Ngày 11/7/2023, HĐND thành phố Hà Nội ban hành thông báo số 21/TB-HĐND về kết luận buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội.

Theo thông báo, thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Quyết định số 99/QĐ-HĐND ngày 20/9/2021 của Thường trực HĐND Thành phố ban hành Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; ngày 07/7/2023, tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố được đồng chí Chủ tịch HĐND Thành phố ủy nhiệm chủ trì buổi tiếp công dân để xem xét, xử lý đơn kiến nghị của công dân Cao Thành Sơn (con trai ông Cao Tân), Tổ 3, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân - vụ việc tại địa bàn xã Phú Thị, huyện Gia Lâm. 


Toàn cảnh buổi tiếp công dân

Cùng dự có đại diện lãnh đạo: Ban Pháp chế HĐND Thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Thành phố, Ban Tiếp công dân Thành phố; UBND huyện Gia Lâm, UBND xã Phú Thị và công dân có đơn.

1. Nội dung đơn: Ông Cao Thành Sơn (con trai ông Cao Tân), Tổ 3, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân có đơn đề nghị thực hiện 03 Quyết định của UBND huyện Gia Lâm: Quyết định số 231/QĐ-UB ngày 10/5/2000; Quyết định số 232/QĐ-UB ngày 10/5/2000; Quyết định số 150/QĐ-UB ngày 21/3/2001 liên quan việc thu hồi đất của các hộ gia đình lấn chiếm đất công, cản trở đến lối đi chung của một số hộ gia đình tại thôn Đại Bản, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm.

2. Tóm tắt quá trình giải quyết:

- Tháng 10/1999, ông Cao Tân, thôn Đại Bản, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm đã có đơn gửi đến UBND huyện Gia Lâm kiến nghị về việc giải quyết con đường cho xóm mà một số hộ dân đã lấn chiếm. 

- UBND huyện Gia Lâm có Báo cáo số 02/BC-ĐCNĐ ngày 05/01/2000 về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Cao Tân và đã ban hành 03 Quyết định: Quyết định số 231/QĐ-UB ngày 10/5/2000 về việc thu hồi 23,2m2 đất gia đình ông Nguyễn Huy Hoằng đang chiếm dụng trái phép tại Đại Bản, xã Phú Thị, thuộc thửa số 38b, tờ bản đồ số 8 đo vẽ năm 1993; Quyết định số 232/QĐ-UB ngày 10/5/2000 về việc thu hồi 43m2 đất gia đình ông Trần Ngọc Đê đang chiếm dụng trái phép tại Đại Bản, xã Phú Thị, thuộc thửa số 37b, tờ bản đồ số 8 đo vẽ năm 1993; Quyết định số 150/QĐ-UB ngày 21/3/2001 về việc thu hồi 25m2 đất gia đình bà Nguyễn Thị Quý chiếm dụng trái phép tại thôn Đại Bản, xã Phú Thị, thuộc tờ bản đồ số 8 đo vẽ năm 1993 và cùng giao cho UBND xã Phú Thị quản lý, sử dụng để làm đường đi.

- Công dân tiếp tục có đơn đề nghị thực hiện các quyết định của UBND huyện Gia Lâm, UBND huyện Gia Lâm đã ban hành các Văn bản số 477/UB-VP ngày 23/8/2000 (đôn đốc lần 1), số 730/UB-VP ngày 23/8/2000 (đôn đốc lần 2) và số 795/UB-VP ngày 23/8/2000 (đôn đốc lần 3) đôn đốc UBND xã Phú Thị thực hiện các quyết định của UBND Huyện.

- Ngày 12/3/2018, UBND huyện Gia Lâm có Văn bản số 414/UBND-TNMT về việc xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Cao Thành Sơn. Trong đó có nội dung: 

+ Ngày 09/5/2017, UBND xã Phú Thị đã tổ chức kiểm tra hiện trạng của 03 hộ gia đình: Đối với 23,2m2 của gia đình ông Nguyễn Huy Hoằng đã chuyển nhượng cho gia đình ông Nguyễn Huy Khương vào năm 1997 bằng giấy tay, không có xác nhận của chính quyền địa phương, gia đình ông Khương đã  xây dựng 01 công trình nhà mái bằng bê tông 02 tầng từ năm 2002; Đối với 43m2 của gia đình ông Trần Ngọc Đê đã xây dựng 01 bể nước và 01 nhà tạm; Đối với 25m2 đất của gia đình bà Nguyễn Thị Quý đã xây dựng 01 nhà tạm mái tôn.

+ Theo quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm tỷ lệ 1/5.000 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 thì diện tích đất bị thu hồi được quy hoạch là “đất ở hiện có”. UBND huyện Gia Lâm đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND Thành phố cho phép UBND Huyện thực hiện kiểm tra, rà soát, xem xét bãi bỏ quyết định thu hồi đất, xét cấp GCNQSDĐ cho các hộ theo quy định.

- Ngày 02/11/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 1805/STNMT-TTr phúc đáp văn bản xin ý kiến của UBND huyện Gia Lâm, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm giải quyết trả lời đơn của ông Cao Thành Sơn theo quy định. 

- Tuy nhiên, sau hơn 20 năm đơn kiến nghị của ông Cao Thành Sơn vẫn chưa được UBND huyện Gia Lâm giải quyết dứt điểm. Công dân tiếp tục gửi đơn gửi đến Thường trực HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố có Phiếu chuyển đơn số 27/PCĐ-HĐND ngày 20/3/2023 đến UBND huyện Gia Lâm để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

- UBND huyện Gia Lâm có Văn bản số 951/UBND-VP ngày 05/4/2023, giao phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện phối hợp với UBND xã Phú Thị kiểm tra, xem xét, tham mưu UBND Huyện giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân và Văn bản số 2123/UBND-TNMT ngày 05/7/2023 báo cáo về việc giải quyết đơn của công dân đến Thường trực HĐND Thành phố. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

3. Kết luận: Tại buổi làm việc, sau khi công dân trình bày nội dung vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm, UBND xã Phú Thị báo cáo quá trình giải quyết đơn theo thẩm quyền, ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố kết luận như sau:

- Từ năm 2000, công dân đã có đơn gửi đến UBND huyện Gia Lâm kiến nghị về việc giải quyết con đường cho xóm mà một số hộ dân đã lấn chiếm. UBND huyện Gia Lâm đã ban hành Quyết định thu hồi diện tích đất chiếm dung trái phép của các hộ dân và giao UBND xã Phú Thị quản lý, sử dụng làm đường đi; đồng thời dã 03 lần có văn bản đôn đốc UBND xã Phú Thị thực hiện các quyết định của UBND Huyện đã có hiệu lực. Tuy nhiên, đến nay vụ việc đã kéo dài hơn 20 năm chưa được giải quyết dứt điểm, nguyên nhân chủ yếu là do UBND huyện Gia Lâm và UBND xã Phú Thị chưa chủ động, kiên quyết giải quyết dứt điểm đơn kiến nghị của công dân.

- Đề nghị UBND huyện Gia Lâm khẩn trương khắc phục ngay những hạn chế trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện các quyết định hành chính có liệu lực pháp luật; chủ động rà soát hồ sơ, quy trình giải quyết nhằm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định; đồng thời phối hợp với các sở, ngành có liên quan để giải quyết dứt điểm đơn kiến nghị của công dân và báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực HĐND Thành phố trong tháng 8/2023.

- Giao Ban Pháp chế HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP, Ban Tiếp công dân TP phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết, tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND TP theo quy định.

Xem thông báo tại văn bản đính kèm./.

Hồng Nhung


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.276.168
  Online: 33