Đảng đoàn HĐND Thành phố là tổ chức Đảng có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBHQ và HĐND Thành phố và các đảng viên là đại biểu HĐND Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật. Trong những năm qua, Đảng đoàn HĐND Thành phố luôn nghiêm túc thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; sâu sát cơ sở để hoàn thành xuất sắc các chương trình, nhiệm vụ đề ra.

Bước sang năm 2024, là năm thứ tư thực hiện Kế hoạch 05 năm 2021 - 2025, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến đất nước và Thủ đô. Phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đã có, trong năm 2024, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, với vai trò và trách nhiệm của mình, Đảng đoàn HĐND Thành phố nhất quán phương châm hành động “đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả”, đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục duy trì, thực hiện chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo thẩm quyền, tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động chung của Thành phố, thể hiện rõ nét vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các cấp chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

Để hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra, Đảng đoàn HĐND Thành phố cần xác định:

Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Thành ủy.

Đảng đoàn HĐND Thành phố tiếp tục chỉ đạo, phối hợp, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về “Thí điểm Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”; Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội về “thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính đặc thù đối với thành phố Hà Nội”; Nghị quyết XVII Đảng bộ Thành phố và 10 Chương trình công tác của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND Thành phố, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và cả nhiệm kỳ. tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”; Phối hợp quán triệt, triển khai Luật Thủ đô sửa đổi sau khi được thông qua.

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan HĐND Thành phố, góp phần xây dựng hệ thống chính trị các cấp.

Tham gia tích cực, trách nhiệm các nội dung, nhiệm vụ quan trọng năm 2024 của Thành phố: Sửa đổi Luật Thủ đô và quán triệt, triển khai khi được ban hành; lập quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; triển khai Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô; các chương trình, kế hoạch công tác của Thành ủy.

Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan HĐND Thành phố, của đại biểu HĐND Thành phố. Triển khai có hiệu quả, chất lượng Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND Thành phố; xây dựng và thực hiện chất lượng Chương trình công tác năm 2024 của Đảng đoàn, Thường trực, các Ban của HĐND Thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố. Tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ theo hướng quyết liệt, sâu sát, khoa học, thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo Thường trực HĐND Thành phố làm tốt công tác điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban, Tổ đại biểu HĐND Thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố đảm bảo vừa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo, trùng lặp; đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, phối hợp cùng các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và các công việc đột xuất, cấp bách của Thành phố.

Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND Thành phố theo quy định của Luật và Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát, trong đó tập trung các nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, tài chính ngân sách, an sinh xã hội của Thành phố. Tăng cường hoạt động giám sát và theo dõi, đôn đốc, tái giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát.

Chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp năm 2024 với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố hiệu quả, đúng luật. Chú trọng đảm bảo tốt quy trình, thời gian và chất lượng đối với các nội dung trình tại kỳ họp; đẩy nhanh việc ban hành, triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố. Lựa chọn nội dung và tổ chức tốt các phiên chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND Thành phố. Tiếp tục triển khai chương trình giám sát chuyên đề của HĐND năm 2024 theo Nghị quyết của HĐND Thành phố; đẩy mạnh các hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Tổ đại biểu HĐND Thành phố.

Lãnh đạo tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ, chuyên đề. Triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, chất lượng, đúng quy định công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; quan tâm, theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết theo quy định.

Chỉ đạo tăng cường mối quan hệ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hòa, hướng dẫn, giám sát hoạt động của HĐND các cấp. Chỉ đạo duy trì tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề, các buổi hội thảo, tọa đàm giữa Thường trực HĐND Thành phố và Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã để trao đổi về kỹ năng, tình hình hoạt động của HĐND. Tăng cường hướng về cơ sở, quan tâm, tạo điều kiện để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các xã, thị trấn. Chú trọng, triển khai hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp; xây dựng hệ thống phần mềm quản lý kỳ họp, cung cấp tài liệu trực tuyến để chuyển gửi tới HĐND cấp huyện, cấp xã, các đại biểu HĐND để nghiên cứu, quán triệt, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của đại biểu dân cử.

Chỉ đạo phối hợp, tham dự các hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội. Tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án Luật trình Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và Thành phố. Mở rộng quan hệ đối ngoại với các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế; triển khai các hoạt động quan trọng khác của Đảng đoàn HĐND Thành phố.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy HĐND Thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng CNTT trong lãnh đạo, quản lý điều hành, xây dựng chính quyền điện tử; mở rộng công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tham gia có hiệu quả vào các hoạt động đối ngoại và các hoạt động chung của Trung ương, Thành phố.

