Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản số 6522/BKHĐT-TH ngày 11/8/2023 về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Nội gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 742/BDN ngày 14/06/2023 của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị như sau:

1. Nội dung kiến nghị thứ nhất: "Cử tri đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các quy định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công về chi tiết việc lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của các cơ quan chuyên môn cấp huyện, cấp xã; các chi phí lập, thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trong chi phí chuẩn bị đầu tư dự án; quy trình để cơ quan chuyên môn cấp huyện, cấp xã (nếu không đủ năng lực) thực hiện thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư".

Trả lời:

a) Về hồ sơ lập đề xuất chủ trương đầu tư

Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của các cơ quan chuyên môn cấp huyện, cấp xã đã được quy định cụ thể tại Luật Đầu tư công và Nghị định số số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020. Điều 29, 30, 31 Luật Đầu tư công đã quy định cụ thể các nội dung chủ yếu của báo cáo đề xuất chủ trương chương trình, dự án nhóm A, B, C.

Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP đã quy định cụ thể về hồ sơ, nội dung và thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, B, C; việc tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A, B, C.

Phụ lục II Nghị định số 40/2020/NĐ-CP quy định mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.

b) Về chi phí lập, thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trong chi phí chuẩn bị đầu tư dự án

- Đối với các dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng thực hiện theo pháp luật về xây dựng. Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, chi phi chấp thuận chủ trương đầu tư là một trong các chi phí thuộc chi phí chuẩn bị dự án. Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư (trong trường hợp đã xác định được chủ đầu tư). Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là một trong các công việc tư vấn đầu tư xây dựng.

Hiện nay, Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng chỉ quy định định mức chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chi phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và chi phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật; chưa quy định định mức chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, chi phí thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Đối với các công tác tư vấn chưa được công bố định mức, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở phạm vi công việc tư vấn, khối lượng công việc phải thực hiện, kế hoạch thực hiện và các quy định về chế độ, chính sách theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021.

- Đối với các dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng, khoản 4 Điều 27 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP quy định “cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực quy định tiêu chuẩn, định mức, nội dung chi tiết và phương pháp xác định chi phí làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư dự án thuộc ngành, lĩnh vực quản lý”. Do đó, việc rà soát, ban hành định mức chi phí lập, thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành của các bộ, cơ quan.

c) Quy trình thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư

Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2013 và năm 2023. Do đó, căn cứ quy mô, tính chất của hoạt động tư vấn, đề nghị thực hiện trình tự, thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật về đấu thầu.

2. Nội dung kiến nghị thứ hai: "Cử tri đề nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cho các công trình quan trọng, trọng điểm của đất nước".

Trả lời:

 Giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt. Từ năm 2022 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 16 Nghị quyết, 06 Công điện, 02 Chỉ thị, 07 văn bản, tổ chức 04 Hội nghị trực tuyến, duy trì 05 Tổ công tác đôn đốc giải ngân, xử lý các vấn đề vướng mắc tại các bộ, địa phương và thành lập tổ công tác do các thành viên Chính phủ làm trưởng đoàn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương và trung ương. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành 07 Công điện, 06 văn bản đôn đốc, hướng dẫn.

Nhờ đó, tỷ lệ giải ngân năm 2022 đạt 91,42% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/7/2023 là 267.625,224 tỷ đồng, đạt 37,85% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm 2022 (34,47%), về số tuyệt đối cao hơn 80.777,024 tỷ đồng so với số vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước đã giải ngân trong 07 tháng đầu năm 2022.

Tuy nhiên, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 còn rất nặng nề. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công. Trong đó:

- Tiếp tục chủ động, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 và Công điện số 123/CĐ-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đẩy mạnh hoạt động của 05 Tổ công tác, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó các Thành viên Tổ công tác nắm kỹ những khó khăn, vướng mắc của từng dự án để hướng dẫn, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Nội dung trả lời tại văn bản đính kèm./.

Tuấn Dương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  705 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.364.490
  Online: 6