TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 16 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XVI

- Triệu tập kỳ họp

- Chương trình kỳ họp

1. Về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội

- Tờ trình của UBND TP; Phụ lục 1; Phụ lục 2; Đề án; Dự thảo nghị quyết

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế

2. Quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định và và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Tờ trình của UBND TP; Dự thảo Nghị quyết

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế

- Báo cáo giải trình của UBND TP; Dự thảo Nghị quyết 

3. Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng.

- Tờ trình của UBND TP; Dự thảo Nghị quyết

- Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị 

- Báo cáo giải trình của UBND TP

4. Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội.

- Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết của UBND TP

- Báo cáo giải trình của UBND Thành phố

- Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH

5. Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

Tờ trình của UBND TP (Tờ trình số 134 về phân cấp);  Dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS

- Báo cáo giải trình của UBND TP   Dự thảo Nghị quyết

* Quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí thuộc phảm vi quản lý của thành phố Hà Nội và thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội

- Tờ trình số 124 về mua sắm lĩnh vực khoa học công nghệ; Dự thảo nghị quyết 

- Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS

- Báo cáo giải trình của UBND TP    

6. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

- Báo cáo của UBND TP; Dự thảo Nghị quyết

- Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS

7. Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội

- Tờ trình của UBND TP   

- Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị (lĩnh vực đô thị)

- Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH (lĩnh vực văn hóa - xã hội)

- Báo cáo giải trình của UBND TP


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  710 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.586.183
  Online: 40