Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 03/01/2023 của Thường trực HĐND quận về chương trình công tác trọng tâm năm 2023, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND quận đã khẩn trương xây dựng Nghị quyết giám sát của Thường trực HĐND quận làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện.

Theo đó, Thường trực HĐND quận đã tổ chức 01 phiên chất vấn, 01 phiên giải trình và 02 Đoàn giám sát chuyên đề về việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quận, việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ tại các đơn vị thuộc quận. Đã tiến hành khảo sát, giám sát trực tiếp tại 22 lượt đơn vị, giám sát thông qua việc xem xét báo cáo của 88 lượt đơn vị. Kết thúc các đợt giám sát, giải trình và chất vấn, Thường trực HĐND quận đã đưa ra 30 kiến nghị đề nghị các đơn vị khắc phục những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tạo ra những chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.

Tại kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 12, trên cơ sở báo cáo của Đoàn giám sát, HĐND quận đã tiến hành giám sát 02 chuyên đề về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn quận và về tổ chức và hoạt động của các lực lượng tự quản giữ gìn trật tự đô thị quận. Sau giám sát, HĐND quận đã ban hành nghị quyết chỉ rõ 19 vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đưa ra 40 kiến nghị, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Tại Phiên chất vấn, HĐND quận đã xem xét việc thực hiện kết luận của Chủ tọa phiên chất vấn kỳ họp thứ 7 HĐND quận và tiến hành chất vấn về kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, phản ánh của công dân còn tồn đọng theo Kết luận số 174/KL-HĐND ngày 13/9/2022 của Thường trực HĐND quận (kỳ họp thứ 9);  xem xét việc thực hiện kết luận của Chủ tọa phiên chất vấn kỳ họp thứ 9 và chất vấn về công tác xử lý đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng không đảm bảo phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận (kỳ họp thứ 12). Tại các phiên chất vấn đã có 22 lượt đại biểu phát biểu đặt ra 30 câu hỏi đối với Chủ tịch UBND quận, 02 Phó Chủ tịch UBND quận và 12 đồng chí là Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận và UBND các phường. Kết thúc phiên chất vấn, Chủ tọa kỳ họp đã kết luận đưa ra 14 kiến nghị đề nghị UBND quận và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. 

Bên cạnh các hoạt động giám sát theo thẩm quyền, quy định, thực hiện Kế hoạch số 07/KH-PC ngày 17/02/2023 của Ban Pháp chế HĐND Thành phố, ngày 24/02/2023, Thường trực HĐND quận, Trưởng ban, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND quận đã tham dự Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Ban Pháp chế HĐND Thành phố và Ban Pháp chế HĐND các quận, huyện, thị xã năm 2023. Thực hiện yêu cầu của Ban Pháp chế HĐND Thành phố, Ban Pháp chế HĐND quận đã chuẩn bị tham luận về một số kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát hoạt động của các cơ quan thuộc lĩnh vực tư pháp để giao lưu, chia sẻ tại Hội nghị.

Có thể thấy, hoạt động giám sát được tổ chức triển khai theo đúng quy trình, quy định, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn và tiếp tục đổi mới; quá trình giám sát đã xem xét và đánh giá khách quan về những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót khi triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Phương thức giám sát có nhiều đổi mới, sáng tạo, quá trình giám sát được tiến hành nhanh gọn, hiệu quả, đi sâu vào nghiên cứu tài liệu và trao đổi làm rõ vấn đề (các đơn vị không trình bày lại báo cáo); quy trình giám sát chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan, công khai, chất lượng được nâng cao, đã huy động được sự tham gia tích cực của các đại biểu HĐND quận. Qua giám sát đã giúp các đơn vị chịu sự giám sát nhìn nhận chính xác về kết quả thực hiện tại đơn vị mình và kịp thời đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, qua đó góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận./.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 03/01/2023 của Thường trực HĐND quận về chương trình công tác trọng tâm năm 2023, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND quận đã khẩn trương xây dựng Nghị quyết giám sát của Thường trực HĐND quận làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện.

Theo đó, Thường trực HĐND quận đã tổ chức 01 phiên chất vấn, 01 phiên giải trình và 02 Đoàn giám sát chuyên đề về việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quận, việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ tại các đơn vị thuộc quận. Đã tiến hành khảo sát, giám sát trực tiếp tại 22 lượt đơn vị, giám sát thông qua việc xem xét báo cáo của 88 lượt đơn vị. Kết thúc các đợt giám sát, giải trình và chất vấn, Thường trực HĐND quận đã đưa ra 30 kiến nghị đề nghị các đơn vị khắc phục những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tạo ra những chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.

Tại kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 12, trên cơ sở báo cáo của Đoàn giám sát, HĐND quận đã tiến hành giám sát 02 chuyên đề về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn quận và về tổ chức và hoạt động của các lực lượng tự quản giữ gìn trật tự đô thị quận. Sau giám sát, HĐND quận đã ban hành nghị quyết chỉ rõ 19 vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đưa ra 40 kiến nghị, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Tại Phiên chất vấn, HĐND quận đã xem xét việc thực hiện kết luận của Chủ tọa phiên chất vấn kỳ họp thứ 7 HĐND quận và tiến hành chất vấn về kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, phản ánh của công dân còn tồn đọng theo Kết luận số 174/KL-HĐND ngày 13/9/2022 của Thường trực HĐND quận (kỳ họp thứ 9);  xem xét việc thực hiện kết luận của Chủ tọa phiên chất vấn kỳ họp thứ 9 và chất vấn về công tác xử lý đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng không đảm bảo phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận (kỳ họp thứ 12). Tại các phiên chất vấn đã có 22 lượt đại biểu phát biểu đặt ra 30 câu hỏi đối với Chủ tịch UBND quận, 02 Phó Chủ tịch UBND quận và 12 đồng chí là Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận và UBND các phường. Kết thúc phiên chất vấn, Chủ tọa kỳ họp đã kết luận đưa ra 14 kiến nghị đề nghị UBND quận và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. 

Bên cạnh các hoạt động giám sát theo thẩm quyền, quy định, thực hiện Kế hoạch số 07/KH-PC ngày 17/02/2023 của Ban Pháp chế HĐND Thành phố, ngày 24/02/2023, Thường trực HĐND quận, Trưởng ban, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND quận đã tham dự Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Ban Pháp chế HĐND Thành phố và Ban Pháp chế HĐND các quận, huyện, thị xã năm 2023. Thực hiện yêu cầu của Ban Pháp chế HĐND Thành phố, Ban Pháp chế HĐND quận đã chuẩn bị tham luận về một số kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát hoạt động của các cơ quan thuộc lĩnh vực tư pháp để giao lưu, chia sẻ tại Hội nghị.

Có thể thấy, hoạt động giám sát được tổ chức triển khai theo đúng quy trình, quy định, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn và tiếp tục đổi mới; quá trình giám sát đã xem xét và đánh giá khách quan về những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót khi triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Phương thức giám sát có nhiều đổi mới, sáng tạo, quá trình giám sát được tiến hành nhanh gọn, hiệu quả, đi sâu vào nghiên cứu tài liệu và trao đổi làm rõ vấn đề (các đơn vị không trình bày lại báo cáo); quy trình giám sát chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan, công khai, chất lượng được nâng cao, đã huy động được sự tham gia tích cực của các đại biểu HĐND quận. Qua giám sát đã giúp các đơn vị chịu sự giám sát nhìn nhận chính xác về kết quả thực hiện tại đơn vị mình và kịp thời đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, qua đó góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận./.

Vân Anh (Quận Hoàn Kiếm)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  710 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.586.866
  Online: 52