Thực hiện Quyết định số 38/QĐ-HĐND ngày 02/10/2023 của Thường trực HĐND huyện Ba Vì về thành lập Đoàn giám sát về việc xây dựng, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện, từ ngày 30/10/2023 đến ngày 15/12/2023, Đoàn giám sát đã tổ chức giám sát UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị tổ chức liên quan theo đúng quy định.

Qua giám sát cho thấy, UBND huyện đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 84/KH-BCĐ ngày 17/02/2023 về việc xây dựng kế hoạch trường chuẩn quốc gia năm 2023 và đã tổ chức hội nghị quán triệt đến các phòng, ban ngành có liên quan, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện; phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm định chất lượng; triển khai tư vấn giúp đỡ các nhà trường hoàn thiện hồ sơ minh chứng đáp ứng yêu cầu kiểm tra đánh giá...

Trường Tiểu học Phú Sơn, huyện Ba Vì

Tính đến hết năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kiểm tra công nhận thêm 19 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 10 trường chuẩn quốc gia Mức độ 2; 09 trường là Mức độ 1. Nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của huyện lên 90/110 trường, đạt tỷ lệ 81,8%, tăng 4,87% so với năm 2022 và hoàn thành chỉ tiêu HĐND huyện giao, tăng thêm 10 trường so với chỉ tiêu Thành phố giao. Tổng kinh phí đầu tư cho các trường công nhận mới 838,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 569,9 tỷ đồng, ngân sách huyện đối ứng 88,4 tỷ đồng, kinh phí đã bố trí đến năm 2023 là 482,1 tỷ đồng. Sau dự án cần tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất đảm bảo đạt chuẩn là 88,7 tỷ đồng… Kết quả của công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đã góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu cải cách giáo dục trong tình hình mới, hoàn thành chỉ tiêu sớm 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số hạn chế: Việc xây dựng một số trường chuẩn quốc gia chưa gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng Nông thôn mới nâng cao dẫn đến có 05 trường trong kế hoạch công nhận mới năm 2023 chuyển sang năm 2024 do cơ sở vật chất chưa đảm bảo đạt chuẩn; việc mua sắm trang thiết bị giáo dục còn chậm; việc bố trí phân bổ nguồn vốn từ ngân sách huyện còn hạn chế nhất là ưu tiên đối với các xã nông thôn mới nâng cao…

Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng ban có liên quan bám sát chặt chẽ các quy định của pháp luật về chuẩn quốc gia trường học, tổ chức khảo sát, xây dựng phương án đạt chuẩn, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả đồng thời đưa vào chương trình kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia (các mức độ khác nhau) có tính khả thi cao. Trong đó, ưu tiên theo thứ tự cho các xã nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao theo từng năm; trường có các tiêu chí gần đạt cần ít kinh phí; các trường công nhận lại; trường đầu tư một lần đạt chuẩn (không bố trí nhiều giai đoạn khác nhau)…

UBND huyện cần tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn của Thành phố, của các Quận hỗ trợ và ngân sách huyện để chủ động triển khai kế hoạch, phấn đấu đến hết năm 2025, huyện Ba Vì có 100% trường công lập đạt chuẩn Quốc gia. Trước mắt, chỉ đạo các ngành có liên quan rà soát nguồn vốn còn thiếu cho các trường xây dựng chuẩn mới và các trường quá hạn công nhận lại năm 2023 đề xuất phân bổ để sớm hoàn thành chỉ tiêu năm 2023.

Ngoài ra, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo cần chủ động tham mưu với UBND huyện làm tốt công tác giao chỉ tiêu biên chế đối với các vị trí giáo viên, nhân viên, đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo trình độ đạt chuẩn theo quy định Luật Giáo dục. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hoá, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Tăng cường cải cách hành chính, phát huy tính năng động, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về kết quả giáo dục của cơ sở giáo dục. UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các nhà trường làm tốt công tác tư tưởng, đẩy mạnh các nguồn lực xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất để con em được tiếp nhận về giáo dục. Các nhà trường chủ động bám sát các văn bản hướng dẫn thi hành, tuyên truyền, vận động giáo viên, nhân viên và học sinh xây dựng môi trường đoàn kết, lành mạnh, hạnh phúc./.

Quốc Thịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  710 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.586.751
  Online: 53