Đối với một số giải pháp cụ thể, Đảng đoàn tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Đảng đoàn; thường xuyên rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình xử lý công việc. Tập trung chỉ đạo, đổi mới trong xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác hoạt động của Đảng đoàn, của HĐND Thành phố ngay từ những ngày đầu năm 2024 với dự báo những khó khăn tác động để chỉ đạo khoa học, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn. Khối lượng, nội dung chương trình công việc đảm bảo tinh gọn, trọng tâm, trọng điểm, phát huy được hiệu quả, chất lượng.  

Chỉ đạo triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét, trao đổi về việc ký kết Quy chế phối hợp riêng giữa Đảng đoàn HĐND và Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố hoặc giữa Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND Thành phố trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp, thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền giữa hai kỳ họp và quy trình hoàn thiện, ban hành nghị quyết HĐND; tăng cường phối hợp với các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy nhất là đối với việc định hình các chủ trương, chính sách lớn, việc tham mưu, phục vụ các cuộc họp của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn...; phối hợp giữa các Ban của HĐND Thành phố với các cơ quan liên quan... nhằm thắt chặt hơn, rõ các quy trình, trách nhiệm cụ thể giữa các cơ quan trong triển khai các nhiệm vụ của Thành phố theo đúng chức năng, thẩm quyền.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của người đại biểu HĐND các cấp Thành phố, chú trọng nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn đối với đội ngũ đại biểu chuyên trách. Chỉ đạo làm tốt hơn nữa việc cung cấp đầy đủ tài liệu và thông tin cần thiết cho đại biểu nghiên cứu; nghiên cứu lựa chọn các nội dung giám sát, giải trình, chất vấn đúng và trúng vào các vấn đề nóng đang được các đại biểu cũng như dư luận quan tâm; động viên, khuyến khích các đại biểu không chuyên trách tích cực tham gia hoạt động HĐND; ...

Tiếp tục duy trì thường xuyên rà soát, nâng cao hơn nữa việc đôn đốc UBND các cấp giải quyết các kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình đảm bảo thực chất, định lượng, hiệu quả.

Phối hợp với UBND Thành phố để tổ chức triển khai kế hoạch ban hành các nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật ngay từ đầu năm để các cấp, các ngành có điều kiện chuẩn bị kỹ lưỡng và đánh giá tác động của nghị quyết, đồng thời chủ động thực hiện các quy trình công khai, lấy ý kiến cử tri thuận lợi hơn và hiệu quả hơn. Chủ động trong việc chỉ đạo, phối hợp xây dựng các cơ chế, chính sách, công tác phân cấp, ủy quyền ngay khi triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua.

Chỉ đạo quyết liệt hơn việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của HĐND các cấp, trước hết là trong cơ quan HĐND Thành phố; tăng cường ứng dụng các phần mềm dùng chung; mở rộng các kênh thông tin trực tuyến, công khai tiếp nhận, trao đổi giữa cử tri, nhân dân với HĐND Thành phố.

Chỉ đạo Thường trực HĐND Thành phố trong công tác điều hòa, hướng dẫn, giám sát hoạt động của HĐND các cấp cần tiếp tục kiên trì thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND, chú trọng đến hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND cấp huyện. Quan tâm, hướng dẫn, triển khai công việc đối với mô hình tổ chức chính quyền đô thị, phát huy vai trò giám sát của HĐND các quận, thị xã tại các phường không tổ chức HĐND trên địa bàn.

Phối hợp, chuẩn bị kỹ chu đáo công tác giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng nguồn đội ngũ đại biểu HĐND đặc biệt là các đại biểu HĐND chuyên trách ở các cấp. Chỉ đạo, triển khai nhanh chóng, chất lượng công tác nhân sự theo thẩm quyền của Đảng đoàn, Thường trực HĐND Thành phố để củng cố, kiện toàn kịp thời lãnh đạo HĐND các cấp, đảm bảo hoạt động chỉ đạo, điều hòa, hướng dẫn, triển khai hoạt động được duy trì liên tục, giữ vững chất lượng. 

Duy trì và phát huy hiệu quả hơn nữa công tác thi đua khen thưởng đối với hoạt động của HĐND các cấp. Việc rà soát, đánh giá thi đua phải được thực hiện khách quan, đúng quy định, tạo động lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của HĐND, đại biểu HĐND và các tập thể, cá nhân có liên quan…

Quốc Thịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.281.812
  Online: 20