TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 4 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XVI

Giấy triệu tập 26/TrT-HĐND Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 4) Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Dự kiến Chương trình Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 4) Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đề cương, danh sách chia tổ, phòng họp thảo luận.

I. TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT HĐND THÀNH PHỐ XEM XÉT THÔNG QUA.

1. Nghị quyết Về cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, phân bổ Kế hoạch vốn năm 2022 để thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo và một số dự án xây dựng cơ bản nhiệm vụ chi cấp Thành phố.

- Báo cáo 100/BC-UBND Về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 để thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 73/TTr-UBND Về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 để thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội.

- Dự thảo Nghị quyết Về cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, phân bổ Kế hoạch vốn năm 2022 để thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo và một số dự án xây dựng cơ bản nhiệm vụ chi cấp Thành phố.

- Báo cáo 12/BC-KTNS Báo cáo thẩm tra Bổ sung Kế hoạch đầu từ trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch vấn năm 2022 để thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo. (Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, Kỳ họp thứ 4)

- Báo cáo 13/BC-KTNS Báo cáo thẩm tra Về cập nhật Kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của cấp Thành phố. (Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, Kỳ họp thứ 4)

2. Nghị quyết Về phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 77/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Về phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 11/BC-KTNS Báo cáo thẩm tra Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của Thành phố. (Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, Kỳ họp thứ 4)

3. Nghị quyết Biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tờ trình 83/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Báo cáo 10/BC-KTNS Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầy tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, Kỳ họp thứ 4)

4. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố “thông qua quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

- Báo cáo 95/BC-UBND Kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND Thành phố đối với đồ án Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5. Báo cáo kết quả thực hiện Đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến 2030 và tầm nhìn đến 2050.

- Quyết định 913/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm - Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000.

- Báo cáo 94/BC-UBND Kết quả thực hiện đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

6. Kiện toàn chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Tờ trình 74/TTr-UBND Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tờ trình 75/TTr-UBND Về việc bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

7. Báo cáo không trình bày tại kỳ họp.

- Báo cáo 13/BC-HĐND Việc việc ban hành Nghị quyết của Thường trực HĐND Thành phố thực hiện thẩm quyền được quy định tại Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

II. CÁC NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH TẠI KỲ HỌP THỨ 4 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XVI

- 02/NQ-HĐND Nghị quyết Về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, phân bổ Kế hoạch vồn năm 2022 thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo và một số dự án xây dựng cơ bản nhiệm vụ chi cấp Thành phố.

- 03/NQ-HĐND Nghị quyết Về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội. 

- 04/NQ-HĐND Nghị quyết Biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- 05/NQ-HĐND Nghị quyết Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.276.104
  Online: 17