Với quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đảng đoàn HĐND Thành phố, để chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các hoạt động của Đảng đoàn HĐND Thành phố đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và chất lượng, với phương châm hành động tiếp tục “Đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả”, Đảng đoàn HĐND Thành phố vừa ban hành Chương trình công tác năm 2022.

Theo đó, Chương trình công tác chia thành các phần cụ thể về thực hiện các nhiệm vụ chung, các nhiệm vụ cụ thể và nội dung dự kiến các hội nghị Đảng đoàn trong năm 2022. Các nhiệm vụ chung bao gồm việc bám sát các nội dung Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 31/5/2021 và 10 Chương trình công tác của Thành ủy; Nghị quyết HĐND Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn 05 năm 2021-2025. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, ban hành các cơ chế, chính sách, mục tiêu, giải pháp thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao mức sống nhân dân.

Chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Chương trình công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”; Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Nghị quyết 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Phối hợp, tham gia trách nhiệm, hiệu quả đối với một số nhiệm vụ quan trọng của Thành phố: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 06/01/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020, đồng thời nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2045; Triển khai lập Quy hoạch Thành phố, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ); Tổng kết thi hành Luật Thủ đô, xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)…

Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cụ thể, Đảng đoàn HĐND Thành phố chỉ đạo tổ chức 02 kỳ họp thường lệ vào tháng 7/2022 và tháng 12/2022; Tổ chức các kỳ họp chuyên đề tùy theo tình hình thực tiễn của Thành phố (dự kiến tổ chức 02 kỳ họp chuyên đề vào tháng 4/2022 và tháng 10/2022) để kịp thời giải quyết và tháo gỡ những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội và quyết định những vấn đề quan trọng của Thành phố. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức giám sát theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thành phố Hà Nội. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của HĐND, đại biểu HĐND Thành phố.

Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện “Đề án về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”.

Ngoài ra, tham gia trách nhiệm, hiệu quả trong việc triển khai các Chương trình công tác theo phân công của Thành ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND Thành phố xử lý kịp thời các công việc phát sinh giữa 2 kỳ họp; việc cho ý kiến vào các nội dung liên quan theo đúng thẩm quyền của Đảng đoàn, Thường trực HĐND Thành phố.

Cũng tại Chương trình công tác, lần đầu tiên, Đảng đoàn HĐND Thành phố đã dự kiến chi tiết tới từng nội dung của các hội nghị định kỳ hàng tháng. Bao gồm các nội dung thường xuyên và dự kiến các vấn đề phát sinh; ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy và tình hình thực tiễn, Đảng đoàn HĐND Thành phố tổ chức hội nghị chuyên đề để bàn, quyết định một số nội dung theo quy định, quy trình công tác.

Căn cứ chương trình công tác năm 2022, Đảng đoàn HĐND Thành phố yêu cầu các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Thường trực, các Ban HĐND Thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố chuẩn bị nội dung, thực hiện đúng quy trình, quy định, bảo đảm chất lượng và thời gian theo yêu cầu. Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy theo tình hình thực tế, các vấn đề và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của Đảng đoàn HĐND Thành phố sẽ được xem xét, điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình công tác năm 2022 của Đảng đoàn HĐND Thành phố.

Đảng đoàn cũng giao đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu, rà soát, đề xuất, phục vụ thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Đảng đoàn HĐND Thành phố triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Toàn văn Chương trình công tác mời xem tại file đính kèm./.

Quốc Thịnh (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  715 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.922.760
  Online: 21