TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 14 HĐND THÀNH PHỐ

1. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố

2. Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14

 

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 14 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XVI

1. Triệu tập kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 

2. Điều chỉnh thời gian kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố (kèm theo Dự kiến chương trình kỳ họp)

3. Điều chỉnh thời gian kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố (lần 2) - Kèm theo Dự kiến chương trình

4 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 14 (bản trình HĐND Thành phố) 

5. Danh sách chia tổ thảo luận 

6. Tổng hợp thảo luận về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh HĐND TP bầu và phê chuẩn

7. Tổng hợp thảo luận về kinh tế - xã hội

8. Báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND Thành phố sau thảo luận Tổ đại biểu tại kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố

9. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu

10. Văn bản của Thường trực HĐND Thành phố về việc tổ chức TXCT sau kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố

I. TÀI LIỆU UBND THÀNH PHỐ TRÌNH

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

3. Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023; xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố    (Phụ lục

4. Báo cáo về việc Báo cáo tài chính nhà nước thành phố Hà Nội năm 2022 

6. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố

7. Báo cáo về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024     (Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế)

10. Báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri năm 2023    (Phụ lục 1)    (Phụ lục 2)   (Phụ lục 3)    (Phụ lục 4)    (Phụ lục 5a)    (Phụ lục 5b)

11. Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND Thành phố về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 12 HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026   (Phụ lục 1)    (Phụ lục 2)

12. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội   (Biểu 1 135 DA)    (Biểu 2 - DA đưa ra)   (Biểu 2 - Dừng TT KT)  (Biểu 2 - Gia hạn SDĐ 24t)  (Biểu 2 - Thu hồi đất 50)   (Biểu 2 - Tiếp tục GS)   (Biểu 3 66 173 Sở KHĐT)   (Biểu 3 107 173 Sở TNMT)     (Biểu 4 14 135 Sở KHĐT)    (Biểu 4 18 66 173 Sở KHĐT)       (Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách)

13. Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023 của thành phố Hà Nội

14. Báo cáo nội dung chủ yếu của Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

15. Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội

16. Báo cáo tổng kết thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

17. Báo cáo đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội       (Báo cáo tóm tắt)

II. TÀI LIỆU THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ VÀ CÁC CƠ QUAN KHÁC TRÌNH

1. Báo cáo kết quả hoạt động HĐND Thành phố năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

2. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố

3. Thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

4. Báo cáo của Tòa án nhân dân Thành phố

5. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố

6. Báo cáo của Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hà Nội

7. Các báo cáo khác của HĐND Thành phố

- Thường trực HĐND Thành phố: Báo cáo kết quả giám sát của HĐND Thành phố về việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của Thành phố

- Thường trực HĐND Thành phố: Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Thường trực HĐND Thành phố: Kết luận phiên giải trình về công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố Hà Nội

- Thường trực HĐND Thành phố: Báo cáo kết quả khảo sát công tác tuyển sinh đầu cấp; việc xây dựng, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và việc cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố Hà Nội

- Ban Văn hóa - Xã hội: Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Ban Văn hóa - Xã hội: Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Ban Đô thị: Báo cáo kết quả giám sát về tình h ình cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Ban Đô thị: Báo cáo kết quả giám sát về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội

 - Ban Văn hóa - Xã hội: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố

8. Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân Thủ đô trước kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố cuối năm 2023

9. Thông báo ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đối với dự thảo nghị quyết HĐND Thành phố quy định chức danh, cơ cấu, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố; mức phụ cấp hàng tháng, mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

III. TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

I. NGHỊ QUYẾT THƯỜNG LỆ 

1. Tờ trình về báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024    (Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội)    (Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị)    (Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách)

