Sáng 29-3, tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề), với sự tán thành cao, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), hoàn thiện hệ thống pháp luật; quy định mức chi cho kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố.

Các đồng chí Thường trực HĐND thành phố Hà Nội chủ trì kỳ họp

Theo đó, mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện VBQPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

Dự thảo Nghị quyết của HĐND được ban hành mới hoặc thay thế: Thành phố là 30 triệu đồng/dự thảo; quận, huyện, thị xã là 15 triệu đồng/dự thảo; xã, phường, thị trấn là 10 triệu đồng/dự thảo.

Dự thảo quyết định của UBND được ban hành mới hoặc thay thế: Thành phố là 20 triệu đồng/dự thảo; quận, huyện, thị xã là 10 triệu đồng/dự thảo; xã, phường, thị trấn là 8 triệu đồng/dự thảo.

Đối với dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung thì mức phân bổ bằng 80% định mức phân bổ đối với dự thảo văn bản được ban hành mới hoặc thay thế.


Uỷ viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND Thành phố Lâm Thị Quỳnh Dao trình bày dự thảo nghị quyết

Về một số mức chi, kinh phí thực hiện bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội, HĐND thành phố quyết mức chi lấy ý kiến chuyên gia là 1,5 triệu đồng/văn bản; báo cáo của UBND thành phố Hà Nội là 7 triệu đồng; báo cáo của các sở, ban, ngành thành phố, báo cáo của UBND cấp huyện, báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra liên ngành do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập là 1,5 triệu đồng; chi chỉnh lý các loại dự thảo báo cáo là 900 nghìn đồng; trường hợp kiểm tra văn bản mà phát hiện dấu hiệu trái pháp luật là 500 nghìn đồng…

Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này áp dụng tối đa theo Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 8-2-2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL và các văn bản pháp luật hiện hành.


Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND Thành phố Hoàng Thị Thuý Hằng trình bày báo cáo thẩm tra nghị quyết

Trước khi thông qua Nghị quyết, các đại biểu đã nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố. Báo cáo đánh giá, đối tượng nội dung, mức chi đều thống nhất, đầy đủ theo quy định tại các Thông tư có liên quan của Bộ Tài chính.

Nghị quyết mới bãi bỏ Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND ngày 13-7-2012 về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2012 của thành phố Hà Nội và thay thế Phụ lục số 07 quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 3-7-2017 về việc quy định một số nội dung mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố./.

Nguyễn Hợp - Nguyễn Hiếu - Anh Tuấn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  714 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.859.929
  Online: 22