TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 7 HĐND THÀNH PHỐ

- 22/BC-HĐND Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XVI

- Dự kiến Chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI (ngày 05/7 - 08/7/2022)

- Danh sách chia tổ thảo luận tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI.

- 145/HĐND-VP V/v tổng hợp nội dung thảo luận Tổ đại biểu tại kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố.

I. BÁO CÁO THƯỜNG LỆ:

1. Báo cáo 19/BC-HĐND Kết quả hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

2. Báo cáo 21/BC-HĐND Tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp 7 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Báo cáo 183/BC-UBND Tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

- Báo cáo 31/BC-PC Báo cáo thẩm tra Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022. (Ban Pháp chế trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 7)

4. Báo cáo 191/BC-UBND Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

5. 1450/UBND-TH Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, HĐND Thành phố khóa XVI.

6. Báo cáo 195/BC-UBND Kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố. 

7. Báo cáo 194/BC-UBND Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022.

- Báo cáo 32/BC-PC Báo cáo thẩm tra Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022. (Ban Pháp chế trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 7)

8. Báo cáo của UBND Thành phố về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm 2022 (MẬT).

9. Báo cáo 1120/BC-VP Kết quả công tác 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội.

10. Báo cáo 217/BC-VKS-VP Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tại kỳ họp thứ 07 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI (Số liệu từ 01/12/2021 - 31/5/2022).

11. Thông báo 170/TB-MTTQ-BTT Kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

II. BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ:

1. Báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND Thành phố trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của thành phố Hà Nội.

2. Báo cáo 204/BC-UBND Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 234/BC-UBND Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 16/9/2020 của Quốc hội về thí nghiệm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

3. Báo cáo 201/BC-UBND Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 230/BC-UBND Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội (Tiếp theo Báo cáo số 201/BC-UBND ngày 20/6/2022 của UBND Thành phố)

4. Báo cáo 205/BC-UBND Về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.

- Báo cáo 246/BC-UBND Tổng hợp nội dung tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp đối với Báo cáo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của UBND Thành phố.

5. Báo cáo của 202/BC-UBND Báo cáo Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm 6 thánh cuối năm 2022 của Thành phố.

 III. NGHỊ QUYẾT THƯỜNG KỲ:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố Hà Nội (kèm theo báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022).

- Báo cáo 198/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và Dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo 203/BC-UBND Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

- Tờ trình 171/TTr-UBND Về báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

- Báo cáo 56/BC-KTNS Báo cáo thẩm tra Kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. (Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 7)

- Báo cáo 57/BC-KTNS Báo cáo thẩm tra Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 thành phố Hà Nội (lĩnh vực kinh tế, ngân sách). (Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 7)

- Báo cáo 21/BC-BĐT Báo cáo thẩm tra Về những nội dung thuộc lĩnh vực Đô thị trong Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; dự thảo Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm của thành phố Hà Nội (lĩnh vực Đô thị). (Ban Đô thị trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 7)

- Báo cáo 31/BC-VHXH Báo cáo thẩm tra Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố Hà Nội (lĩnh vực văn hóa - xã hội). (Ban Văn hóa - Xã hội trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 7)

- Báo cáo 233/BC-UBND Giải trình bổ sung một số nội dung theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

- Báo cáo 237/BC-UBND Bổ sung, giải trình Báo cáo về "Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022"

- Báo cáo 245/BC-UBND Tổng hợp nội dung tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp đối với Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022; Phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố; giao Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Thành phố.

IV. CÁC NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ KHÔNG LÀ NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT:  

1. Nghị quyết Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 182/TTr-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 222/TTr-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn Thành phố.

- Dự thảo Nghị quyết Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Báo cáo 51/BC-KTNS Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn Thành phố. (Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 7)

2. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp Thành phố (trong đó có nội dung thông qua việc sử dụng vốn vay của chính quyền địa phương sử dụng từ nguồn vay vốn ODA, vay ưu đãi nhà tại trợ nước ngoài cho dự án Thực phẩm nông nghiệp an toàn thành phố Hà Nội).

- Báo cáo 200/BC-UBND Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của cấp Thành phố và Dự thảo Nghị quyết.

Tờ trình 174/TTr-UBND Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của cấp Thành phố.

