Năm 2023, HĐND huyện Thanh Trì tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân’’, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, kết quả đạt được ngày càng nâng cao về hiệu quả, khẳng định cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.


Kỳ họp thứ mười ba HĐND huyện Thanh Trì

Thường trực HĐND huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”, Kế hoạch số 171-KH/TU của Thành ủy, Kế hoạch số 179-KH/HU, Chương trình hành động số 29-CTr/HU của Huyện uỷ nhằm nâng cao nhận thức của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật và việc thực hiện nhiệm vụ; không ngừng nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, hiệu quả đối với công việc được giao. Xác định các nội dung, hoạt động của HĐND đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm gắn với trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong từng nội dung công việc; Tổ chức thực hiện theo phương châm 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tích cực của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND, các cơ quan giúp việc HĐND.

Năm 2023, HĐND huyện đã tổ chức thành công 5 kỳ họp (trong đó có 02 kỳ họp thường lệ và 03 kỳ họp chuyên đề), ban hành 24 Nghị quyết (trong đó 06 Nghị quyết thường kỳ, 18 Nghị quyết chuyên đề). Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được thực hiện với nhiều đổi mới, chú trọng chất lượng, phát huy trí tuệ của đại biểu, đề cao tinh thần xây dựng, tính dân chủ, công khai tranh luận, đối thoại và ý thức trách nhiệm, tự phê bình của người được chất vấn. 

Đáng chú ý, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công 02 phiên giải trình giữa hai kỳ họp của HĐND huyện về tiến độ, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2022 thuộc thẩm quyền UBND huyện và phiên giải trình về kết quả thực hiện công tác đầu tư công và kế hoạch huy động nguồn lực để thực hiện Đề án huyện phát triển thành quận năm 2023 trên địa bàn huyện. 

Hoạt động giám sát, khảo sát được thực hiện bài bản, chất lượng, tập trung vào các vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã thực hiện 25 cuộc giám sát về các nội dung như: Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, thu chi học phí và các khoản thu khác tại các trường công lập trên địa bàn,…

Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ tổ chức 18 Hội nghị để đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp; 09 Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại 09 đơn vị bầu cử; 08 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố với cử tri huyện Thanh Trì. Các ý kiến cử tri được tổng hợp đầy đủ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời, giải quyết theo quy định của pháp luật. HĐND huyện cũng duy trì việc tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND tại các đơn vị bầu cử theo đúng quy định.

Năm 2024, HĐND huyện Thanh Trì xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục triển khai việc thực hiện hiệu quả Đề án số 03-ĐA/HU ngày 15/11/2021 của Huyện ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát theo chuyên đề của HĐND các cấp huyện Thanh Trì giai đoạn 2021-2026’’; Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội’’.

Cải tiến, đổi mới các hoạt động kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND theo quy định của Luật và Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó tăng cường việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND. 

Chủ động chuẩn bị tốt nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND huyện khóa XX đảm bảo đúng luật, chất lượng, hiệu quả; tiếp tục nâng cao chất lượng các văn bản, báo cáo, đề án, tờ trình và các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp HĐND. Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ năm 2024. Duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt chế độ giao ban, thông tin báo cáo giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND xã, thị trấn để nắm bắt kịp thời ý kiến phản ánh từ cơ sở. 

Đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND huyện và các xã, thị trấn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố, huyện, thực hiện công tác tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, kịp thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lời.

Với những nhiệm vụ trọng tâm được xác định rõ, hoạt động của HĐND huyện Thanh Trì ngày càng được đổi mới, hiệu quả, quyết sách kịp thời để phát triển kinh tế-xã hội của huyện./.

 

Thịnh An


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.284.975
  Online: 14