Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội

:

Pages: Chinh-thuc-khai-mac-ky-hop-thu-9-HDND-TP-Ha-Noif9sdlpy1fiik

Name

Chinh-thuc-khai-mac-ky-hop-thu-9-HDND-TP-Ha-Noif9sdlpy1fiik

Title

 

PageUrl

 

SearchData

chinh thuc khai mac ky hop thu 9 hdnd tp ha noi##sang 8 7 hdnd thanh pho ha noi khoa xv nhiem ky 2016 2021 khai mac ky hop thu chin cac dong chi nguyen thi bich ngoc pho bi thu thanh uy chu tich hdnd tp nguyen ngoc tuan uy vien ban thuong vu thanh uy pho chu tich thuong truc hdnd tp phung thi hong ha thanh uy vien pho chu tich hdnd tp chu tri dieu hanh ky hop

MasterPage

article
Created at 7/9/2019 5:10 AM by Hà Quốc Thịnh
Last modified at 9/24/2020 1:41 PM by System Account