Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND quận đã ban hành chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND quận năm 2023 gồm 126 nhiệm vụ trọng tâm, được cụ thể hóa trong từng tháng, từng quý để triển khai thực hiện. Khối lượng công việc được đổi mới theo hướng rà soát kỹ, đề ra những công việc trọng tâm, trọng điểm, phù hợp đặc điểm tình hình để tránh trùng lặp, dàn trải, đảm bảo phát huy được hiệu lực, hiệu quả, thuận lợi cho kiểm tra tiến độ thực chất theo Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội” và Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về“Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ Đại biểu HĐND và đại biểu HĐND”.

Trong năm 2023 các nội dung đã được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng theo chương trình đã ban hành, đã hoàn thành 124/126 nội dung theo chương trình đề ra, cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng (có 02 nội dung: (1) Tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2024 giữa Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ quận. (2) Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác HĐND quận năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 được điều chỉnh thời gian tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn).

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn, từ đầu năm 2023 đến nay, HĐND quận đã tổ chức 04 kỳ họp, trong đó có 03 kỳ họp chuyên đề và 01 kỳ họp thường lệ để kịp thời xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND quận. Đã ban hành 21 nghị quyết (04 Nghị quyết thường kỳ và 17 Nghị quyết chuyên đề), trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng, có tác động đến hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của Quận.

 Hoạt động chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND, giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND quận bảo đảm đúng luật và tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, được triển khai linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn của quận. Căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ Đại biểu HĐND và đại biểu HĐND". Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND quận, căn cứ tình hình thực tiễn của quận, Thường trực HĐND quận đã chỉ đạo, triển khai chương trình giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng, hiệu quả, gắn với thực tiễn. Các đoàn giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND quận đều có sự phối hợp tham gia của các phòng, ban, đơn vị có liên quan và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, tạo sự đa dạng, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và chuyên môn của các đơn vị. Trong năm 2023, chương trình giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND quận đã được thực hiện cơ bản đảm bảo thời gian, các nội dung giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn. Công tác chuẩn bị phục vụ giám sát được thực hiện kỹ càng, nghiêm túc; kết luận giám sát nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp và thời gian khắc phục; chất lượng báo cáo giám sát được nâng cao. Các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát được gửi tới UBND quận và các đơn vị được giám sát để tiếp thu và triển khai thực hiện. Quá trình theo dõi việc giải quyết các kết luận giám sát, tái giám sát tiếp tục được chú trọng.

Tổ chức thành công, chất lượng 02 phiên giải trình của Thường trực HĐND quận: (1) Về việc thực hiện quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước, khai thác và sử dụng tài sản công trên địa bàn quận. (2) Phiên giải trình thực hiện các quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận.

Thường trực HĐND quận tổ chức phiên chất vấn xem xét việc thực hiện chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công của quận giai đoạn 2021 - 2025 do UBND quận trình, phê duyệt 20 dự án nhằm đáp ứng nhiệm vụ phân cấp theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Trong đó có: 15 dự án mới bổ sung, 05 dự án điều chỉnh.

Sau Phiên chất vấn Thường trực HĐND quận đề nghị UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành thuộc quận và các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện những nội dung cam kết, báo cáo Thường trực HĐND quận kết quả thực hiện. Đồng thời đề nghị các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND quận, tiếp tục giám sát việc thực hiện các kết luận chất vấn của Thường trực HĐND quận đối với UBND quận.

Cùng với đó, quá trình theo dõi việc giải quyết các kết luận giám sát được chú trọng, giao nhiệm vụ các Ban HĐND quận chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Có văn bản đôn đốc, nhắc nhở nếu chậm giải quyết hoặc đưa vào nội dung chất vấn tại kỳ họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND.

Đối với hoạt động của Tổ đại biểu, Thường trực HĐND đã chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp theo quy định, tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề; phương thức tổ chức tiếp xúc cử tri theo hướng phát huy dân chủ, thực chất và hiệu quả, mở rộng đối tượng, thành phần tham gia tiếp xúc cử tri đảm bảo dân chủ, công khai; tăng cường trả lời kiến nghị, giải đáp pháp luật trực tiếp tại cuộc tiếp xúc nhằm thông tin và giải quyết kịp thời một số thắc mắc của cử tri. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND quận tham dự các hội nghị đối thoại của UBND và Chủ tịch UBND phường với Nhân dân để kịp thời nắm bắt thông tin; phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của phường trong việc nắm bắt dư luận xã hội và ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo dân chủ trực tiếp khi không tổ chức HĐND phường.

Về tiếp công dân, trong năm 2023, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND quận đã nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND quận đã thực hiện 12 buổi tiếp công dân tại trụ sở Quận ủy -HĐND - UBND quận; đã có 132 lượt đại biểu HĐND tiếp công dân tại Trụ sở UBND các phường nơi ứng cử. Tại các buổi tiếp công dân, các ý kiến, kiến nghị đã được các đại biểu HĐND quận trao đổi, làm rõ hoặc chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Thường trực HĐND quận đã tiếp nhận 59 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đã chuyển 59 đơn đến UBND quận, UBND phường, các đơn vị liên quan để xem xét giải quyết quyết và có phiếu báo tin gửi đến công dân theo quy định, đồng thời giao Văn phòng HĐND và UBND quận, Ban Tiếp công dân quận thường xuyên tổng hợp, đôn đốc tiến độ thực hiện.

Bước sang năm 2024, HĐND Quận sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước và tình hình thực tiễn của Quận, góp phần xây dựng quận Ba Đình ngày càng phát triển văn minh – hiện đại./.

Thu Huyền


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  705 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.363.962
  Online: 23