TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 9 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XV

 

* Chương trình kỳ họp

I. Các Báo cáo thường kỳ

(1). Báo cáo hoạt động của HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

(2). Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

(3). Báo cáo công tác xét xử của Toà án nhân dân Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

(4). Báo cáo công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

* Báo cáo Thẩm tra Tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2019

(5). Thông báo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

(6).Thường trực HĐND Thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố. 

(7). Báo cáo của UBND Thành phố trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố.

(8). Báo cáo của UBND Thành phố về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

(9). Báo cáo của UBND Thành phố về kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019.

(10). Báo cáo của UBND Thành phố đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

II. Các Nghị quyết thường kỳ và chuyên đề

(1). Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 của thành phố Hà Nội (Báo cáo của UBND Thành phố và dự thảo Nghị quyết; Tờ trình của UBND Thành phố về dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị 3.2 ”ga Hà Nội – Hoàng Mai”; Báo cáo về phương án vay lại dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông; Báo cáo thẩm tra của: Ban VHXH, Ban Đô thịBan KTNSBáo cáo thẩm tra chung; Báo cáo giải trình của UBND Thành phố: 220/BC-UBND, 221/BC-UBND)

(2). Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 của Thành phố. (Tờ trình của UBND Thành phố và dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS; Các tờ trình bổ sung của UBND Thành  phố: 102/TTr-UBND, 107/TTr-UBND, 113/TTr-UBND, 114/TTr-UBND, 117/TTr-UBND; Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS về các nội dung trình bổ sung; Báo cáo giải trình bổ sung của UBND Thành phố)

(3). Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019(Tờ trình của UBND Thành phố, dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS; Báo cáo giải trình của UBND Thành phố)

(4). Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019(Tờ trình của UBND Thành phố, dự thảo Nghị quyếtBáo cáo thẩm tra của Ban KTNS; Báo cáo giải trình của UBND Thành phố file 1, file 2)

(5). Nghị quyết về cơ chế, định mức chi đối với một số lĩnh vực kinh tế - xã hội theo quy định, hướng dẫn mới của các Bộ, ngành Trung ương (Tờ trình của UBND TP, dự thảo Nghị quyếtBáo cáo thẩm tra của Ban KTNS; Báo cáo bổ sung của UBND)

(6) Nghị quyết về quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống của thành phố Hà Nội (Tờ trình, dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thuyết minh; Báo cáo thẩm tra của Ban VH-XH; Báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND Thành phố)

(7). Nghị quyết về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2019-2020 (Tờ trình của UBND TP, dự thảo Nghị quyết, Báo cáo thẩm tra của Ban VH-XH; Báo cáo giải trình của UBND Thành phố)

(8). Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cải cách hành chính trên toàn Thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay”. (Báo cáo giám sát của HĐND Thành phố, Tờ trình và dự thảo nghị quyết)

(9). Nghị quyết về sửa đổi Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND Thành phố về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn (Tờ trình của UBND TP, dự thảo Nghị quyết; Báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03; Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị; Báo cáo giải trình của UBND; CV giải trình của Sở GTVT: 5363, 5483; CV của Bộ GTVT; CV của Bộ Tư pháp; CV của Bộ KHCN; CV của Bộ TNMT; CV của Bộ TTTT; Biểu tổng hợp so sánh; CV của sở Tư pháp)

(10). Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch hệ thống cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Tờ trình của UBND TP, dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thuyết minh tóm tắt; Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị; Báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND Thành phố)

(11). Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm (Tờ trình của UBND TP, dự thảo Nghị quyếtBáo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế)

(12). Nghị quyết về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn Thành phố. (Tờ trình của UBND TP, dự thảo Nghị quyếtBáo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; Báo cáo tiếp thu của UBND Thành phố)

(13). Nghị quyết về mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an, Công an viên thường trực ở xã (nơi chưa bố trí công an chính quy) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Tờ trình của UBND TP, dự thảo Nghị quyếtBáo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế)

(14). Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND Thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021(Tờ trình của Thường trực HĐND TP và dự thảo Nghị quyết)

(15). Nghị quyết về thông qua chủ trương Đề án hỗ trợ, khởi nghiệp sáng tạo và các chính sách hỗ trợ khỏi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019-2025 (Tờ trình và dự thảo Nghị quyết; Dự thảo Đề án; Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS; Báo cáo giải trình của UBND Thành phố) - Nội dung bổ sung.

III. Các nội dung khác

1. Báo cáo kết quả khảo sát, giám sát của các Ban - HĐND Thành phố

1.1 Ban Kinh tế  - Ngân sách:

1.1.1 Kết quả khảo sát của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND Thành phố về tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra liên quan đến tiền và tài sản nhà nước giai đoạn 2016- 2018

1.1.2 Báo cáo kết quả giám sát về tình hình, kết quả thực hiện công tác giao kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp huyện trên địa bàn Thành phố

1.2 Ban Văn hóa - Xã hội:

1.2.1 Kết quả khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và công tác quản lý, chuẩn bị tổ chức lễ hội Xuân 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội

1.2.2 Kết quả giám sát việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tốt với các trường công lập và việc xây dựng trường học tại các khu đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2016 đến nay

1.2.3 Kết quả khảo sát công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và công tác đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa thông tin, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2016 đến nay

1.3 Ban Pháp chế:

1.3.1 Kết quả giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn phòng chống cháy nổ, phòng chống sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo trên địa bàn thành phố Hà Nội dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

1.3.2 Kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội

1.4 Ban Đô Thị:

1.4.1 Kết quả khảo sát công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019

1.4.2 Kết quả giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội

IV. Các Nghị quyết ban hành

1. NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT:

1. Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

2. Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 về việc quy định về một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống của thành phố Hà Nội.

3. Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 thông quan chủ trương ban hành Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025 và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thuộc Đề án.

4. Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 về quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2019-2020.

5. Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải khách hàng công cộng khối lượng lớn, khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải.

6. Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

7. Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (nơi chưa bố trí Công an chính quy) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. CÁC NGHỊ QUYẾT KHÁC:

1. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 của thành phố Hà Nội.

2. Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 về việc cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội.

3. Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 về điều chỉnh vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (đợt 2).

4. Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2019; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân thành phố Hà Nội.

5. Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

6. Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm.

7. Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc bãi nhiệm Đại biểu HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

8. Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND TP khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

9. Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND TP khóa 2016-2021.

10. Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thành phố Hà Nội.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.