Với quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố; trên cơ sở chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; căn cứ tình hình thực tiễn của Thành phố, thực hiện có hiệu quả mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2022 nhằm chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình hoạt động của HĐND Thành phố đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và chất lượng.

Theo đó, Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Thường trực, các Ban, Văn phòng gồm 138 nội dung. Cụ thể như sau: Tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố xây dựng kế hoạch ban hành văn bản QPPL của HĐND Thành phố năm 2022 và các năm tiếp theo vào tháng 02/2022; Tổ chức 02 kỳ họp chuyên đề vào tháng 3/2022 và tháng 10/2022; 02 kỳ họp thường lệ vào tháng 7 và tháng 12/2022; Tổ chức 02 phiên giải trình: 01 phiên giải trình lĩnh vực văn hóa vào tháng 4/2022 và 01 phiên giải trình lĩnh vực đô thị vào tháng 9/2022;

Trong năm 2022, sẽ tổ chức 03 cuộc giám sát trong đó có 02 cuộc giám sát của HĐND Thành phố: (1) Giám sát về thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của Thành phố vào tháng 5/2022; (2) Giám sát về thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố vào tháng 8/2022; 01 cuộc giám sát của Thường trực HĐND Thành phố: Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri (Theo khoản 4 Điều 74 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015) vào tháng 10/2022.

Tổ chức 04 cuộc Giao ban Thường trực HĐND Thành phố với Thường trực HĐND Quận, Huyện, Thị xã vào các tháng: 3, 6, 9, 12/2022; Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác HĐND các cấp vào tháng 12/2022.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công các Ban HĐND Thành phố chủ động rà soát, tham mưu Thường trực HĐND Thành phố các cơ chế, chính sách để đưa vào chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2022 của HĐND Thành phố; tham mưu Thường trực HĐND Thành phố tổ chức các kỳ họp HĐND, triển khai các hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND Thành phố và các nội dung công tác khác trong năm 2022; chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo, chuyên trách của Ban để tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát và các hoạt động khác của Ban theo Chương trình công tác đề ra và theo quy định của luật.

Thường trực HĐND Thành phố cũng yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao năng lực công tác, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan; chủ động rà soát, thường xuyên đôn đốc, tham mưu đề xuất, phục vụ các hoạt động, đảm bảo chương trình công tác năm 2022 của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban HĐND Thành phố triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Chi tiết tại file đính kèm.

Nguyễn Thanh (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.276.070
  Online: 21