Bộ Xây dựng có văn bản số 3382/BXD-QHKT ngày 31/7/2023 về việc trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023, nội dung kiến nghị như sau: “Cử tri phản ánh Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 thì một số huyện chưa đáp ứng được tiêu chí lên quận vì chưa đủ điều kiện 100% diện tích trên địa bàn được quy hoạch đô thị. Để nghị đẩy nhanh tiến độ lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, trong đó bổ sung nội dung điều chỉnh ranh giới phát triển đô thị toàn bộ địa giới hành chính và xem xét điều chỉnh các nội dung cho phù hợp".

Về kiến nghị này, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, trong đó gồm định hướng về phát triển đô thị, xác định các khu vực phát triển đô thị trên địa bàn. Việc đầu tư xây dựng, phát triển đô thị phải được thực hiện trên cơ sở quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đến nay, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đã được tổ chức triển khai thực hiện 12 năm.

Căn cứ quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, thực hiện chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Văn bản số 383/TTg-CN ngày 26/3/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy hoạch chung đã được phê duyệt và tổ chức lập Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050). Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch nêu trên đã được Bộ Xây dựng thẩm định (Báo cáo thẩm định số 106/BC-BXD ngày 17/5/2023) và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 16/6/2023, làm cơ sở triển khai lập đồ án quy hoạch theo quy định. Một trong những yêu cầu trọng tâm điều chỉnh tại Nhiệm vụ quy hoạch gồm rà soát, nghiên cứu đề xuất điều chỉnh định hướng, giải pháp cụ thể cho phát triển đô thị Hà Nội, điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp với bối cảnh, yêu cầu phát triển trong giai đoạn, thời kỳ mới, đảm bảo tính khả thi trong phát triển đô thị.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 405/QĐ-BXD ngày 17/4/2023 thành lập Tổ công tác hỗ trợ, hướng dẫn trong việc lập các đồ án Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội và Quy hoạch hỗ trợ, hướng dẫn chung Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ công tác có nhiệm vụ tham gia hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn trong quá trình lập các đồ án Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội và Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong quá trình lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội và thực hiện thẩm định đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tiến độ theo quy định, đáp ứng quan điểm, mục tiêu, yêu cầu theo Nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng đối với kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội. Bộ Xây dựng chân thành cảm ơn sự quan tâm của cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đối với ngành Xây dựng trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp trong thời gian tới. 

Nội dung trả lời tại văn bản đính kèm./.

 

Hoài Thương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  715 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.907.344
  Online: 16