TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 9 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XVI

 

- Danh sách chia tổ thảo luận.

- Đề cương gợi ý thảo luận tổ.

 

I. CÁC NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ LÀ NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT:

1. Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Thành phố theo Điều 19 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và thông qua Đề án phân cấp KTXH của Thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ.

- Báo cáo 315/BC-UBND Về việc xây dựng Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền, xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Thành phố về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 278/TTr-UBND Về việc xây dựng Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền, xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Thành phố về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Dự thảo Nghị quyết Về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 75/BC-KTNS Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua "Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội" và dự thảo Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Thành phố về phân cấp quả lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (lĩnh vực văn kinh tế - ngân sách) (Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 9).

- Báo cáo 60/BC-VHXH Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua "Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội" và dự thảo Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Thành phố về phân cấp quả lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (lĩnh vực văn hóa - xã hội) (Ban Văn hóa - Xã hội trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 9).

- Báo cáo 38/BC-BĐT Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc xây dựng Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền; phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội lĩnh vực đô thị.

- Báo cáo 51/BC-PC Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội và dự thảo Nghị quyết số về phân cấp quả lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Pháp chế trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 9).

- Báo cáo 329/BC-UBND Giải trình, bổ sung về Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền; xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Thành phố về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Nghị quyết Về việc quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, gồm 03 nội dung:

2.1 Quy định một số chế độ, chính sách đối với các đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa đang cư trú và một số đối tượng hưởng chính sách trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2.2 Quy định một số chế độ chi tiêu hoạt động của các Đảng ủy khối trực thuộc Thành ủy, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, các quận ủy, huyện ủy, thị ủy, các đảng ủy xã, phường, thị trấn thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.

2.3 Quy định một số chế độ, định mức chi hỗ trợ tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 280/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

- Báo cáo 74/BC-KTNS Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. (Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 9)

3. Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022 -2023. 

- Tờ trình 304/TTr-UBND về Dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. 

Báo cáo 57/BC-VHXH Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. (Ban Văn hóa - Xã hội trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 9).

- Báo cáo 331/BC-UBND Về việc giải trình, tiếp thu, hoàn thiện 02 dự thảo Nghị quyết lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trình Hội đồng nhân dân Thành phố.

4. Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022 - 2023.

- Tờ trình 287/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022 - 2023.

- Báo cáo 58/BC-VHXH Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022 - 2023. (Ban Văn hóa - Xã hội trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 9).

- Báo cáo 331/BC-UBND Về việc giải trình, tiếp thu, hoàn thiện 02 dự thảo Nghị quyết lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trình Hội đồng nhân dân Thành phố.

5. Nghị quyết Về việc quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lậptrực thuộc thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 286/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lậptrực thuộc thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 59/BC-VHXH Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lậptrực thuộc thành phố Hà Nội. (Ban Văn hóa - Xã hội trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 9).

Báo cáo 327/BC-UBND Báo cáo Về việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố.

 

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ KHÔNG LÀ NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT:  

6. Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và Định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 ngân sách Thành phố.

- Tờ trình 276/TTr-UBND Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của cấp Thành phố.

- Tờ trình 275/TTr-UBND Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cấp Thành phố.

- Tờ trình 277/TTr-UBND Định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố Hà Nội

- Tờ trình 282/TTr-UBND Phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2022 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Tờ trình 305/TTr-UBND Về việc bổ sung một số nội dung liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trong dự thảo Nghị quyết về đầu tư công của Thành phố tại kỳ họp HĐND Thành phố tháng 9/2022.

- Báo cáo 76/BC-KTNS Báo cáo thẩm tra Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và Định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 ngân sách Thành phố. (Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 9)

- Báo cáo 328/BC-UBND Về giải trình Báo cáo thẩm tra điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và Định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 ngân sách Thành phố.

- Báo cáo 326/BC-UBND Giải trình, bổ sung làm rõ một số nội dung về kế hoạch vốn năm 2022 chương trình mục tiêu quốc gia nông thông mới và hồ sơ trình duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

7. Nghị quyết Về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội. 

- Tờ trình 279/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội. 

- Tờ trình 302/TTr-UBND Về việc thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

- Tờ trình 303/TTr-UBND Về bổ sung trình phê duyệt chủ trương đầu tư cho dự án đâu tư công của thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 37/BC-BĐT Báo cáo thẩm tra Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của Thành phố thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, giao thông.

- Báo cáo 78/BC-KTNS Báo cáo thẩm tra phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.  (Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 9)

- Báo cáo 61/BC-VHXH Báo cáo thẩm tra Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của Thành phố (Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội) (Ban Văn hóa - Xã hội trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 9).

- Báo cáo 330/BC-UBND Giải trình, bổ sung, làm rõ một số nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư của một số dự án đầu tư công cấp Thành phố tại kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố khóa XVI.

- Báo cáo 326/BC-UBND Giải trình, bổ sung làm rõ một số nội dung về kế hoạch vốn năm 2022 chương trình mục tiêu quốc gia nông thông mới và hồ sơ trình duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

8. Nghị quyết Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2022 và giao bổ sung viên chức giáo viên năm học 2022-2023.

- Tờ trình 274/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2022 và giao bổ sung viên chức giáo viên năm học 2022-2023.

- Báo cáo 50/BC-PC Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2022 và giao bổ sung viên chức giáo viên năm học 2022-2023.  (Ban Pháp chế trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 9).

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  714 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.860.409
  Online: 24