các quy định của Luật và các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp theo Đề án của Huyện uỷ về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát theo chuyên đề của HĐND các cấp huyện Thanh Trì giai đoạn 2021-2026”. 

Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát cơ bản chấp hành nghiêm túc các Quyết định, kế hoạch, kết luận của Đoàn giám sát, tổ chức triển khai thực hiện và có những chuyển biến tích cực theo yêu cầu, đề nghị của Đoàn giám sát; đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện không có nội dung nào sau giám sát mà Thường trực HĐND huyện phải đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm đối với các đơn vị chịu sự giám sát.

Trong quá trình chất vấn, giải trình, các đại biểu HĐND huyện thẳng thắn đặt câu hỏi chất vấn, câu hỏi giải trình và yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc huyện trả lời đúng trọng tâm, trọng điểm vấn đề được nêu; một số nội dung chưa được trả lời thoả đáng, Thường trực HĐND huyện gợi ý để các đại biểu tiếp tục tái chất vấn hoặc yêu cầu người bị chất vấn phải trả lời bằng văn bản theo quy định của Luật.

Trong thời gian tới, thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU của Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại TP Hà Nội”, Thường trực HĐND huyện Thanh Trì sẽ tiếp tục tham mưu Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Đề án, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp trong Đề án, đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình theo quy định, gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của huyện theo Nghị quyết của Huyện uỷ và HĐND huyện./.

Phi Long


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  607 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.884.973
  Online: 84