Năm 2023, Thường trực HĐND Quận Long Biên tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo đúng tinh thần chủ đề năm công tác của Quận, Thành phố; thể chế hoá, ban hành chương trình, kế hoạch; tổ chức tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Quận.

Quyết nghị các vấn đề quan trọng

HĐND Quận tổ chức thành công 02 kỳ họp chuyên đề và 01 kỳ họp thường lệ, thống nhất thông qua 22 nghị quyết quan trọng về một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó: Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 và thứ 5 thống nhất thông qua 08 nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền về phê duyệt chủ trương đầu tư 15 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận Long Biên, bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; Bổ sung phương án ứng vốn để thực hiện các dự án thuộc nhiệm vụ chi của Thành phố; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 dự án sử dụng ngân sách quận Long Biên, phương án ứng từ ngân sách quận Long Biên đề chi trả kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư điều chỉnh nút giao giữa dự án Cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5 - Thành phố Hà Nội; Bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc Quận (Đợt 1,3 - năm 2023); Điều chỉnh số liệu quyết toán thu, chi ngân sách Quận năm 2022; Kỳ họp thứ 6 thống nhất thông qua 14 nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2023; Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Quận năm 2022; Thông qua các phương án, nhiệm vụ và giải pháp về điều hành thu - chi ngân sách và lĩnh vực đầu tư công và các báo cáo của UBND Quận về thực hiện các Đề án; Kết quả giám sát công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận. Xem xét thông báo của Ủy ban MTTQ Quận và các báo cáo của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân. Thông qua chương trình giám sát của HĐND Quận năm 2024.  Kiện toàn Uỷ viên UBND Quận và Hội thẩm Tòa án nhân dân Quận khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND Quận.

Giám sát thực chất

Bên cạnh việc giám sát thường xuyên tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, năm 2023, Thường trực HĐND Quận thành lập 04 đoàn khảo sát về: Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Quận dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023; việc thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn quận Long Biên năm 2023 (02 đợt, 06 phường: Thạch Bàn, Phúc Lợi, Cự Khối, Long Biên, Phúc Đồng, Thượng Thanh); khảo sát đánh giá hiệu quả việc xây dựng các tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn Quận (61 tuyến đường) - (02 đợt); công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận (phục vụ giám sát chuyên đề của HĐND Quận); Thành lập 02 đoàn giám sát về công tác quản lý và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn Quận năm học 2022-2023 (THCS Bồ Đề, Tiểu học Ngọc Thụy, Tiểu học Phúc Đồng, Mầm non Chim Én); công tác quản lý phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Quận (phường Giang Biên, Sài Đồng).

Qua các cuộc khảo sát, giám sát đã chỉ rõ những vấn đề còn bất cập, tồn tại và nguyên nhân. Sau giám sát, Thường trực HĐND đã có thông báo kết luận gửi UBND Quận để tiếp tục làm rõ trách nhiệm; thống nhất giải pháp để cùng tháo gỡ, xử lý các tồn tại và bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận giám sát.

Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, HĐND Quận Long Biên xác định tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch 21/KH-HĐND ngày 19/8/2022 của Thường trực HĐND về thực hiện Đề án 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”. Xây dựng và triển khai Chương trình công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND Quận năm 2024; Tổ chức tốt 02 kỳ họp thường lệ và các kỳ họp chuyên đề của HĐND Quận, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND trong việc quyết định chủ trượng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận trong quá trình xây dựng và triển khai nghị quyết của HĐND Quận đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng được nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, các chương trình, đề án, kế hoạch của Quận ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; Xây dựng kế hoạch giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường hoạt động giám sát tại các phường, đảm bảo chỉ tiêu theo Đề án 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Chủ động, phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát năm 2024 tránh trùng lặp, chồng chéo về nội dung, tiến độ và đơn vị được giám sát; Tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND Quận trước và sau các kỳ họp thường lệ. Thường trực HĐND, tổ đại biểu HĐND Quận tổ chức ít nhất 01 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của Quận, các vấn đề dân sinh, bức xúc trên địa bàn Quận và tại đơn vị ứng cử.

Đặc biệt, HĐND quận sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND Quận đảm bảo rõ kết quả và tiến độ; Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND Quận và đảm bảo chỉ tiêu 100% đại biểu HĐND được tiếp công dân theo quy định và 100% các kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Thường trực HĐND và đại biểu HĐND Quận được chuyển đến UBND Quận, các phòng ban, đơn vị có thẩm quyền và được xem xét giải quyết; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND Quận năm 2024,…

Thu Huyền


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  705 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.363.899
  Online: 15