Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông tri số 04-TT/TU ngày 21/3/2022 về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, trong 5 năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn thành phố Hà Nội đạt được những kết quả quan trọng. Công đoàn Thủ đô đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy động lực phấn đấu, vươn lên của đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; làm tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với đoàn viên, người lao động. Đội ngũ công nhân lao động Thủ đô ngày càng lớn mạnh, tay nghề, năng suất lao động từng bước được nâng lên, không ngừng nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn thuộc Thành phố còn một số hạn chế. Vai trò của tổ chức Công đoàn ở một số đơn vị còn chưa rõ nét, hoạt động còn hình thức; việc tham gia quản lý, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thực hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động hiệu quả chưa cao. Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ Công đoàn chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung, phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền ở một số nơi có lúc còn chưa phù hợp với đặc điểm tình hình tổ chức và hoạt động công đoàn. Dịch bệnh Covid-19 trong 2 năm qua ảnh hưởng lớn đến việc làm, thu nhập, tâm tư, tình cảm của người lao động và hoạt động Công đoàn.

Trong những năm tới, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, tích cực, tình hình trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, không ít khó khăn, thách thức. Những tác động của suy thoái kinh tế, dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, phê chuẩn và thực thi các tiêu chuẩn quốc tế về lao động... sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần và tư tưởng của người lao động; đến việc tập hợp đoàn viên, người lao động và phương thức tổ chức, hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028”, để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo các nội dung và đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới, nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết số 02- NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và các chương trình, kế hoạch của Thành ủy. Tập trung chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô. Lãnh đạo các cấp công đoàn Thủ đô phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thức, có nhiều công trình, sản phẩm chào mừng đại hội; chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động.

Chỉ đạo ban chấp hành công đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn của địa phương, cơ quan, đơn vị trong 5 năm qua, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải dựa trên dự báo sát, đúng tình hình, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội đảng bộ cùng cấp. Chú trọng khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, tự hào về truyền thống Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo; bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tác phong công nghiệp, hiểu biết pháp luật, kỷ luật lao động cho đoàn viên và người lao động; tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường, chủ động tiếp cận, nắm bắt, làm chủ công nghệ, nâng cao hơn nữa trình độ, tay nghề, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của công nhân lao động Hà Nội, cống hiến, đóng góp xây dựng Thủ đô và đất nước phát triển, thịnh vượng. Đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, tập trung sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong nhiệm kỳ qua; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động công đoàn các cấp; đẩy nhanh phát triển các thiết chế công đoàn; nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của giai cấp công nhân Việt Nam. Xây dựng tổ chức công đoàn Thủ đô vững mạnh, coi trọng xây dựng và tạo nguồn cán bộ công đoàn các cấp, tập trung xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút người lao động tự nguyện tham gia, thành lập công đoàn cơ sở; quan tâm phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước theo Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012 của Thành ủy; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong đoàn viên và công nhân lao động thuộc Thành phố.

Lãnh đạo thực hiện công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Công đoàn và các hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nhân sự ban chấp hành công đoàn khóa mới phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, quan tâm những đồng chí trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, am hiểu sâu sắc tình hình công nhân lao động và doanh nghiệp của địa phương, cơ quan, đơn vị; có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ công đoàn các cấp, cán bộ chuyên trách không đủ thời gian tái cử.

Chỉ đạo chính quyền các cấp tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn, quan tâm vấn đề thu nhập, việc làm, điều kiện làm việc, điều kiện sinh hoạt, cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế phục vụ công nhân lao động... Chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn các cấp tổ chức thành công đại hội.

Thông tri của Thành ủy cũng chỉ đạo các ban Đảng Thành ủy, Liên đoàn Lao động Thành phố, các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp của Thành phố đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

Thời gian tiến hành đại hội công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn Thành phố lần thứ XVII trong năm 2023.

Toàn văn Thông tri mời xem tại file đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.276.091
  Online: 19