Tại phiên họp sáng 06/12/2023, HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố Hà Nội bầu, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 


Toàn cảnh kỳ họp

Kết quả cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hà Nội: số phiếu tín nhiệm cao: 82 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,18%. Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 5,68%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,14%.

2. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân TP Hà Nội: Số phiếu tín nhiệm cao: 78 phiếu, chiếm tỷ lệ: 88,64%. Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu, chiếm tỷ lệ: 7,95%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 3,41%.

3. Ông Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hà Nội: Số phiếu tín nhiệm cao: 80 phiếu, chiếm tỷ lệ: 90,91%. Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 5,68%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 3,41%.

4. Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân TP Hà Nội: Số phiếu tín nhiệm cao: 77 phiếu, chiếm tỷ lệ: 87,5%. Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu, chiếm tỷ lệ: 9,09%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 3,41%.

5. Ông Duy Hoàng Dương, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân TP Hà Nội: Số phiếu tín nhiệm cao: 77 phiếu, chiếm tỷ lệ: 87,5%. Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu, chiếm tỷ lệ 11,36%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,14%.

6. Ông Đàm Văn Huân, Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân TP Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 77 phiếu, chiếm tỷ lệ: 87,5%.  Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu, chiếm tỷ lệ: 4,55%. Số phiếu tin nhiệm thấp: 7 phiếu, chiếm tỷ lệ: 7,95%.

7. Bà Hồ Vân Nga, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân TP Hà Nội. Số phiếu tín nhiệm cao: 78 phiếu, chiếm tỷ lệ: 87,64%. Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu, chiếm tỷ lệ: 7,95%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 3,41%.

8.  Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 75 phiếu, chiếm tỷ lệ: 85,23%. Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu, chiếm tỷ lệ: 9,09%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,55%.

2. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 62 phiếu, chiếm tỷ lệ 70,45%. Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu, chiếm tỷ lệ: 25%. Số phiếu tín nhiệm thấp 4 phiếu, chiếm tỷ lệ: 4,55%.

3. Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 59 phiếu, chiếm tỷ lệ: 67,05%. Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu, chiếm tỷ lệ: 27,27%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ: 5,68%.

4. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 70 phiếu, chiếm tỷ lệ: 79,55%. Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu, chiếm tỷ lệ: 15,91%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu, chiếm tỷ lệ: 4,55%.

5. Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 81 phiếu, chiếm tỷ lệ: 92,05%. Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu, chiếm tỷ lệ: 7,95%.  Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

6. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 68 phiếu, chiếm tỷ lệ: 77,27%. Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu, chiếm tỷ lệ: 14,77%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 7 phiếu, chiếm tỷ lệ: 7,95%.

7. Ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 72 phiếu, chiếm tỷ lệ: 81,82%. Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu, chiếm tỷ lệ: 12,5%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ: 5,68%.

8. Ông Trương Việt Dũng, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 80 phiếu, chiếm tỷ lệ: 90,91%. Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu, chiếm tỷ lệ: 6,82%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu, chiếm tỷ lệ: 2,27%.

9. Ông Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 83 phiếu, chiếm tỷ lệ: 94,32%. Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ: 5,68%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

10. Bà Đặng Hương Giang, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc sở Du lịch TP Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 66 phiếu, chiếm tỷ lệ: 75%. Số phiếu tin nhiệm 18 phiếu, chiếm tỷ lê: 20,45%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 3,41%.

11. Bà Trần Thị Nhị Hà, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 67 phiếu, chiếm tỷ lệ: 76,14%. Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu, chiếm tỷ lệ: 21,59%. Số phiếu tín nhiệm thấp, 2 phiếu, chiếm tỷ lệ: 2,27%.

12. Bà Ngô Minh Hoàng, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 54 phiếu, chiếm tỷ lệ: 61,63%. Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu, chiếm tỷ lệ: 25%.  Số phiếu tín nhiệm thấp, 11 phiếu, chiếm tỷ lệ: 12,5%.

13. Ông Đỗ Đình Hồng, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu, chiếm tỷ lệ: 54,55%. Số phiếu tín nhiệm: 31 phiếu, chiếm tỷ lệ: 35,23%. Số phiếu tính nhiệm thấp: 9 phiếu, chiếm tỷ lệ: 10,23%.

14. Bà Bạch Liên Hương, Ủy viên Ủy ban nhân dân; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 79 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,77%. Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu, chiếm tỷ lệ: 6,82%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu, chiếm tỷ lệ: 3,41%.

15. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 79 phiếu, chiếm tỷ lệ: 89,77%; Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu, chiếm tỷ lệ: 6,82%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 3, phiếu, chiếm tỷ lệ 3,41%.

16. Ông Võ Nguyên Phong, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 79 phiếu, chiếm tỷ lệ: 89,77%. Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu, chiếm tỷ lệ: 7,95%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,14%.

17. Ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 68 phiếu, chiếm tỷ lệ: 77,27%. Số phiếu tín nhiệm: 14, phiếu, chiếm tỷ lệ: 15,91%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 6 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,82%.

18. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao: 60 phiếu, chiếm tỷ lệ: 68,18%; Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu, chiếm tỷ lệ: 29,55%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu, chiếm tỷ lệ: 2,27%.

19. Ông Nguyễn Phi Thường, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao 70 phiếu, chiếm tỷ lệ: 79,55%. Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu, chiếm tỷ lệ: 19,32%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,14%.

20. Ông Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Số phiếu tín nhiệm cao 77 phiếu, chiếm tỷ lệ: 87,5%. Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu, chiếm tỷ lệ: 10,23%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu, chiếm tỷ lệ: 2,27%.

21. Ông Ngô Anh Tuấn, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội. Số phiếu tín nhiệm cao: 59 phiếu, chiếm tỷ lệ: 67,05%. Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu, chiếm tỷ lệ: 30,68%. Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu, chiếm tỷ lệ: 2,27%./.

Những hình ảnh tại kỳ họp:

Nguyễn Hợp - Ảnh: Lê Hải


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Bình chọn
    Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
    698 người đã bình chọn
    Thống kê: 4.276.106
    Online: 17