Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội

:

Pages: So-luong-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-xa-p1x5ngj8focj3

Name

So-luong-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-xa-p1x5ngj8focj3

Title

 

PageUrl

 

SearchData

so luong nguoi hoat dong khong chuyen trach o xa phuong thi tran toi da 14 nguoi##nguoi hoat dong khong chuyen trach o xa phuong thi tran gom 10 chuc danh sau van phong dang uy phu trach cong tac truyen thanh pho chi huy truong quan su pho chu tich mttq pho chu tich hoi ccb pho chu tich hoi lhpn pho chu tich hoi nong dan (doi voi xa va cac phuong thi tran con san xuat nong nghiep) pho bi thu doan tncshcm chu tich hoi nguoi cao tuoi chu tich hoi chu thap do

MasterPage

article
Created at 7/12/2019 10:34 AM by Hà Quốc Thịnh
Last modified at 9/22/2020 8:40 PM by System Account