Đảng đoàn HĐND Thành phố là tổ chức Đảng do Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định thành lập, chỉ định cơ cấu nhân sự, chịu sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBHQ và HĐND Thành phố và các đảng viên là đại biểu HĐND Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật.

Trong những năm qua, Đảng đoàn HĐND Thành phố luôn nghiêm túc thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường thảo luận, nhất là đối với những vấn đề khó, phức tạp, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; sâu sát cơ sở, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Tiếp tục rà soát quy chế làm việc và theo những thay đổi theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, tuân thủ Quy chế số 05-QC/TU, ngày 15/6/2022 và Quy chế số 09-QC/TU, ngày 22/6/2023 của Thành ủy về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), cùng yêu cầu thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng đoàn HĐND Thành phố đã tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy chế làm việc mới khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 của Đảng đoàn HĐND Thành phố. Ngày 23/10/2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 5858-QĐ/TU về ban hành Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026) thay thế Quy chế làm việc ban hành theo Quyết định số 3003-QĐ/TU, ngày 09/8/2022.

Đảng đoàn HĐND Thành phố đã nghiêm túc quán triệt và thực hiện đúng quy định Quy chế làm việc, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân. Chế độ sinh hoạt của Đảng đoàn thực hiện nghiêm túc theo Quy chế làm việc và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 06/12/2021 của Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới. Lịch họp định kỳ của Đảng đoàn được duy trì vào tuần cuối hàng tháng, đồng thời tổ chức các phiên họp đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo đúng thẩm quyền, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tạo hiệu ứng tích cực trong chỉ đạo duy trì, thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc. Trong năm 2023, Đảng đoàn đã tổ chức 12 phiên họp định kỳ, 05 cuộc họp chuyên đề triển khai các nhiệm vụ, ban hành 75 văn bản triển khai các nhiệm vụ...

Trên cơ sở chỉ đạo của Thành ủy và thực hiện theo các quy định của Đảng, Đảng đoàn HĐND Thành phố đã thành lập Bộ phận giúp việc của Đảng đoàn; chỉ đạo phân công nhiệm vụ và xây dựng Quy trình xử lý hồ sơ công việc của Đảng đoàn theo hướng chặt chẽ, hiệu quả đúng quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của Đảng đoàn HĐND Thành phố. Đảng đoàn HĐND Thành phố cũng đã xây dựng hệ thống biểu mẫu các văn bản, phiếu xử lý công việc, phiếu xin ý kiến, biểu quyết đối với các nội dung. Toàn bộ các thủ tục, hành chính trên các lĩnh vực của Đảng đoàn HĐND Thành phố được thực hiện theo quy trình quy định và hệ thống biểu mẫu cụ thể, được xử lý đồng thời qua hệ thống phần mềm quản lý công việc và hệ thống xử lý bằng văn bản trực tiếp đối với các nội dung quan trọng theo quy định. Đối với các hồ sơ, văn bản mật được đảm bảo xử lý theo hệ thống riêng, tuân thủ đúng các quy định. Đảng đoàn HĐND Thành phố cũng đã xây dựng hệ thống hồ sơ, sử dụng phần mềm Exel để theo dõi, tổng hợp đối với việc chấp hành các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn. Đối với các văn bản cho ý kiến, chỉ đạo về công tác nhân sự theo thẩm quyền đối với các chức danh của HĐND Thành phố, các Ban của HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, nhân sự Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện... của Đảng đoàn HĐND Thành phố cũng được thực hiện kịp thời, đúng quy định, có sự thống nhất cao trong các thành viên Đảng đoàn.

Bên cạnh đó, thực hiện Đề án 15-ĐA/TU, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội” Đảng đoàn HĐND Thành phố đã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chung đối với hoạt động của HĐND các cấp Thành phố cũng như công tác cải cách thủ tục hành chính của Đảng đoàn và của HĐND các cấp. Qua đó, công tác thủ tục hành chính trong Đảng của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn được đảm bảo thống nhất, tuân thủ đúng quy định, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp.

Quốc Thịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  705 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.364.143
  Online: 30