Thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND Thành phố về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2024, để phân bổ chi tiết các khoản kinh phí đủ điều kiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, UBND Thành phố vừa có văn bản gửi các Sở, ngành thuộc Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Các Ban QLDA chuyên ngành của Thành phố; Chủ đầu tư các dự án cấp Thành phố và Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Qua đó, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và rà soát, đánh giá kỹ khả năng thực hiện, hấp thụ kế hoạch vốn của từng dự án để đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cấp Thành phố.

Cụ thể về đề xuất bố trí, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 tại kỳ họp HĐND Thành phố tháng 3/2024 trên cơ sở: (1) Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, không điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024 của các dự án làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tuân thủ nghiêm Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND Thành phố và Quyết định số 6336/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND Thành phố; (2) Đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 và khả năng đáp ứng điều kiện được UBND Thành phố cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2024 (nếu có) của từng dự án theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Bố trí vốn kế hoạch vốn năm 2024 cho các dự án chuyển tiếp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện, các dự án mới có đủ thủ tục, điều kiện bố trí vốn theo quy định. Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn đầu năm 2024 nay có nhu cầu bổ sung kế hoạch để đảm bảo đủ vốn thi công trong năm 2024. Chủ đầu tư rà soát, đánh giá khả năng thực hiện, giải ngân của từng dự án để đảm bảo các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2024 đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định và giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao (gồm vốn giao đầu năm và bổ sung tại đợt này).

Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 phải phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan; kế hoạch năm 2024 điều chỉnh phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Thứ tự ưu tiên bố trí, bổ sung kế hoạch vốn: (1) Bố trí đủ vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2024; (2) Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ được duyệt; (3) Bố trí đủ vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm của Thành phố, dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, dự án thuộc kế hoạch 03 lĩnh vực; (4) Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án nêu trên mới bố trí vốn cho các dự án mới đã có đủ thủ tục đầu tư và điều kiện triển khai, khởi công trong năm 2024.

Về kế hoạch vốn ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện, UBND các huyện, thị xã chỉ đề xuất bổ sung kế hoạch vốn cho dự án chuyển tiếp và dự án mới thuộc danh mục dự án đã được HĐND Thành phố phê duyệt, đảm bảo nguồn vốn đối ứng ngân sách cấp huyện để dự án hoàn thành theo tiến độ, tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Về kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực: giáo dục (mầm non, tiểu học, THCS), y tế, di tích và lĩnh vực hạ tầng kinh tế: Các huyện, thị xã thực hiện hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đề xuất điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 ngân sách Thành phố hỗ mục tiêu cấp huyện thực hiện Kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực và lĩnh vực hạ tầng kinh tế theo đúng quy định và chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 15786/VP-KTTH ngày 30/12/2023 của Văn phòng UBND Thành phố.

Về việc ngân sách cấp quận hỗ trợ các huyện, thị xã theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, UBND các huyện, thị xã khó khăn về ngân sách, cần huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, lập danh mục dự án cần đầu tư, chủ động liên hệ với UBND các quận để được hỗ trợ từ ngân sách quận năm 2024.

Toàn văn văn bản chỉ đạo mời xem tại file đính kèm./.

Quốc Thịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.284.932
  Online: 11