Trên cơ sở Hướng dẫn số 44-HD/BTGTU, ngày 16/02/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Đảng đoàn HĐND Thành phố vừa có văn bản số 205-CV/ĐĐ, ngày 02/3/2022 chỉ đạo Đảng ủy cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện trong Đảng bộ cơ quan đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy.

Việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đấy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyến hoá”; Quy định số 37-QD/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021; Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW, ngày 11/01/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại cơ quan Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Qua đó, tạo bước chuyển biến sâu sắc, rộng rãi trọng nhận thức và hành động, khắc phục triệt để bệnh hình thức; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trước. Thể hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao của toàn Đảng và hệ thống chính trị.

Đối với việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải triển khai sâu rộng từ Thành phố đến cơ sở với chủ đề “Tự soi, tự sửa”. Trong đó, nội dung tư tưởng chỉ đạo và phạm vi sâu rộng hơn: Quy mô xây dựng, chỉnh đốn Đảng được mở rộng, không chỉ trong Đảng mà cả hệ thống chính trị; không chỉ đối với đảng viên và các cấp uỷ, tổ chức đảng mà còn mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, nhất là ở các cơ quan thực thi pháp luật, những người có chức, có quyền, những nơi có liên quan đến đặc quyền, đặc lợi, kể cả các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Mục tiêu cũng được xác định cao hơn, sát thực và phù hợp hơn với tình hình mới: Không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà phải đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đi vào nền nếp. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - nguồn gốc của tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa "xây" và "chống", xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách.

Đồng thời, bổ sung, làm rõ, đồng bộ một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, bổ sung, nhấn mạnh nhóm nhiệm vụ, giải pháp về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tổ chức trong các kỳ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan hằng tháng. Tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); kiểm điểm 6 tháng đầu năm và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2022.

Văn bản chỉ đạo của Đảng đoàn và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy mời xem tại file đính kèm

Quốc Thịnh (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  714 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.860.247
  Online: 24