Việc thực hiện chức năng giám sát của HĐND, nhất là hoạt động giám sát chuyên đề có ý nghĩa quan trọng, thể hiện vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Mục đích của giám sát nhằm xem xét, đánh giá việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước ở địa phương. Để hoạt động giám sát chuyên đề có hiệu quả, việc lựa chọn nội dung giám sát phải phù hợp với thực tiễn và toàn diện trên các lĩnh vực là một bước rất quan trọng trong quá trình tổ chức triển khai hoạt động giám sát. Giám sát chuyên đề giúp cho các đơn vị chịu sự giám sát thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, qua đó góp phần giải quyết những vấn đề bất cập, bức xúc được cử tri quan tâm; đồng thời tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và những chủ trương của tỉnh đã được HĐND Thành phố ban hành.

Bên cạnh đó, trong quá trình giám sát vẫn còn một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động giám sát như: Một số thành viên đoàn giám sát chưa tham gia đầy đủ, nguyên nhân do thành viên các Ban của HĐND chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, phần lớn là lãnh đạo, công việc chuyên môn nhiều nên gặp khó khăn trong bố trí thời gian cho hoạt động giám sát.

Một số kiến nghị sau giám sát chưa được các cơ quan có trách nhiệm giải quyết kịp thời; thậm chí có một số kiến nghị nhiều lần, nhưng chưa được giải quyết. Nguyên nhân là do quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động giám sát hiện nay thiếu chế tài xử lý đối với các cơ quan, đơn vị chịu giám sát không thực hiện việc khắc phục hạn chế theo kiến nghị sau giám sát.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND có nơi còn chưa sâu sát

Để hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực và các Ban của HĐND tiếp tục phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng hơn nữa, trong thời gian tới cần quan tâm thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, việc xây dựng chương trình giám sát của Thường trực và các Ban cần đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tập trung vào những vấn đề nóng, bức xúc, những ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm có tác động ảnh hưởng lớn đến đời sống của các tầng lớp Nhân dân và sự phát triển toàn diện của địa phương. Đây là khâu quan trọng, việc lựa chọn nội dung giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm quyết định đến chất lượng và hiệu quả của giám sát chuyên đề.

Thứ hai, cần đảm bảo các tài liệu phục vụ giám sát được chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu của đề cương giám sát, phát huy trách nhiệm thành viên Ban (nghiên cứu báo cáo, tham gia khảo sát, đóng góp ý kiến), huy động trí tuệ tập thể Ban để có thể đánh giá sâu sắc kết quả đạt được trong lĩnh vực được giám sát và đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế được chỉ ra nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của giám sát.

Thứ ba, quá trình tổ chức giám sát, ngoài giám sát qua báo cáo phải tổ chức đi giám sát thực tế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, tham vấn ý kiến các tầng lớn Nhân dân - các chủ thể là đối tượng của hoạt động quản lý Nhà nước, chịu tác động của các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động của đối tượng chịu sự giám sát. Có thể mời thêm chuyên gia am hiểu sâu về chuyên môn liên quan đến lĩnh vực giám sát để nâng cao chất lượng giám sát và phát hiện những vấn đề khó thuộc về chuyên ngành.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc khắc phục những hạn chế, tồn tại được kiến nghị qua giám sát. Tiếp tục tái giám sát hoặc đưa những nội dung đó ra chất vấn tại kỳ họp thường lệ của HĐND để làm rõ trách nhiệm, để vấn đề được giải quyết thỏa đáng, tạo niềm tin của cử tri đối với cơ quan dân cử./.

Thứ năm, Hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND cần tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, gắn kết quả giám sát của HĐND với đánh giá, ghi nhận vai trò lãnh đạo của từng chi bộ, đảng viên trong việc hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao hàng năm.

Vũ Ngọc Anh - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  705 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.364.611
  Online: 24