TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 12

1. Báo cáo kết quả kỳ họp

2. Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp (đợt 1)

3. Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp (đợt 2)

4. Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp (đợt 3)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XVI

Triệu tập kỳ họp thứ 12 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 

Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND Thành phố

Dự kiến chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 12 HĐND Thành phố

Danh sách chia tổ thảo luận  - va -   Đề cương gợi ý thảo luận tổ

Tổng hợp nội dung thảo luận Tổ đại biểu   (Phụ lục)       (Báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND Thành phố)    (Phụ lục)

I. TÀI LIỆU UBND THÀNH PHỐ TRÌNH

1. Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

2. Báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm  và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

3. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

4. Báo cáo về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023     (Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND Thành phố)

5. Báo cáo về kết quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023

6. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện giữa kỳ và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố  (các phụ lục kèm theo)

7. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố (đến tháng 6/2023)     (Phu luc)        (Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS HĐND TP)      (Báo cáo bổ sung của UBND Thành phố số 250/BC-UBND ngày 03/7/2023)

8. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện và xử lý các dự án đầu tư không hiệu quả, chậm triển khai trên địa bàn Thành phố được nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội; kết quả thực hiện Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND Thành phố về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố.

9. Báo cáo về tình hình, tiến độ thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

10. Báo cáo về việc thực hiện nghị quyết, kết luận tại phiên chất vấn, phiên giải trình của HĐND, Thường trực HĐND Thành phố

II. TÀI LIỆU THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ VÀ CÁC CƠ QUAN KHÁC TRÌNH

1. Báo cáo hoạt động của HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

2. Thường trực HĐND Thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND Thành phố

3. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thông báo về kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023

4. Báo cáo công tác xét xử của TAND Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

5. Báo cáo công tác kiểm sát của Viện KSND Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

6. Báo cáo công tác thi hành án của Cục Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

7. Các báo cáo khác của HĐND Thành phố

- Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

- Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố

- Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Đô thị HĐND Thành phố

- Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Ban VHXH HĐND Thành phố

8. Thông báo ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đối với dự thảo quy định về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội

9. Thông báo ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đối với dự thảo nghị quyết của HĐND Thành phố về một số chính sách phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội

10. Thông báo ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Hà Nội

11. Thông báo ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việ Nam thành phố Hà Nội đối với dự thảo phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội

12. Thông báo ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đối với dự thảo nghị quyết của HĐND Thành phố quy định về giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội

III. TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm của thành phố Hà Nội    * (Báo cáo thẩm tra chung)  (Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS lĩnh vực kinh tế - xã hội)    (Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS về thu, chi ngân sách)   (Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội)    (Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị)   (Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế)    (Báo cáo của UBND TP giải trình bổ sung về kinh tế - xã hội) (Báo cáo của UBND TP giải trình, bổ sung về lĩnh vực ngân sách)

2. Nghị quyết về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công     (Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS HĐND TP)  (Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị HĐND TP; Phụ lục 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9)   (Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH HĐND TP - dự án lĩnh vực Văn hóa - Xã hội  Phụ lục 1; Phụ lục 2)       (Báo cáo giải trình, bổ sung, làm rõ của UBND Thành phố)

3. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (các phụ lục, dự thảo nghị quyết kèm theo)     (Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS HĐND TP)    (Báo cáo của UBND TP giải trình sau thẩm tra)

4. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố     (Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS HĐND TP)   (Báo cáo của UBND TP giải trình sau thẩm tra)      (Văn bản số 2033/UBND-KH&ĐT ngày 04/7/2023 của UBND TP về giải trình...)

5. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023, danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Phụ lục kèm theo)     (Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS HĐND TP)  (Báo cáo của UBND TP rà soát, điều chỉnh sau thẩm traphụ lục

6. Nghị quyết thông qua điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng đến ngày 31/12/2024   (Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS HĐND TP)     (Báo cáo của UBND TP giải trình sau thẩm tra)

7. Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh, thành phố Hà Nội      (Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế)

8. Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội     (báo cáo thẩm tra của Ban KTNS HĐND TP)     (Báo cáo tiếp thu, bổ sung của UBND Thành phố)

9. Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND Thành phố

10. Nghị quyết giải quyết kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2023  (Báo cáo của UBND Thành phố; Phụ lục kèm theo)

11. Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND Thành phố về thực hiện công tác cải cách hành chính, việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội    (Báo cáo kết quả giám sát)

12. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND Thành phố

13.0 Nghị quyết kiện toàn chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố

14. Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2023-2024      (Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH HĐND TP)

15. Nghị quyết quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm 2023-2024     (Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH HĐND TP)

16. Nghị quyết quy định về giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên của thành phố Hà Nội     (Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH HĐND TP)   (Bao cao giai trinh cua UBND TP)

17. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi, chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố      (Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH HĐND TP)

18. Nghị quyết quy định chế độ chi tập huấn, tham dự giải, làm nhiệm vụ tại nước ngoài và thuê chuyên gia nước ngoài huấn luyện các đội tuyển thể thao Hà Nội     (Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH HĐND TP)

19. Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với thầy thuốc được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" của thành phố Hà Nội.      (Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH HĐND TP)

20. Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với nhà giáo được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" của thành phố Hà Nội      (Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH HĐND TP)

21. Nghị quyết quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội   (Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS HĐND TP)

22. Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố,     (báo cáo thẩm tra của Ban KTNS HĐND TP)  (Báo cáo của UBND TP giải trình, tiếp thu sau thẩm tra)   

- Quy định về nội dung, mức chi xây dựng, quản lý, chuyên môn đối với dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030     (Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS HĐND TP)   (Báo cáo của UBND TP giải trình sau thẩm tra)

23. Nghị quyết phí thư viện đối với các thư viện trực thuộc Thành phố, quận, huyện, thị xã;      (Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS)    (Bao cao  giai trinh cua UBND TP)

24. Nghị quyết về việc thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND Thành phố khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố       (Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS)

25. Nghị quyết thông qua chủ trương Định hướng phát triển không gian và hạ tầng đô thị đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

26. Nghị quyết quy định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách thành phố Hà Nội    (Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS HĐND TP)      (Báo cáo giải trình của UBND Thành phố)

27. Nghị quyết thông qua quy định về mức miễn, giảm tiền thuê đất theo danh mục lĩnh vực và khu vực ưu đãi đối với một số hoạt động xã hội hóa tại thành phố Hà Nội (Tờ trình 115/TTr-UBND)      (Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS HĐND TP)     (Báo cáo giải trình của UBND Thành phố)

28. Nghị quyết danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội      (Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS)       (Báo cáo giải trình, bổ sung của UBND Thành phố)

29. Nghị quyết đặt tên, điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023       (Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế)     (Báo cáo giải trình của UBND Thành phố)

30. Nghị quyết quy định chế độ đặt thù của thành phố Hà Nội đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội        (Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế)

31. Nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố Hà Nội     (Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế)      (Báo cáo giải trình của UBND Thành phố)

32. Nghị quyết giao chỉ tiêu lao động hợp đồng đối với đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế năm 2023 theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ      (Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế)      (báo cáo giải trình của UBND Thành phố)

TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 12 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XVI

1. Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

2. Báo cáo tóm tắt của UBND Thành phố về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 (tài liệu phục vụ TXCT trước kỳ họp)

3. Báo cáo của UBND Thành phố tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước vào sau kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố

4. Lịch TXCT của các đại biểu HĐND Thành phố trước kỳ họp (đợt 1)

5. Lịch TXCT của đại biểu HĐND Thành phố tại Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Đan Phượng, Ba Vì

NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH (được cập nhật toàn bộ tại phần Văn bản mới cuối Trang TTĐT)

5. Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

09. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội

10. Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Hà Nội

11. Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh, thành phố Hà Nội

21. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026

22. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thành phố Hà Nội năm 2024

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  714 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.859.967
  Online: 21