Bộ Tài chính vừa ban hành Văn bản số 1702/BTC-KBNN ngày 16/02/2024 về việc trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội (qua Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 1611/BDN ngày 21/11/2023) với nội dung "Cử tri đề nghị trình điều chỉnh quy định tại Luật ngân sách nhà nước theo hướng rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm và tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sử dụng ngân sách". Sau khi nghiên cứu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 20/10/2023, Chính phủ đã có Báo cáo số 574/BC-CP trình Quốc hội về Báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm. Theo đó, Chính phủ đã trình Quốc hội mục tiêu, định hướng, lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) hằng năm như sau:

1. Mục tiêu rút ngắn thời gian quyết toán NSNN:

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng NSNN.

- Rút ngắn thời gian quyết toán NSNN ở từng khâu, phấn đấu thời gian trình quyết toán NSNN khớp với thời gian trình dự toán NSNN năm sau; trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán NSNN hằng năm vào kỳ họp cuối năm tiếp theo.

- Nâng cao tính tự chịu trách nhiệm đơn vị trực tiếp sử dụng NSNN trong sử dụng và quyết toán NSNN.

- Làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan tham gia vào quy trình quyết toán NSNN (đơn vị dự toán các cấp, cơ quan tài chính các cấp, Kiểm toán Nhà nước,...). Điều chỉnh nhiệm vụ của các khâu trung gian trong quy trình quyết toán, tránh chồng chéo về trách nhiệm của các cơ quan.

- Tăng cường công tác hậu kiểm (kiểm tra, thanh tra, kiểm toán) đối với quyết toán NSNN.

2. Định hướng rút ngắn thời gian quyết toán NSNN:

- Các bước của quy trình tổng hợp, lập và trình Báo cáo quyết toán NSNN đang được quy định cụ thể tại Luật NSNN 2015. Vì vậy, để thực hiện rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN; đồng thời, để đảm bảo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng NSNN, cần sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật NSNN và các Văn bản hướng dẫn Luật NSNN với một số định hướng như sau:

+ Sửa đổi, bổ sung quy định để tăng cường trách nhiệm của đơn vị trực tiếp sử dụng NSNN.

+ Sửa đổi quy định về trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp trên với nội dung xét duyệt quyết toán NSNN cho đơn vị dự toán cấp dưới.

+ Sửa đổi quy định về trách nhiệm của cơ quan tài chính trong việc quyết toán NSNN cho các đơn vị dự toán cấp 1.

+ Sửa đổi, bổ sung quy định để tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong công tác tổng hợp, lập và phê chuẩn quyết toán NSĐP.

+ Sửa đổi, bổ sung quy định để tăng tính trách nhiệm giải trình của các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phuong và đơn vị trực tiếp sử dụng NSNN.

+ Sửa đổi các mốc thời gian thực hiện các bước của quy trình lập, tổng hợp, trình quyết toán NSNN.

+ Rà soát để sửa đổi đồng bộ các quy định từ khâu lập dự toán, chấp hành dự toán đến khâu quyết toán NSNN để giảm khối lượng cho khâu quyết toán và đảm bảo các mốc thời gian tại quy trình lập, tổng hợp, trình quyết toán NSNN đã đề xuất.

Đồng thời, để tạo khung pháp lý đồng bộ, thống nhất, đầy đủ cho việc triển khai thực hiện cần sửa đổi, bổ sung một số Luật có liên quan đến công tác quyết toán NSNN (Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Đầu tư Công, Luật bảo hiểm y tế,...).

3. Lộ trình rút ngắn thời gian quyết toán NSNN:

- Để đảm bảo tính khả thi của việc rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN, Chính phủ đã trình Quốc hội thực hiện lộ trình rút ngắn thời gian, quyết toán NSNN hằng năm cùng với lộ trình sửa đổi Luật NSNN. Hiện nay, Chính phủ đang trình Bộ Chính trị Đề án "Đổi mới cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước". Sau khi Bộ Chính trị có ý kiến, Chính phủ sẽ đánh giá tình hình triển khai Luật NSNN và trình Quốc hội cho phép sửa đổi tổng thể Luật NSNN để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý NSNN.

Nội dung trả lời tại Văn bản đính kèm./.

Hoàng Hiếu


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.284.870
  Online: 5