KỲ HỌP THỨ 11 HĐND TP HÀ NỘI

CÁC NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH TẠI KỲ HỌP THỨ 11

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của thành phố Hà Nội.

2. Nghị quyết về biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2015

3. Nghị quyết về thành lập thôn, tổ dân phố mới

4. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số quy định về thu phí

5. Nghị quyết về đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường phố, công trình công cộng

6. Nghị quyết về giá các loại đất

7. Nghị quyết về điều chỉnh danh mục, tiến độ các công trình, cụm công trình trọng điểm

8. Nghị quyết về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do UB MTTQ thực hiện; mức chi phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở

9. Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2015 của HĐND thành phố Hà Nội

10. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2015 của HĐND thành phố Hà Nội

11. Nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2015; dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015 

- Kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn 

- Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố

- Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (20 câu - phục vụ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp)

 

TÀI LIỆU UBND THÀNH PHỐ TRÌNH 

1. Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2015 của thành phố Hà Nội. (Phần 1), (Phần 2), (Dự thảo Nghị quyết)

2. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố.

3. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 10

4. Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

5. Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng.

6. Báo cáo kết quả sau 1 năm triển khai thực hiện Luật Thủ đô.

7. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách điều chỉnh nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền HĐND thành phố Hà Nội: Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng của UBMTTQ các cấp thành phố Hà Nội. (Dự thảo Nghị quyết)

8. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về đặt, đổi tên một số đường phố, công trình công cộng. (Dự thảo Nghị quyết)

9. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về một số loại phí, lệ phí. (Dự thảo Nghị quyết)

10. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh danh mục và tiến độ thực hiện các công trình, cụm công trình trọng điểm giai đoạn 2011 - 2015 (Tờ trình), (Dự thảo Nghị quyết)

11. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp.

12. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về giá các loại đất giai đoạn 2015-2020. 

13. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang xây dựng các công trình; danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2015. 

14. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chia tách, thành lập thôn, tổ dân phố mới ở một số quận, huyện. 

15. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận giám sát của Thường trực HĐND Thành phố về giải quyết kiến nghị của cử tri và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

16. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận giám sát của Thường trực HĐND Thành phố về thực hiện tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp.

17. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận giám sát của Thường trực HĐND Thành phố về thực hiện xã hội hóa trong các bệnh viện công lập. 

18. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận giám sát của Thường trực HĐND Thành phố về chấp hành pháp luật trong thực hiện đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại. 

19. Báo cáo giải trình một số nội dung về biên chế.

20. Báo cáo giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế về danh mục thu hồi đất.

21. Báo cáo giải trình ý kiến của Ban Kinh tế và Ngân sách về ngân sách nhà nước.

22. Báo cáo giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách về sửa đổi Nghị quyết 25

TÀI LIỆU THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC BAN HĐND THÀNH PHỐ TRÌNH

1. Tổng hợp kiến nghị cử tri với Kỳ họp thứ 11 

2. Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội, lĩnh vực kinh tế và ngân sách

3. Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội, lĩnh vực chấp hành pháp luật

4. Báo cáo thẩm tra về việc thành lập thôn, tổ dân phố mới

5. Báo cáo thẩm tra về tổng biên chế năm 2015

6. Báo cáo thẩm tra về danh mục các công trình, dự án thu hồi chuyển đổi mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ

7. Báo cáo thẩm tra về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định thu phí

8. Báo cáo thẩm tra về giá các loại đất

9. Báo cáo thẩm tra về các công trình, cụm công trình trọng điểm

10. Báo cáo hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội

11. Báo cáo kết quả giám sát về kinh tế- xã hội và hoạt động của HĐND cấp huyện, xã

12. Báo cáo kết quả giám sát về biên chế hành chính, sự nghiệp

  TÀI LIỆU KHÁC

1. Ủy ban MTTQ Thành phố: Tổng hợp các ý kiến tham gia phản biện xã hội

2. Ủy ban MTTQ Thành phố: Thông báo tham gia xây dựng chính quyền

3. Tòa án nhân dân Thành phố: Báo cáo kết quả công tác.

4. Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố: Báo cáo kết quả công tác. 

 TÀI LIỆU PHỤC VỤ TXCT TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 11

1. Lịch tiếp xúc cử tri

2. Thông báo nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 11.

3. Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội.

4. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (phần 1); (phần 2). 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
710 người đã bình chọn
Thống kê: 4.586.257
Online: 43