TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 18 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XV

A. Các Nghị quyết ban hành tại kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố khóa XV:

 

I. Nghị quyết quy phạm pháp luật:

 

1. Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND Về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

2. Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND Thông qua chủ trương ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 và quy định một số chính sách, nội dung, mức chi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

 

II. Các Nghị quyết khác:

1. Nghị quyết 15/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố Hà Nội.

2. Nghị quyết 16/NQ-HĐND Về phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Hà Nội.

3. Nghị quyết 17/NQ-HĐND Về kế hoạch tài chính 05 năm thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

4. Nghị quyết 18/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố của thành phố Hà Nội.

5. Nghị quyết 19/NQ-HĐND Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2019.

6. Nghị quyết 20/NQ-HĐND Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2021.

7. Nghị quyết 21/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

8. Nghị quyết 22/NQ-HĐND Về việc cho phép các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn thực hiện xây dựng nông thôn mới theo nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; Cập nhật kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 cấp Thành phố.

9. Nghị quyết 23/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

10. Nghị quyết 24/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

11. Nghị quyết 25/NQ-HĐND Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

12. Nghị quyết 26/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

13. Nghị quyết 27/NQ-HĐND Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

14. Nghị quyết 28/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

15. Nghị quyết 29/NQ-HĐND Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2021.

16. Nghị quyết 30/NQ-HĐND Về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

 

B. Các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố khóa XV:

Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV.

I. Chất vấn tại kỳ họp:

1. Báo cáo 360 BC-UBND của UBND Thành phố Báo cáo kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2017 đến nay.

2. Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố.

II. Các Báo cáo thường kỳ:

1. Báo cáo 339 BC-UBND của UBND Thành phố Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của Thành phố.

- Báo cáo thẩm tra 73 BC-HDND của Ban Kinh tế - Ngân sách.

2. Báo cáo dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2021 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công). (M)

3. Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước của Thành phố năm 2019. (M)

4. Báo cáo 62 BC-HDND của HĐND Thành phố Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

5. Báo cáo 342 BC-UBND của UBND Thành phố về Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

6. Báo cáo 3042/2020/BC-VP của Tòa án nhân dân Thành phố Báo cáo Kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội. (Số liệu từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/9/2020).

- Báo cáo thẩm tra 55 BC-HĐND của Ban Pháp chế.

7. Báo cáo 384 BC-VKS-VP của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV. (Số liệu từ 01/12/2019 đến 31/10/2020).

- Báo cáo thẩm tra 55 BC-HĐND của Ban Pháp chế.

8. Thông báo số 71 TB-MTTQ-BTT Thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. (tại kỳ họp thứ 18, HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021).

9. Đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 18 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV.

10. Báo cáo 4959 UBND-TH của UBND Thành phố về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khóa XV.

11. Báo cáo của UBND Thành phố về Kết quả thực hiện nội dung chất vấn kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố.

12. Báo cáo 319 BC-UBND của UBND Thành phố Báo cáo tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

- Báo cáo thẩm tra 54 BC-HDND của Ban Pháp chế.

13. Báo cáo của UBND Thành phố về Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

14. Các Báo cáo giám sát của HĐND Thành phố:

- Báo cáo 44 BC-HĐND về kết quả giám sát về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn TPHN giai đoạn từ năm 2016 đến nay.

- BC số 48 BC-HĐND về kết quả khảo sát việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TPHN và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP

* Ban Kinh tế - Ngân sách:

- Báo cáo 49 BC-HĐND Báo cáo kết quả khảo sát công tác quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông và quản lý bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

* Ban Văn hóa - Xã hội:

- Báo cáo 43 BC-VHXH Báo cáo kết quả giám sát về xây dựng, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và việc cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 50 BC-HDND Báo cáo kết quả khảo sát tình hình thực hiện các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.

* Ban Đô thị:

- Báo cáo 02 BC-HĐND Báo cáo kết quả khảo sát về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, cung ứng hàng hóa, quản lý lễ hội trên địa bàn Thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

- Báo cáo 40 BC-HDND Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND Thành phố về đầu tư Hệ thống xử lý nước thải tập trung các công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

III. Các Báo cáo chuyên đề:

15. Báo cáo 332 BC-UBND của UBND Thành phố Báo cáo tổng kết Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 đã được HĐND Thành phố ban hành tại Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015.

16. Báo cáo 330 BC-UBND của UBND Thành phố Báo cáo tình hình thi hành Luật Thủ đô năm 2020.

17. Báo cáo Kế hoạch tài chính-ngân sách 03 năm 2021-2023 của thành phố Hà Nội. (M)

18. Báo cáo 340 BC-UBND của UBND Thành phố Báo cáo phương hướng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố giai đoạn 2021-2025.

- Báo cáo thẩm tra 72 BC-HĐND của ban Kinh tế - Ngân sách.

19. Báo cáo 341 BC-UBND của UBND Thành phố Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020; kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách thành phố năm 2021 của thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 365 BC-UBND của UBND Thành phố Báo cáo bổ sung, giải trình thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố về "Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020; kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Thành phố năm 2021 của thành phố Hà Nội".

- Báo cáo thẩm tra 78 BC-HDND của Ban Kinh tế - Ngân sách.

20. Báo cáo 332 BC-UBND của UBND Thành phố Báo cáo Tồng kết Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND Thành phố ban hành tại Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015.

 IV. Tờ trình, dự thảo nghị quyết:

a. Nghị quyết thường kỳ:

1. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2021.

- Báo cáo 339 BC-UBND của UBND Thành phố Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của Thành phố.

