Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội

:

Pages: Thong-bao-noi-dung-thoi-gian-chuan-bi-to-chuc-Ky-hvm6744vbu2yh

Name

Thong-bao-noi-dung-thoi-gian-chuan-bi-to-chuc-Ky-hvm6744vbu2yh

Title

 

PageUrl

 

SearchData

thong bao noi dung thoi gian chuan bi to chuc ky hop thu 10 hdnd thanh pho ha noi##tai ky hop hdnd thanh pho xem xet cac to trinh du thao nghi quyet chuyen de (1) nghi quyet ve phe duyet chu truong dau tu mot so du an dau tu cong thuoc tham quyen phe duyet cua hdnd thanh pho ha noi (2) nghi quyet ve phe duyet dieu hoa dieu chinh va bo sung danh muc ke hoach dau tu von ngan sach thanh pho nam 2019 – dot 3 ben canh do hdnd thanh pho thuc hien cong tac nhan su thuoc tham quyen cua hdnd thanh pho

MasterPage

article
Created at 10/17/2019 3:17 PM by Hà Quốc Thịnh
Last modified at 9/24/2020 4:02 PM by System Account