Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội

:

Pages: Chu-tich-Nguyen-Thi-Bich-Ngoc-TXCT-quan-Ha-Dong-Trqvr5s11xew6z

Name

Chu-tich-Nguyen-Thi-Bich-Ngoc-TXCT-quan-Ha-Dong-Trqvr5s11xew6z

Title

 

PageUrl

 

SearchData

chu tich nguyen thi bich ngoc txct quan ha dong trien khai de an chinh quyen do thi mot cach than trong dung quy dinh##sang 28 11 dong chi nguyen thi bich ngoc pho bi thu thanh uy chu tich hdnd tp pho truong doan dai bieu quoc hoi tp ha noi cung cac dai bieu quoc hoi va dai bieu hdnd tp da tiep xuc cu tri quan ha dong sau ky hop thu 8 quoc hoi khoa xiv va truoc ky hop thu 11 hdnd tp khoa xv

MasterPage

article
Created at 11/29/2019 7:09 AM by Hà Quốc Thịnh
Last modified at 9/22/2020 11:57 PM by System Account