Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội

:

Pages: Co-quan-Doan-dai-bieu-Quoc-hoi-va-HDND-thanh-pho-Hfm9fljpp41zp

Name

Co-quan-Doan-dai-bieu-Quoc-hoi-va-HDND-thanh-pho-Hfm9fljpp41zp

Title

 

PageUrl

 

SearchData

co quan van phong doan dbqh va van phong hdnd thanh pho ung ho quy “vi nguoi ngheo” nam 2019##100% can bo cong chuc vien chuc hai co quan da ung ho it nhat moi nguoi mot ngay luong toan bo so tien quyen gop se gui ve quy “vi nguoi ngheo” thanh pho gop suc de thanh pho xay dung sua chua gan 2 000 ngoi nha cho ho ngheo tao nguon luc de ho tro cac ho ngheo giup ho thoat ngheo ben vung gop phan thuc hien xay dung nong thon moi do thi van minh

MasterPage

article
Created at 10/21/2019 4:16 AM by Hà Quốc Thịnh
Last modified at 9/25/2020 2:03 AM by System Account