- Báo cáo 363 BC-UBND của UBND Thành phố Báo cáo bổ sung, giải trình thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố về "Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của Thành phố"; "Phương hướng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố giai đoạn 2021-2025".

- Báo cáo thẩm tra 63 BC-HDND của Ban Pháp chế.

- Báo cáo thẩm tra 65 BC-HDND của Ban Đô thị.

- Báo cáo thẩm tra 66 BC-HDND của Ban Văn hóa - xã hội.

- Báo cáo thẩm tra 73 BC-HDND của Ban Kinh tế - Ngân sách.

- Báo cáo thẩm tra chung.

2. Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2021 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công). (M)

3. Về tổng quyết toán ngân sách nhà nước của Thành phố năm 2019. (M)

4. Nghị quyết Về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 221 TTr-UBND Về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

- Báo cáo thẩm tra 70 BC-HDND của Ban Kinh tế - Ngân sách.

5. Nghị quyết Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2021.

- Tờ trình 232 TTr-UBND Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2021.

- Báo cáo thẩm tra 56 BC-HDND của Ban Pháp chế.

- Báo cáo 358 BC-UBND của UBND Thành phố Báo cáo Giải trình bổ sung một số nội dung về biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2021.

6. Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2021 của HĐND thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 08 TTr-HDND, Dự thảo Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2021 của HĐND thành phố Hà Nội.

b. Nghị quyết chuyên đề:

1. Nghị quyết Về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội:

- Tờ trình 235 TTr-UBND Về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 368 BC-UBND của UBND Thành phố Báo cáo về việc giải trình, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

1.1. Quy định về mức học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh trung học phổ thông chuyên trong các trường trung học phổ thông công lập và học sinh các trường trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao của thành phố Hà Nội.

1.2. Quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ chuyên trách CNTT của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã Thành phố từ năm 2021.

1.3. Quy định nội dung, mức chi công tác khai quật, khảo cổ trên địa bàn Thành phố.

1.4. Quy định nội dung, mức chi công tác khai quật, khảo cổ trên địa bàn Thành phố.

1.5. Quy định nội dung chi, mức chi tập huấn đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia thành phố Hà Nội.

1.6 Quy định mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội.

1.7 Quy định một số nội dung, mức chi đặc thù cho cộng tác viên dân số ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Báo cáo thẩm tra 68 BC-HĐND của Ban Văn hóa - Xã hội.

2. Nghị quyết thông qua chủ trương ban hành  Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 và Quy định một số chính sách, nội dung, mức chi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 227 TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương ban hành  Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 và Quy định một số chính sách, nội dung, mức chi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Báo cáo thẩm tra 71 BC-HDND của Ban Kinh tế - Ngân sách.

3. Nghị quyết về Định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 340 BC-UBND của UBND Thành phố Báo cáo phương hướng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

- Báo cáo thẩm tra 67 BC-HDND (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội).

4. Nghị quyết Về định hướng khung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 cấp thành phố của thành phố Hà Nội. (Điều 55, Luật Đầu tư công 2019).

- Tờ trình 225 TTr-UBND Về định hướng khung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 cấp thành phố của thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 225 TTr -UBND Về định hướng khung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 cấp thành phố của thành phố Hà Nội (tiếp).

- Báo 364 BC-UBND của UBND Thành phố Báo cáo bổ sung, giải trình về định hướng khung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố của thành phố Hà Nội.

- Báo cáo thẩm tra 77 BC-HDND của Ban Kinh tế - Ngân sách.

5. Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

- Tờ trình 212 TTr-UBND Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

- Báo cáo thẩm tra 58 BC-HDND của Ban Pháp chế.

6. Nghị quyết Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. (theo Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của UBTV Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh).

- Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

7. Nghị quyết Về việc cho phép các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; Cập nhật kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 cấp Thành phố.

- Tờ trình 226 TTr-UBND Về việc cho phép các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; Cập nhật kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 cấp Thành phố.

- Báo cáo thẩm tra 79 BC-HDND của Ban Kinh tế - Ngân sách.

8. Nghị quyết Về việc thành lập, đặt tên tổ dân phố từ các khu vực dân cư mới hình thành; trên cơ sở chia tách các tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình lớn; trên cơ sở sáp nhập các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình nhỏ.

- Tờ trình 230 TTr-UBND Về việc thành lập, đặt tên tổ dân phố từ các khu vực dân cư mới hình thành; trên cơ sở chia tách các tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình lớn; trên cơ sở sáp nhập các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình nhỏ.

- Báo cáo thẩm tra 57 BC-HDND của Ban Pháp chế.

 

C. Tài liệu phục vụ TXCT trước Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố khóa XV:

1. Lịch Tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND Thành phố trước Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố Khóa XV.

- Thông báo 393 điều chỉnh địa điểm TXCT trước Kỳ họp thứ 18 tại huyện Chương Mỹ.

- Thông báo 396 điều chỉnh địa điểm TXCT trước Kỳ họp thứ 18 tại huyện quận Tây Hồ và huyện Mỹ Đức.

2. Thông báo Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khóa XV.

4. Báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021

 

D. Tài liệu phục vụ TXCT sau Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố khóa XV:

- Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố khóa XV.

- Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 18, HĐND Thành phố khóa XV.

- Phân công dự và đăng lịch TXCT của Đại biểu HĐND Thành phố sau kỳ họp thứ 18, HĐND Thành phố khóa XV.

- UBND Thành phố phân công dự TXCT sau kỳ họp thứ 18, HĐND Thành phố khóa XV.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.281.670
  Online: 6