Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội

:

Pages: Cong-tac-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-Ro-trach-nhiek8npdygqf06q

Name

Cong-tac-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-Ro-trach-nhiek8npdygqf06q

Title

 

PageUrl

 

SearchData

cong tac giai quyet khieu nai to cao ro trach nhiem tung cap nganh##nam 2018 tp ha noi da giai quyet hon 85% vu khieu nai to cao cho thay su no luc cua cac cap cac nganh dia phuong song theo danh gia cua hdnd thanh pho mac du co nhieu co gang nhung viec to chuc thuc hien cac quyet dinh giai quyet khieu nai to cao thong bao ket luan to cao o mot so don vi con cham cong tac lanh dao chi dao co luc co viec chua sau sat doi hoi can quyet liet hon dac biet la can phan cong ro trach nhiem cua tung nganh tung cap

MasterPage

 
Created at 12/18/2018 7:19 AM by Hà Quốc Thịnh
Last modified at 9/25/2020 1:35 AM by System Account