Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 23/12/2022 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ngày 02/02/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường: “Tổng hợp kết quả tham gia ý kiến của các Sở, ngành; UBND cấp huyện; các tổ chức, cá nhân. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND Thành phố, UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Đoàn ĐBQH Thành phố tổ chức hội nghị thảo luận để hoàn thiện Báo cáo của toàn Thành phố để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Vì vậy, để đảm việc tổng hợp ý kiến của các Sở, ngành; UBND cấp huyện; các tổ chức, cá nhân một cách thuận lợi, đầy đủ, chính xác và khoa học, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo đúng trách nhiệm, nội dung, đối tượng, hình thức và thời gian quy định tại Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND Thành phố.

Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các đơn vị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 24/3/2023 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Toàn văn văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch triển khai của UBND Thành phố mời xem tại file đính kèm./.

Quốc Thịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  705 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.364.381
  Online: 35