UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 16/8/2021 về việc thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và và Kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Theo đó, phát huy kết quả đạt được các trong phong trào thi đua của Thành phố năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, ngay từ cuối năm 2020, Thành phố đã phát động phong trào thi đua năm 2021 và tổ chức triển khai Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025; bước đầu đã đạt kết quả tích cực, tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị và thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tận dụng các cơ hội để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của Thành phố đã phát động; Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt những nội dung trọng tâm như:

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức thực hiện với tinh thần chủ động, sáng tạo các nội dung Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chủ đề công tác của Thành phố trong từng năm và cả giai đoạn 2021- 2025. Tập trung xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII. Trước mắt, các cấp, các ngành Thành phố xác định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, ưu tiên hàng đầu cần tập trung thực hiện quyết liệt, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả.

Các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương phát động; Kế hoạch số 02/KH-HĐTĐKT ngày 10/12/2020 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố về công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố, đảm bảo thiết thực, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ và điều kiện tình hình của địa phương, đơn vị. Duy trì hiệu quả các phong trào thi đua truyền thống của ngành, địa phương, đơn vị; đồng thời tiếp tục xây dựng và tổ chức triển khai các phong trào thi đua mới đáp ứng đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị trong từng năm, từng giai đoạn.

Tăng cường tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước. Tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, coi đây là giải pháp quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, công bằng; có tác dụng động viên, giáo dục và nêu gương. Khen thưởng phải bám sát kết quả thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng ngành, địa phương, đơn vị và Thành phố, gắn với việc giải quyết các vấn đề lớn, bức xúc, cấp thiết của đời sống xã hội, những việc làm tốt, sáng kiến mang lại hiệu quả cao phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị; cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm phát huy được sức mạnh tổng hợp trong tổ chức và triến khai các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị, tổ chức phải thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, là hạt nhân, là tấm gương trong các phong trào thi đua ở cơ sở, làm cho phong trào thi đua yêu nước trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

Toàn văn Chỉ thị số 19 mời xem tại file đính kèm

Quốc Thịnh (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  715 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.906.882
  Online: 29