- Báo cáo thẩm tra chung của các Ban của HĐND Thành phố

- Báo cáo bổ sung, giải trình của UBND TP

2. Dự toán     (Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách)   

3. Tờ trình về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp; số lượng cán bộ phường; cán bộ, công chức xã, thị trấn; số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chỉ tiêu lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hà Nội năm 2024    (Biểu 1 kèm Tờ trình)   (Biểu 2 kèm Tờ trình)   (Biểu 3 kèm Tờ trình)    (Biểu 4 kèm Tờ trình)    (Biểu 5 kèm Tờ trình)     (Dự thảo Nghị quyết )   (Biểu 1 kèm NQ)   (Biểu 2 kèm NQ)    (Biểu 3 kèm NQ    (Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế)    (Báo cáo giải trình bổ sung của UBND TP)   (Dự thảo Nghị quyết mới)   (Phụ lục 1 kèm NQ)   (Phụ lục 2 kèm NQ)   (Phụ lục 3 kèm NQ)

4. Quyết toán      (Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách)

5. Tờ trình về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội      (Dự thảo Nghị quyết)      (Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách)

6. Tờ trình về việc thông qua Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội      (Dự thảo Nghị quyết)      (Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách)     (Báo cáo giải trình của UBND TP)

7. Tờ trình + Dự thảo Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay

8. Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2024 của HĐND Thành phố

II. NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ

* NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ CÁ BIỆT

1. Tờ trình tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023; xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố.      (Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách)      (Báo cáo giải trình bổ sung của UBND TP)        (Báo cáo bổ sung của UBND TP - BC số 502)

2. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội   (Phụ lục kèm theo Tờ trình)     (Dự thảo Nghị quyết)     (Phụ lục kèm theo Dự thảo Nghị quyết)      (Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách)    (Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội)     (Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị)   (Phụ lục 01-08)     (Phụ lục 09-14)   (Phụ lục 20-23)    (Phụ lục 26-30)                 (Báo cáo giải trình bổ sung của UBND Thành phố)     (Công văn về bổ sung danh mục trình)  (Tờ trình số 484)       

3. Tờ trình về việc thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn thành phố Hà Nội       (Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách)      (Báo cáo gải trình của UBND TP)     (Dự thảo Nghị quyết

4. Tờ trình về việc thông qua mức hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.    (Báo cáo thẩm tra, dự thảo Nghị quyết gộp cùng nội dung 3)

5. Tờ trình về việc thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (Tờ trình số 486)    (Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị)

6. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội    (Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội)    (Báo cáo giải trình bổ sung của UBND TP)    (Dự thảo Nghị quyết)

7. Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sự dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động thương binh và Xã hội của Thành phố Hà Nội    (Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội)  (Báo cáo giải trình bổ sung của UBND TP)

8. Tờ trình đề nghị ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội      (Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách)   (Báo cáo giải trình bổ sung của UBND TP)     (Dự thảo Nghị quyết)

9. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của thành phố Hà Nội    (Phụ lục kèm theo Tờ trình)     (Dự thảo Nghị quyết)    (Phụ lục kèm theo Dự thảo Nghị quyết)     (Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội)       (Báo cáo giải trình của UBND TP)   (Dự thảo Nghị quyết)    (Phụ lục kèm theo nghị quyết)

10. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025     (Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách)      (Báo cáo giải trình của UBND TP)

11. Tờ trình về việc thông qua các biện pháp, cơ chế chính sách đối với dự thảo Đề án "Tổng thể nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"  (Quyết định ban hành Đề án)    (Đề án)    (Phụ lục kèm theo Đề án)     (Tờ trình số 489, ngày 01/12/2023)    (Đề án)     (Phụ lục 1)   (Phụ lục 2)

12. Tờ trình về việc đề nghị thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố mới thuộc các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023  (Phụ lục 1)   (Phụ lục 2)   (Phụ lục 3)    (Phụ lục 1 Tây Hồ)   (Phụ lục 2 Cầu Giấy)   (Phụ lục 3 Hoàng Mai)   (Phụ lục 4 Long Biên)   (Phụ lục 5 Nam Từ Liêm)   (Phụ lục 6 Chương Mỹ)  (Dự thảo Nghị quyết)       (Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế)

13. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

14. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố

15. Tờ trình về kết quả giám sát của HĐND Thành phố về việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội

16. Về lấy phiếu tín nhiệm

17. Thành lập Đoàn giám sát của HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

18. Tờ trình + Dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội

*. NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ LÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

19. Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết điều chỉnh tăng mức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ- HĐND ngày 07/7/2020  (Tờ trình số 482)      (Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách)      (Báo cáo giải trình bổ sung của UBND TP)

20. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023-2025   (Dự thảo Nghị quyết)  (Báo cáo giải trình)     (Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách)    (Báo cáo giải trình bổ sung của UBND TP - BC số 489)

21. Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định một số nội dung chi và mức chi liên quan công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy thuộc các cơ quan chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ phòng chống ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội      (Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế)     (Báo cáo giải trình bổ sung của UBND TP)    (Dự thảo Nghị quyết)

22. Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi, Người khuyết tật nhẹ, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2025     (Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội)     (Báo cáo giải trình bổ sung của UBND TP)

23. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định nội dung, mức chi đối với dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025   (Báo cáo giải trình)     (Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách)     (Báo cáo giải trình số 475 của UBND TP)   (Dự thảo Nghị quyết)

24. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ học phí cho trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội thuộc hộ cận nghèo     (Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội)      (báo cáo giải trình của UBND TP)

25. Tờ trình về việc đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng Nghị quyết Quy định một số chế độ thu hút, đãi ngộ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao của thành phố Hà Nội  (Tờ trình số 483)      (Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội)  (Báo cáo giải trình bổ sung của UBND TP)

26. Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND thành phố quy định chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập và người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội     (Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội)      (Báo cáo giải trình bổ sung của UBND TP)     (Dự thảo Nghị quyết)

27. Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định chính sách đặc thù cho một số nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em cần sự can thiệp khẩn cấp và trẻ em bị tai nạn thương tích nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Hà Nội     (Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội)     (Báo cáo giải trình bổ sung của UBND TP)     (Dự thảo Nghị quyết)

28. Tờ trình về việc xây dựng Nghị quyết "Quy định số lượng, mức hỗ trợ thường xuyên đối với Công an xã bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách nghỉ công tác mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội"    (Phụ lục I)    (Phụ lục II, III)    (Dự thảo Nghị quyết)     (Tờ trình số 490 ngày 01/12/2023)       (Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế)

29. Tờ trình Quy định chức danh, cơ cấu,mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hàng tháng, mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -xã hội cấp xã; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội   (Phụ lục 1)   (Phụ lục 2)   (Phụ lục 3)   (Phụ lục 4)   (Phụ lục 5)   (Phụ lục 6)   (Phụ lục 7)   (Phụ lục 8)   (Phụ lục 9)   (Dự thảo Nghị quyết)      (Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế)

30. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức hỗ trợ đối với tổ dân vận thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố     (Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách)

31. Tờ trình về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư,nghỉ công tác do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội   (Phụ lục I)    (Phụ lục II, III, IV)   (Dự thảo Nghị quyết)     (Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế)

32. Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội     (Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội)     (báo cáo giải trình bổ sung của UBND TP)    (Dự thảo Nghị quyết)

33. Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định "Giá dịch vụ đào tạo đối với 30 nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố"     (Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội)   (Báo cáo giải trình bổ sung của UBND TP)     (Dự thảo Nghị quyết)     (Phụ lục kèm theo Nghị quyết)     (Báo cáo giải trình bổ sung 491 của UBND TP)

34. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số định mức phân bổ chi khác ngân sách quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể của thành phố Hà Nội quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.     (Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách)

TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI VÀ GIÁM SÁT TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI

1. Lịch TXCT trước kỳ họp (đợt 1 - 20 đơn vị)

2. Lịch TXCT trước kỳ họp (đợt 2 - 10 đơn vị và điều chỉnh 03 đơn vị)

3. Thông báo thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp.

4. Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội (phục vụ TXCT)       (Báo cáo đầy đủ)

4. Hướng dẫn công tác TXCT trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND Thành phố

5. Báo cáo của UBND Thành phố trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND Thành phố

6. Báo cáo của UBND Thành phố trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND Thành phố


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  710 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.586.364
  Online: 45