Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; căn cứ Kế hoạch số 1981-KH/ĐĐQH15 ngày 23/10/2023 của Đảng Đoàn Quốc hội về việc xây dựng Đề án đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, khả thi hiệu quả; Kế hoạch số 2142-KH/BCĐ ngày 5/01/2024 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án (do Đảng Đoàn Quốc hội thành lập), UBND Thành phố vừa xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của HĐND và UBND các cấp của Thành phố và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Kế hoạch yêu cầu xác định rõ tiến độ hoàn thành, sản phẩm và phân công trách nhiệm thực hiện đối với nhiệm vụ được giao; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực của các cơ quan, tổ chức có liên quan; huy động sự tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học.

Cụ thể, việc báo cáo rà soát, đánh giá quy trình xây dựng VBQPPL của HĐND, UBND Thành phố và kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do các Ban của HĐND Thành phố; các Sở và cơ quan tương đương Sở thuộc Thành phố báo cáo; Sở Tư pháp là cơ quan tổng hợp, thời hạn báo cáo: 20/02/2024.

Về báo cáo rà soát, đánh giá quy trình xây dựng VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện và kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, do UBND cấp huyện báo cáo; Sở Tư pháp là cơ quan tổng hợp, thời hạn báo cáo: 20/02/2024.

UBND Thành phố sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị về rà soát, đánh giá quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND, UBND Thành phố trong tháng 3/2024.

UBND Thành phố cũng đề nghị Thường trực HĐND Thành phố phối hợp chỉ đạo thực hiện Kế hoạch, giao Ban Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND Thành phố tham mưu xây dựng báo cáo của HĐND Thành phố về rà soát, đánh giá quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND Thành phố.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp, báo cáo đánh giá về quy trình xây dựng VBQPPL của HĐND, UBND Thành phố, trong đó tập trung rà soát, kiến nghị, đề xuất về quy trình lấy ý kiến góp ý và nội dung, trình tự, thủ tục thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo VBQPPL của Thành phố.

Toàn văn kế hoạch mời xem tại file đính kèm./.

Quốc Thịnh

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  677 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.167.409
  Online: 3