- Báo cáo 55/BC-KTNS Báo cáo thẩm tra Về giao kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 ngân sách Thành phố; Sử dụng vốn vay của chính quyền địa phương sử dụng từ nguồn vay vốn ODA, vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngoài cho dự án Thực phẩm nông nghiệp an toàn Thành phố. (Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 7)

- Báo cáo 238/BC-UBND Về bổ sung, giải trình Báo cáo thầm tra giao kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách Thành phố.

3. Nghị quyết Thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Tờ trình 176/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Báo cáo 22/BC-BĐT Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030. (Ban Đô thị trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 7)

- Báo cáo 228/BC-UBND Bổ sung Về việc giải trình, tiếp thu ý kiến tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ tám để hoàn thiện Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.

4. Nghị quyết Về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.

Tờ trình 197/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 221/TTr-UBND Về bổ sung trình phê duyệt chủ trương đầu tư cho một số dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội.

Báo cáo 54/BC-KTNS Báo cáo thẩm Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của Thành phố (lĩnh vực kinh tế). (Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 7)

Báo cáo 23/BC-BĐT Báo cáo thẩm tra Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của Thành phố thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, giao thông (lĩnh vự Đô thị). (Ban Đô thị trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 7).

Báo cáo 38/BC-VHXH Báo cáo thẩm tra Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của Thành phố (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội). (Ban Văn hóa - Xã hội trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 7)

5. Nghị quyết về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đợt 1).

- Tờ trình 168/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đợt 1).

- Báo cáo 20/BC-BĐT Báo cáo thẩm tra Về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội (đợt 1). (Ban Đô thị trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 7)

- Tờ trình 223/TTr-UBND Về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đợt 1)

- Báo cáo 20/BC-BĐT Báo cáo thẩm tra Về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội (đợt 1). (Ban Đô thị trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 7)

6. Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của TPHN.

Tờ trình 1/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết

7. Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND Thành phố.

- Tờ trình 10/TTr-HĐND và Dự thảo Nghị quyết Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2023.

V. CÁC NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ LÀ NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT:

1. Nghị quyết Về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 199/BC-UBND Về Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 175/TTr-UBND Về việc xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Thành phố về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội và Dự thảo Nghị quyết.

2. Nghị quyết điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội.

- Tờ trình 172/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 52/BC-KTNS Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 7)

3. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020.

- Tờ trình 173/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020.

- Báo cáo 53/BC-KTNS Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020. (Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 7)

4. Nghị quyết Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực. (Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của HĐND Thành phố).

- Tờ trình 166/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Báo cáo 38/BC-PC Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực. (Ban Pháp chế trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 7)

- Báo cáo 232/BC-UBND Giải trình, tiếp thu ý kiến Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

5. Nghị quyết Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng tại các quận thuộc thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 159/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng tại các quận thuộc thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 39/BC-PC Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng ở nội thành thành phố Hà Nội. (Ban Pháp chế trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 7)

6. Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023.

- Tờ trình 177/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023.

7. Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2022-2023.

 - Tờ trình 198/TTr-UBND Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2022-2023.

 Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2022-2023.

- Báo cáo 35/BC-VHXH Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2022-2023. (Ban Văn hóa - Xã hội trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 7)

- Báo cáo 236/BC-UBND Về việc giải trình, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân.

8. Nghị quyết Về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 160/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Về việc ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 của HĐND Thành phố về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 40/BC-PC Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giúp việc cho giám định viên tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ban Pháp chế trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 7)

9. Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi (05 nội dung)

Tờ trình 200/TTr-UBND Về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

- Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành.

- Báo cáo 32/BC-VHXH Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. (Ban Văn hóa - Xã hội trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 7)

- Báo cáo 243/BC-UBND giải trình, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

9.1. Nội dung chi, mức chi đặc thù chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội.

9.2. Nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

9.3. Quy định mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; lĩnh vực thể thao quần chúng do thành phố Hà Nội tổ chức và chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần chúng cấp thành phố, khu vực, toàn quốc.

9.4. Quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

- Tờ trình 178/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025.

 

TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 7 HĐND THÀNH PHỐ

- 21/TB-HĐND Thông báo Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Dự thảo Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

- Báo cáo Tóm tắt Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 File PDF.

- Báo cáo Tóm tắt Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 File Word.

- 1450/UBND-TH Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, HĐND Thành phố khóa XVI.

- Lịch TXCT của Đại biểu HĐND Thành phố trước kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố khóa XVI.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.285.106
  Online: 2