Quý I/2022, Thường trực HĐND Thành phố đã chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác chỉ đạo được thực hiện sát sao, quyết liệt, kịp thời điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn; việc phối hợp giữa các Ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND Thành phố, Tổ đại biểu HĐND Thành phố và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã được thực hiện chặt chẽ, gắn kết. Qua đó, các chương trình, nhiệm vụ đề ra đều được thực hiện đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Trên cơ sở chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành Chương trình công tác số 01/CTr-HĐND, ngày 03/01/2022 của Thường trực, các Ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND Thành phố năm 2022 gồm 138 nội dung trọng tâm. Trong quý I đã thực hiện 31/33 nội dung theo chương trình đề ra và 25 nội dung công việc phát sinh, cơ bản đảm bảo tiến độ và chất lượng (02 nội dung điều chỉnh thời gian cho phù hợp với điều kiện thực tiễn).

Trong đó, trọng tâm là công tác phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thực hiện tốt chế độ an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa khôi phục, phát triển kinh tế xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19. Đặc biệt, Thường trực HĐND TP đã tập trung chỉ đạo tổ chức tổng kết hoạt động HĐND các cấp năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam Thành phố giai đoạn 2021-2026, tổ chức Hội nghị liên tịch giữa HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam Thành phố triển khai kế hoạch xây dựng các nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND Thành phố trong năm 2022 và các năm tiếp theo, thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề của HĐND Thành phố; tổ chức Hội nghị giao ban quý 1 giữa Thường trực HĐND Thành phố với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã,…

Thường trực HĐND TP đã triển khai hiệu quả, chất lượng các công việc, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền: Ngày 01/3/2022, Thường trực HĐND Thành phố đã họp, biểu quyết, thông qua Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thẩm quyền Thành phố Hà Nội. 

Thường trực HĐND Thành phố thực hiện tốt các công việc theo thẩm quyền để xem xét, cho ý kiến về các chủ trương lớn của Thành phố, điều hành về ngân sách, phê duyệt chủ trương các dự án đầu tư công, định mức chi ngân sách, hỗ trợ kinh phí, cho ý kiến điều chỉnh quy hoạch theo yêu cầu của Thành ủy, bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Đáng chú ý, Đảng đoàn HĐND đã báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thông qua Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”.

Trong hoạt động giám sát, quý I/2022, Thường trực, các Ban HĐND Thành phố đã tích cực triển khai các chương trình giám sát, khảo sát theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực tiễn. Trong đó, Thường trực HĐND Thành phố tiến hành giám sát “Kết quả triển khai thực hiện dự án Nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng huyện Hoài Đức; kết quả thực hiện kiến nghị giám sát của Tổ đại biểu HĐND Thành phố”. Sau giám sát đã ban hành báo cáo kết quả giám sát, công bố công khai, gửi tới UBND Thành phố và các đơn vị - đối tượng giám sát để nghiên cứu, tiếp thu và triển khai thực hiện, đồng thời được đăng trên Trang thông tin điện tử của HĐND Thành phố để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát. Thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về Chương trình giám sát năm 2022, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố về “Tình hình tổ chức thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn”, đã gửi kế hoạch, đề cương tới các đơn vị, Ban Đô thị đang tổng hợp, rà soát, tham mưu Thường trực tiến hành giám sát trong tháng 4/2022. Thực hiện Chương trình công tác của Thường trực, Thường trực HĐND Thành phố chỉ đạo Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì tham mưu nội dung phiên giải trình vào tháng 4/2022 về lĩnh vực văn hóa xã hội.

Các Ban HĐND Thành phố tiến hành giám sát, khảo sát các nội dung theo chương trình đề ra, cụ thể: Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - xã hội giám sát việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ SEAGAME 31 của Thành phố; Ban Pháp chế giám sát việc thực hiện tổ chức bộ máy và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của Thành phố năm 2022; công tác sắp xếp bộ máy, biên chế công chức và hoạt động của UBND phường trong việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội; Ban Đô thị tham mưu Thường trực HĐND ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố tình hình tổ chức thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn; xây dựng đề cương, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo phục vụ giám sát về nội dung này vào tháng 4/2022. 

Công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri được thực hiện đúng quy định. Trong quý I các đồng chí Thường trực HĐND Thành phố tiếp công dân tại địa bàn ứng cử. Các Tổ đại biểu tổ chức tiếp dân theo lịch đã thông báo với 110 lượt đại biểu tiếp công dân tại nơi ứng cử. 

Thường trực HĐND Thành phố, các Ban thực hiện các nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra, trọng tâm là tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 4) HĐND Thành phố, chuẩn bị các nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; Tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố về lĩnh vực văn hóa xã hội; Hội nghị liên tịch Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ Thành phố thống nhất nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; Hội nghị giao ban Thường trực HĐND với Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã quý 2/2022.

Trong hoạt động giám sát, Thường trực HĐND Thành phố giám sát các nội dung: Tình hình tổ chức thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn; Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Thành phố; Việc đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn theo quy hoạch trên địa bàn Thành phố; Phối hợp Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2016-2021”,…

Cũng trong quý II, HĐND TP tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 và tổ chức để đại biểu HĐND TP tiếp công dân theo quy định.

Ngoài ra, HĐND TP tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND Thành phố; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động của HĐND các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng; mở rộng các kênh tiếp nhận, đối thoại, trao đổi, giám sát giữa HĐND với cử tri và các cơ quan, đơn vị,…

Xem báo cáo đầy đủ tại file kèm theo./.

Nguyễn Thanh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.284.940
  Online: 12