Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội

:

Pages: Chu-tich-HDND-TP-Nguyen-Thi-Bich-Ngoc-trao-huy-hie6p9p1r7na47s

Name

Chu-tich-HDND-TP-Nguyen-Thi-Bich-Ngoc-trao-huy-hie6p9p1r7na47s

Title

 

PageUrl

 

SearchData

chu tich hdnd tp nguyen thi bich ngoc trao huy hieu dang cho dong chi nguyen nguyen quan##bay to niem vinh du khi duoc lanh dao thanh pho trao huy hieu 30 nam tuoi dang dong chi nguyen nguyen quan khang dinh se tiep tuc phat huy tinh than guong mau cua nguoi dang vien tich cuc hoc tap ren luyen trau doi ban linh chinh tri de hoan thanh tot moi nhiem vu duoc giao

MasterPage

article
Created at 9/10/2019 1:48 PM by Hà Quốc Thịnh
Last modified at 10/31/2020 10:25 AM by System Account